dr Paweł Ostaszewski

 


Doktor nauk prawnych w zakresie kryminologii, magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, magister pedagogiki, absolwent podyplomowych studiów analiz statystycznych i data mining’u. Od 2006 r. zatrudniony w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości jako specjalista badawczo-techniczny w Sekcji Analiz Statystycznych i Realizacji Badań, a od 2016 r. na stanowisku kierownika Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości. Obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozprawę doktorską pt. „Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Siemaszko, za którą otrzymał wyróżnienie w L konkursie Ogólnopolskim „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.
Autor polsko i anglojęzycznych publikacji z zakresu kryminologii i analiz wymiaru sprawiedliwości, w tym jednej monografii. Członek zespołu do spraw oceny funkcjonowania systemu egzekucji przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Zastępca sekretarza redakcji i redaktor statystyczny „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii”.

Przebieg kariery naukowej:


2018 –     Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
2016 –     Kierownik Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
2013         Doktor nauk prawnych w zakresie kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
2010         Studia Podyplomowe Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa
2008 - 2018    Prowadzący konwersatoria i ćwiczenia: „Metody Analizy Statystycznej”, Statystyka”, „Techniki Badań w Kryminologii”, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
2014 - 2016    Główny specjalista badawczo-techniczny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
2009 - 2012     Kurator Społeczny ds. rodzinnych i nieletnich, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
2006 - 2014     Specjalista badawczo-techniczny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
2006        Magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
2005         Magister pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Obszary zainteresowań:

Kryminologia, przestępczość, reakcja na przestępczość, metodologia badań, analizy statystyczne, dydaktyka, wymiar sprawiedliwości, sądownictwo, problemy społeczne, instytucje publiczne.


Najważniejsze publikacje:
1.    P. Ostaszewski, Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o ustalenie kontaktów dziecka z osobami innymi niż rodzice, „Prawo w działaniu” 2008, t. 4, s. 180-210. (artykuł)
2.    P. Bachmat, K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, B. Gruszczyńska, R. Kulma, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, D. Wójcik, Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. (red. D. Wójcik), Warszawa 2010 (współautorstwo – książka)
3.    B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko, D. Woźniakowska-Fajst, Stalking w Polsce. Rozmiary - formy – skutki, (Raport z badania nt. uporczywego nękania pod redakcją Andrzeja Siemaszki), „Archiwum Kryminologii” 2011, Tom XXXII. (współautorstwo - artykuł)
4.    P. Ostaszewski, Statystyczny obraz tymczasowego aresztowania w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Działanie Prawa. Księga Jubileuszowa na XX-lecie istnienia IWS, Warszawa 2011, s. 925-950. (artykuł)
5.    P. Ostaszewski, Statystyczny obraz przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, „Prawo w działaniu” 2011, t. 9, s. 101-117. (artykuł)
6.    B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko, Społeczna percepcja zagrożeń korupcyjnych w Polsce, (w:) Korupcja i antykorupcja – wybrane zagadnienia, J. Kosiński, K. Krak (red.), Szczytno 2011, s. 617-645. (współautorstwo – artykuł)
7.    P. Ostaszewski, Rozmiary i uwarunkowania lęku przed przestępczością, „Archiwum Kryminologii” 2013, t. XXXIV (artykuł)
8.    P. Ostaszewski, Opinie sporządzane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach opiekuńczych i rozwodowych, „Prawo w działaniu” 2013, t. 14 (artykuł)
9.    P. Ostaszewski, Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich, „Biuletyn PTK im. Prof. S. Batawii” 2012/2013, nr 20 (artykuł)
10.    B. Gruszczyńska, P. Ostaszewski, Statystyki penitencjarne. Standardy europejskie, implikacje dla polskiego systemu penitencjarnego, w: Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe,  P. Szczepaniak (red.), Warszawa 2013 (współautorstwo – artykuł)
11.    A. Siemaszko, P. Ostaszewski, Efektywność kosztowa sądownictwa powszechnego, Warszawa 2013 (współautorstwo – raport dostępny na stronie www.iws.org.pl)
12.    P. Ostaszewski, Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne, Warszawa 2014 (książka)
13.    P. Ostaszewski, Jak badać lęk przed przestępczością?, „Archiwum Kryminologii” 2014, t. XXXV (artykuł)
14.    B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, Spójność karania. Obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych, „Prawo w Działaniu” 2014 t. 19 (współautorstwo – artykuł)
15.    P. Ostaszewski, Bezpośrednio, telefonicznie czy internetowo? Efekt techniki w badaniach wiktymizacyjnych, „Biuletyn PTK im. Prof. S. Batawii” 2015, nr 22 (artykuł)
16.    B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, Struktura kar orzekanych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, „Prawo w Działaniu” 2015 t. 22 (współautorstwo – artykuł)
17.    A. Antkiewicz, K. Gołaszewski, K. Kazimierczak, A. Okońska, D. Olczak-Dąbrowska, P. Ostaszewski, E. Szczepanik, Z. Woźniak, Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2016 (współautorstwo – książka)
18.    A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej (na podstawie bazy danych CEPEJ 2014), „Prawo w Działaniu” 2016 t. 26 (współautorstwo – artykuł)
19.    P. Ostaszewski, Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – metodologiczne aspekty badania ankietowego [w:] Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, E. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017 (artykuł)
20.    P. Ostaszewski, Kontrola społeczna a lęk przed przestępczością (w:) Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska – Fajst (red.), Warszawa 2017 (artykuł)
21.    B. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, D. Wójcik, W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość: Programy korekcyjno-edukacyjne, Warszawa 2017 (współautorstwo – książka)
22.    P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, K. Joński, Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych, „Prawo w Działaniu” 2017 t. 29 (współautorstwo – artykuł)
23.    P. Ostaszewski, K. Joński, The costs of maintaining the expert witness system, „Prawo w Działaniu” 2017 t. 30 (współautorstwo – artykuł )
24.    M. Marczewski, P. Ostaszewski, Statystyczny obraz przestępczości prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, „Biuletyn PTK im. Prof. S. Batawii” 2017, nr 24 (współautorstwo – artykuł)