dr Paweł Ostaszewski

Sekretarz Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW. Zastępca kierownika Centrum Analiz Kryminologicznych. Doktor nauk prawnych w zakresie kryminologii, magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, magister pedagogiki, absolwent podyplomowych studiów analiz statystycznych i data mining’u. Od 2006 r. zatrudniony w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości jako specjalista badawczo-techniczny w Sekcji Analiz Statystycznych i Realizacji Badań, a od 2016 r. na stanowisku kierownika Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości. Obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozprawę doktorską pt. „Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Siemaszko, za którą otrzymał wyróżnienie w L konkursie Ogólnopolskim „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.

Autor polsko i anglojęzycznych publikacji z zakresu kryminologii i analiz wymiaru sprawiedliwości. W IPSiR UW prowadzi zajęcia z technik i metod badań w kryminologii oraz ilościowych analiz przestępczości i problemów społecznych. Redaktor statystyczny „Biuletynu Kryminologicznego” i „The Prison Systems Review”.

 


Przebieg kariery naukowej:


2018 –     Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
2016 –     Kierownik Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
2013         Doktor nauk prawnych w zakresie kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
2010         Studia Podyplomowe Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa
2008 - 2018    Prowadzący konwersatoria i ćwiczenia: „Metody Analizy Statystycznej”, Statystyka”, „Techniki Badań w Kryminologii”, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
2014 - 2016    Główny specjalista badawczo-techniczny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
2009 - 2012     Kurator Społeczny ds. rodzinnych i nieletnich, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
2006 - 2014     Specjalista badawczo-techniczny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
2006        Magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
2005         Magister pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Obszary zainteresowań:

Kryminologia, przestępczość, reakcja na przestępczość, metodologia badań, analizy statystyczne, dydaktyka, wymiar sprawiedliwości, sądownictwo, problemy społeczne, instytucje publiczne.


Najważniejsze publikacje:
J. Włodarczyk-Madejska, P. Ostaszewski, Determinants of the judicial response to juvenile delinquency, „International Journal of Criminal Justice Sciences” 2021, Vol. 16 (1): 201–216 (artykuł)

J. Włodarczyk-Madejska, P. Ostaszewski, J. Klimczak, A. Siemaszko, Nękani, oszukiwani, hakowani. Nowe i tradycyjne wymiary wiktymizacji, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021 (książka)

Granice Prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020.

Efektywność sądownictwa powszechnego – oceny i analizy, P. Ostaszewski (red.), Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020 (redakcja)

Zmierzyć i Zrozumieć Przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020 (redakcja)

P. Ostaszewski, E. Melaniuk, Sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania sądowego w 2018 roku, „Prawo w Działaniu” 2020, t. 42 (artykuł)

Paweł Ostaszewski, Transition in offences of not paying maintenance in Poland, „Archiwum Kryminologii” 2020, T. XLII, NR 1, 22 pp. (artykuł)

P. Ostaszewski, W kręgu kryminologii publicznej i metodologii badań, (w:) Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, E. W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesecka, E. Jurgielewicz-Delagacz (red.), Wolter Kluwer, Warszawa 2020 (rozdział w książce).

Justyna Włodarczyk-Madejska, Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Andrzej Siemaszko, Punitywność a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wstępne analizy współzmienności, (w:) Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.), Warszawa 2019 (artykuł)

A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Klimczak, J. Włodarczyk-Madejska, Sense of Security among the Residents of Warsaw. Survey Results, „Prawo w Działaniu” 2019 t. 38 (artykuł)

A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Klimczak, Attitudes to Punishment. The Results of Three Surveys, „Prawo w Działaniu” 2019 t. 38 (artykuł)

M. Grzyb, P. Ostaszewski, Kryminologiczne studia nad męskością, (w:) Nowe kierunki w kryminologii, Warszawa 2018 (rozdział w książce)

P. Ostaszewski, Kryminologia publiczna, (w:) Nowe kierunki w kryminologii, Warszawa 2018 (rozdział w książce)

Ostaszewski P., Włodarczyk-Madejska J., Assessment of the Cost of Comprehensive Divorce Proceedings of Spouses with Minor Children, [w:] „Prawo w Działaniu”, 2018, t. 33. (artykuł)

