Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Wykaz publikacji / Publikowane projekty ustaw, raporty oraz przekłady:

 • Notki bibliograficzne z czasopism kryminologicznych angielskich i francuskich (86 notek); opublikowane pod inicjałami A.S. [w:] Bibliografia wybranych zagranicznych publikacji kryminologicznych, kryminalistycznych i penitencjarny Rec.: ch, (Edgar Hansen, red.): t. 2 (10 notek), 4 (20 notek) oraz 5 (46 notek), Warszawa 1975-1978 nakł. IPP.
 • Społeczny projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego. Tekst autorski zmian oraz ich uzasadnienie, zatwierdzony przez Społeczną Komisję Reformy Prawa Karnego działającą w ramach Obywatelskiego Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność”. Warszawa, grudzień 1981 ss. 38 (tekst powielany).
 • Więzienia i status więźnia politycznego. Obozy internowania. [w:] Prawa człowieka i obywatela w PRL (13.XII.1981-31.XII.1982). Raport Komitetu Helsińskiego w Polsce. Paryż 1983 Instytut Literacki s. 117-137 [także w języku angielskim: Prison Conditions and the Status of Political Prisoners. Internment Camps. [w:] Poland Under Martial Law. A Report on Human Rights by the Polish Helsinki Watch Committee. Nowy Jork 1983, The U.S. Helsinki Watch Committee, s. 174-206.
 • Etiologia patologii społecznej wśród młodzieży. [w:] Adam Krukowski (red.). Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży, Warszawa czerwiec 1983, Ekspertyza opracowana na zlecenie Biura do Spraw Młodzieży URM, s. 33-60 (mat. powielany).
 • Prawo jako instrument oddziaływania profilaktycznego i resocjalizacyjnego. Omówienie prac grupy problemowej (ze Stanisławem Strycharzem). Prace IPSiR 1983 t. 8 s. 115-120.
 • Etyka a praktyka – czyli o więziennej służbie zdrowia. Przekład „Zasad etyki lekarzy więziennych ONZ” z 1982 r. Praworządność 1985 nr 6-7 s. 54-56 (anonimowe, wydanie pozacenzuralne).
 • Projekt kodeksu karnego wykonawczego. Komisja do spraw reformy prawa karnego. Zespół prawa karnego wykonawczego. Warszawa, sierpień 1990 Wyd. Min. Sprawiedliwości. (poza pracami w zespole, byłem współautorem założeń projektu oraz współautorem rozdziałów III i X projektu) ss. 73.
 • Wzorcowe Reguły Minimum Postępowania z Więźniami oraz Procedury Efektywnego ich Realizowania (wstęp i przekład). Archiwum Kryminologii, 1989 t. 16 s. 275-298.
 • Karta praw i wolności. Projekt ustawy konstytucyjnej [współautorzy Marek A. Nowicki i Marek Nowicki]. Karta została przesłana senackiej Komisji Konstytucyjnej, październik 1990, ss. 11, oraz opublikowana w dzienniku Rzeczpospolita 8.XI.1990 r., w Pracach Komisji Konstytucyjnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1991 z. 4 s. 133-140, oraz w Biuletynie Sejmowej Komisji Konstytucyjnej 1991 t. XXV s. 43-46 [także w wersji polskiej i angielskiej w Biuletynie Komitetu Helsińskiego w Polsce 1990, nr 9.
 • Zbiór Zasad dotyczących ochrony osób aresztowanych lub uwięzionych ONZ (współprzekład). Palestra 1991 nr 3-4 s. 49-57.
 • Podstawowe zasady ONZ użycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku prawnego, (przekład). Legionowo 1991 nakł. Centrum Szkolenia Policji ss. 17.
 • Opinia o projekcie Konstytucji RP przygotowanym przez Komisję Konstytucyjną Sejmu RP. Komisja Konstytucyjna. Biuletyn 1991 t. 41 s. 48-53.
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (współprzekład). Warszawa 1991 nakł. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ss. 42, Biblioteka Komitetu Helsińskiego.
 • Prawa człowieka a policja. Wybór dokumentów Rady Europy i ONZ. Przekład: Deklaracja Rady Europy z 1979 r. o policji; Kodeks ONZ z 1979 r. dotyczący postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego; Rezolucja ONZ z 1990 r. Podstawowe zasady użycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku prawnego; Zalecenie Rady Europy z 1987 r. dotyczące korzystania z danych osobowych przez służby policyjne; Rezolucja ONZ z 1990 r. dotycząca tymczasowego aresztowania; Zbiór zasad ONZ z 1988 r. dotyczących ochrony osób aresztowanych; Europejskie reguły więzienne Rady Europy z 1987 r. Legionowo 1992 nakł. Centrum Szkolenia Policji ss. 149.
 • Opinia w sprawie ratyfikowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu 1992 z. 60 ss. 3.
 • Opinia o ustawie konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu 1992 z. 79 s. 25-51.
 • Karta praw i wolności. Projekt ustawy konstytucyjnej [współautorzy Lech Falandysz, Ewa Łętowska, Marek A. Nowicki, Marek Nowicki i Wiktor Osiatyński]. Projekt Karty został przedstawiony 12 XI 1992 r. Sejmowi RP przez Prezydenta RP jako projekt ustawy konstytucyjnej.
 • Opinia o ustawie o zmianie ustaw Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 5 lutego 1993 r. (druk senacki 155). Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu1993 z. 125 s. 7-11.
 • Konstytucja. Projekt Prezydenta RP [współautorzy Andrzej Ajnenkiel, Lech Falandysz, Władysław Kulesza i Michał Pietrzak]. Kwiecień 1993 r. [w:] Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Projekty konstytucji. Warszawa 1993 Wyd. Sejmowe: s. 68-80.