P. Ostaszewski, Justice Statistics in the Public Service. Courts Efficiency and Public Criminology, „Biuletyn PTK im. Prof. S. Batawii” 2018, nr 25 (artykuł)

M. Wielec, W. Kwiatkowski, P. Ostaszewski, P. Sawa, R. Szymczykiewicz, J. Włodarczyk Madejska, Odpowiedzialność dyscyplinarna Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych, Warszawa 2018. (książka)

Marczewski, P. Ostaszewski, Statystyczny obraz przestępczości prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, „Biuletyn PTK im. Prof. S. Batawii” 2017, nr 24 (artykuł)

P. Ostaszewski, K. Joński, The costs of maintaining the expert witness system, „Prawo w Działaniu” 2017 t. 30 (artykuł)

P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, K. Joński, Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych, „Prawo w Działaniu” 2017 t. 29 (artykuł)

Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska, Dobrochna Wójcik, W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość: Programy korekcyjno-edukacyjne, Warszawa 2017 (książka)

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej (na podstawie bazy danych CEPEJ 2014), „Prawo w Działaniu” 2016 t. 26 (artykuł)

P. Ostaszewski, Kontrola społeczna a lęk przed przestępczością (w:) Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska – Fajst (red.), Warszawa 2017. (rozdział w książce)

P. Ostaszewski, Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – metodologiczne aspekty badania ankietowego [w:] Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych [red.] E. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017 (rozdział w książce)

A. Antkiewicz, K. Gołaszewski, K. Kazimierczak, A. Okońska, D. Olczak-Dąbrowska, P. Ostaszewski, E. Szczepanik, Z. Woźniak, Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2016 (książka)

B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, Struktura kar orzekanych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, „Prawo w Działaniu” 2015 t. 22 (artykuł)

P. Ostaszewski, Bezpośrednio, telefonicznie czy internetowo? Efekt techniki w badaniach wiktymizacyjnych, „Biuletyn PTK” 2015, nr 22 (artykuł)

B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, Spójność karania. Obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych, „Prawo w Działaniu” 2014 t. 19 (artykuł)

P. Ostaszewski, Jak badać lęk przed przestępczością?, „Archiwum Kryminologii” 2014, t. XXXV (artykuł)

P. Ostaszewski, Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne, Warszawa 2014 (książka)

B. Gruszczyńska, P. Ostaszewski, Statystyki penitencjarne. Standardy europejskie, implikacje dla polskiego systemu penitencjarnego, w: Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, red. P. Szczepaniak, Warszawa 2013 (rozdział w książce)

P. Ostaszewski, Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich, „Biuletyn PTK” 2012/2013, nr 20 (artykuł)

P. Ostaszewski, Opinie sporządzane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach opiekuńczych i rozwodowych, „Prawo w działaniu” 2013, t. 14 (artykuł)

P. Ostaszewski, Rozmiary i uwarunkowania lęku przed przestępczością, „Archiwum Kryminologii” 2013, t. XXXIV (artykuł)

B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko, Społeczna percepcja zagrożeń korupcyjnych w Polsce, (w:) Korupcja i antykorupcja – wybrane zagadnienia, J. Kosiński, K. Krak (red.), Szczytno 2011, s. 617-645. (rozdział w książce)

P. Ostaszewski, Statystyczny obraz przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, „Prawo w działaniu” 2011, t. 9, s. 101-117. (artykuł)

P. Ostaszewski, Statystyczny obraz tymczasowego aresztowania w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Działanie Prawa. Księga Jubileuszowa na XX-lecie istnienia IWS, Warszawa 2011, s. 925-950. (rozdział w książce)

B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko, D. Woźniakowska-Fajst, Stalking w Polsce. Rozmiary - formy – skutki, (Raport z badania nt. uporczywego nękania pod redakcją Andrzeja Siemaszki), „Archiwum Kryminologii” 2011, Tom XXXII. (artykuł)

P. Bachmat, K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, B. Gruszczyńska, R. Kulma, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, D. Wójcik, Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. (red. D. Wójcik), Warszawa 2010 (książka)

P. Ostaszewski, Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o ustalenie kontaktów dziecka z osobami innymi niż rodzice, „Prawo w działaniu” 2008, t. 4, s. 180-210. (artykuł)