 • Opinia o ustawie Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1993 r. Komisja Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP, maj 1993, ss. 6.
 • Projekt Ustawy o prawach osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, luty 1994 r., (wspólnie ze Zbigniewem Hołdą, Grzegorzem Januszem i Markiem Nowickim). Dla sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ss. 5.
 • Opinia o Ustawie przyjętej przez Sejm 8 kwietnia 1994 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego (Nr 1) i protokołu Nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, kwiecień 1994 ss. 3.
 • Opinia o Ustawie przyjętej przez Sejm 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, (współautor Teodor Bulenda). Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu nr 216, wrzesień 1994 s. 12-17.
 • Human Rights in Polish Prisons. Second International Center Symposium on the Future of Corrections. Report, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy: Vancouver 1994 s. 21-22.
 • Hiszpania: Powszechna organiczna ustawa penitencjarna (współprzekład). [w:] Zachodnie ustawy penitencjarne. Teksty ustaw z komentarzami (Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja): A. Rzepliński (red.). Kalisz 1994 nakł. IPSiR UW- HFPC – COSSW: s. 107-134.
 • Polityczne i prawne instrumenty tworzenia „ludowego aparatu sądowego”. [w:] Instytucje państwa totalitarnego. Polska 1944-1956. Raport. Opracowania, Andrzej Paczkowski (red.). Warszawa 1994 nakł. Instytut Studiów Politycznych PAN s. 29-43.
 • Opinia o poselskim projekcie Ustawy zapobieganiu narkomanii oraz o rządowym projekcie Ustawy o zapobieganiu narkomanii i zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, wrzesień 1995, ss. 4.
 • Projekt (zrewidowany): Ustawa o prawach osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, październik 1995 r. [współautorzy Grzegorz Janusz i Marek Nowicki]. Dla sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ss. 6.
 • Aleksander Hamilton: Spojrzenie na ustrój sądownictwa w związku z powołaniem sędziów na czas nienagannego pełnienia obowiązków (współprzekład), Polis 1996 z. 3-4 s. 10-13.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Karta praw i wolności. Projekt. [współautorzy Lech Falandysz, Ewa Łętowska, Marek A. Nowicki, Marek Nowicki i Wiktor Osiatyński oraz Andrzej Ajnenkiel, Władysław Kulesza i Michał Pietrzak]. [w:] Projekty Konstytucji 1993-1997. Cz. 1. Warszawa 1997 Wyd. Sejmowe: s. 43-90.
 • Projekt Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, marzec 1998 [współautorzy Witold Kulesza, Andrzej Paczkowski]. Dla Rządu RP, ss. 16.
 • Secret Services in a Civil Society. Report. [w:] Secret Services in a Civil Society. Reflections on the Albanian reality. Round – table discussion, 15 June 1998.Tirana 1998 Albanian Center for Human Rights: s. 24-29.
 • Freedom of expression and restrictions included in the penal code and other legal texts. Compliance with member States’ commitments. Współautorzy: Jochen A. Frowein, Mary MacGonagle, Eric Derieux. Council of Europe. Strasbourg 12 May 2000. CM Documents (CM/Monitor (2000)10 (confidential). ss. 49.
 • Security Services in a Constitutional Democracy: Principles of Oversight and Accountability. [współautor: Kate Martin]. [w:] Inteligencia Political. Compilación de Textos. Ciudad de Guatemala 2000 Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible: s. 159-163.
 • Ustawa o prawie do informacji (projekt społeczny) [wspólnie z Ireneuszem Kondakiem]. Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Warszawa, kwiecień 2001: ss. 19.
 • Freedom of Expression and Information in Moldova. Experts’ report, following their visit to the country from 22 to 24 January 2002 [współautorka: Monica Macovei]. Council of Europe. Strasbourg 12 March 2002. CM Documents (CM/Monitor (2002)7 (confidential). ss. 22.
 • Freedom of Expression and Information in Macedonia. Experts’ report, following their visit to the country from 29 to 31 May 2002 [współautorka: Marie McGonagle]. Council of Europe. Strasbourg 29 August 2002. CM Documents (CM/Monitor (2002)7 (confidential). ss. 15.
 • Freedom of Expression and Information in Azerbaijan. Experts’ report following their visit to the country from 28 to 30 April 2002 [współautorka: Denis Barrelet]. Council of Europe. Strasbourg 20 December 2002. CM Documents (CM/Monitor (2002)7 (confidential). ss. 19.
 • Wprowadzenie. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 lipca 2002 r. – 30 czerwca 2003 r. Warszawa listopad 2003 s. 6-20.
 • Opinia dla prezesa IPN-KŚżpNP oraz podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Biuletyn informacyjny AK maj 2004, s. 41-45.
 • Rekomendacja Nr 2003(23) Rady Europy o wykonywaniu przez administrację więzienną kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności przyjęte wraz z Urzędowym komentarzem przez Komitet Ministrów na jego 885 posiedzeniu w dniu 9 października 2003 roku (przekład). Archiwum Kryminologii, 2005 t. 27 s. 155-162.
 • Wstep. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 lipca 2004 r. – 31 grudnia 2005 r. Warszawa styczeń 2006 s. 6-20.
 • Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat reformy Prokuratury w Rzeczypospolitej Polskiej. Prokuratura 2007 nr 2 s. 35-39.
 • Uchwała Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii z dnia 5 lipca 2007 r. [wspólnie z: Krzysztofem Krajewskim, Mirosławą Melezini. Teodorem Szymanowskim, Włodzimierzem Wróblem]. Państwo i Prawo 2007 nr 8 s. 105-107.