dr Katarzyna Witkowska-Rozpara

 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; w roku 2010 na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK uzyskała stopień doktora nauk prawnych (specjalność: prawo karne i kryminologia); obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW). Autorka oraz współautorka szeregu publikacji naukowych (w tym opublikowanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck monografii „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna”, Warszawa 2011); w latach 2006-2008 współpracownik Gazety Prawnej; uczestniczka licznych konferencji oraz seminariów naukowych; członek European Society of Criminology (ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii, Kierownik Centrum Analiz Kryminologicznych UW

Udział w konferencjach oraz seminariach naukowych:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityki publiczne wobec przestępczości seksualnej”, Warszawa, 8.06.2021 (on-line), z referatem pt. „Polityka karna wobec sprawców przestępstw seksualnych”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zmierzyć i zrozumieć przestępczość, ofiarowana Profesor Beacie Gruszczyńskiej", Warszawa 7.10.2020 (online), z referatem pt. "Om du tør å spørre, tør folk å svare” (Jeśli odważysz się zapytać, ludzie odważą się odpowiedzieć) . Uwagi na temat zjawiska przemocy w kontekście ludności Saamskiej (Sámi People),
 • Eurocrim 2020 (The Annual Conference of the European Society of Criminology),  Bukareszt 11.09.2020 (online), z referatem pt. "How to escalate the repressiveness by the back door: movements to the Polish Criminal Law enacted at the occasion of anti-COVID-19 solutions",
 • Międzynarodowa Konferenja Naukowa "Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, Toruń, 11.09.2020 (online), z referatem pt. "Wolność kontrolowana" po norwesku. Uwagi na tle norweskich rozwiązań normatywnych dotyczących warunkowego zawieszenia wykonania kary i praktyki orzeczniczej sądów",
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gdy kara nie wystarcza. O praktyce stosowania cywilnych środków postpenalnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla społeczeństwa", Warszawa, 3 czerwca 2020 (formuła on-line),
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Justice Development. Law, business and technologies preventing crimes", Warszawa, 5.12.2019, z referatem pt. "Role of expert’s opinions in designing criminal law response in relation to persons who committed offences against the family",
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przyszłość kurateli sądowej w Polsce - potencjał, ograniczenia, perspektywy", Gdańsk, 7-8.11.2019, z referatem pt. Znaczenie i rola kuratora przy przestępstwach przeciwko rodzinie - na przykładzie przestępstwa znęcania się (studium przypadku)", 
 • Kongres Kryminologiczny, Warszawa, 25-26.09.2019, z referatem: "Prognoza kryminologiczna i jej znaczenie w przypadku sprawców znęcania, którym orzeczono karę w zawieszeniu. Wnioski z badań aktowych",
 • Poznański Festiwal Kryminału Granda, Poznań, 21-22.09.2019, z wykładem pt. "Gdy przekraczasz granice i stajesz się "bestią"... Czyli kto i dlaczego trafia do Gostynina?";
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji", Lębork, 28.06. 2019, z referatem: "Resocjalizacja w warunkach wolności dozorowanej. Teoria versus praktyka", 
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej", Toruń, 26.04.2019, z referatem "Probacja czy pragmatyzm? Stosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec sprawców znęcania jako konsekwencja wniosku w trybie art. 335 lub 387 kpk. Konkluzje z badań",
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa  "Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym", Warszawa, 12.04.2019, z referatem "Znaczenie wiedzy naukowej i eksperckiej w kształtowaniu założeń polityki karnej",
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości", Gniezno, 6-7.12.2018, z referatem "Podstawy i znaczenie prognozy kryminologicznej przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary";
 • Seminarium Naukowe Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych w Instytucie Socjologii UAM, Poznań, 14.11.2018, z referatem "Dobro wspólne, dobro prywatne a prawo własności;
 • Poznański Festiwal Kryminału Granda, Poznań, 21-23.09. 2018, z wykładem pt. Zabójcy jako "bohaterowie" medialnych doniesień,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki", Lębork, 29.06.2018, z referatem "Probacja w wydaniu polskim. Jak resocjalizujemy wykorzystując obowiązki próby i dozór kuratora?",
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa European criminal law and its impact on national legal orders, Warszawa, 24-25.05.2018,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej", Toruń, 19-20.04.2018, z referatem: "Nowe (stare?) spojrzenie na obowiązki próby i dozór kuratora na gruncie warunkowego zawieszenia wykonania kary",
 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Populistyczne komunikowanie polityczne", Poznań, 10-11.04.2018, z referatem "Media – przestępczość – polityka karna. Czyli którędy wiedzie droga do populizmu penalnego?",
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Stare wino w nowych bukłakach? Dawne i współczesne wyzwania polityk publicznych, Warszawa, 23.03.2018, z referatem "Kategoria dobra wspólnego na gruncie polityki wymiaru sprawiedliwości i polityki kryminalnej",
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa  pt. "Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich", Warszawa, 29.11.2017 r., 
 • Seminarium naukowe pt. "What works? Co działa na więźniów?",  Warszawa, 26. 10. 2017 r.,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Poszukiwanie nowych koncepcji pracy z osobami popełniającymi przestępstwa, Lębork,  30.06. - 1.07. 2017 r., z referatem "Poszukiwanie nowych koncepcji… karania osób popełniających przestępstwa".
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie Wampiry. Fakty i mity", Toruń, 11-12.05.2017, z referatem: "Polscy zabójcy skazani na dożywocie. Ocena relacji prasowych z procesów sądowych z wybranych apelacji w kontekście standardów sprawozdawczości sądowej" (we współautorstwie z M. Markowską),
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej  - oblicza (po)nowoczesności", Toruń, 6-7.04.2017, z referatem: "Polityka kryminalna w Polsce z perspektywy dwudziestu lat obowiązywania  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Próba podsumowania",
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara", Warszawa 30-31.03.2017,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kontrola społeczna - komu służy i jak działa", Warszawa, 17.03.2017, z referatem: "Prawo karne jako narzędzie kontroli społecznej. Zasada ultima ratio i jej realizacja w płaszczyźnie polityki kryminalnej",
 • Poznański Festiwal Kryminału Granda, Poznań, 23-25.09.2016, z wykładem pt. "Kiedy motywem jest zazdrość...",
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Gdańsk, 16-18.09.2016,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Komparatystyczne perspektywy oddziaływań resocjalizacyjnych", Lębork, 25-26.08.2016, z referatem "Konsekwencje i niekonsekwencje ustawodawcy prawnokarnego. Uwagi na tle ostatnich zmian w prawie karnym oraz danych statystycznych ukazujących prawomocne skazania osób dorosłych (według wymiaru kary) w roku 2015",
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie, Poznań, 31 maja 2016,
 • XIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne "Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony po zmianach - pierwsze doświadczenia praktyczne, Warszawa, 30 maja 2016,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych", Warszawa 21-22 kwietnia 2016, z referatem "Prawnokarna ochrona prawa pacjenta do samostanowienia. Rozważania na tle art. 192 k.k., penalizującego wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta",
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”, Toruń, 7-8 kwietnia 2016, z referatem „Zaostrzenie czy złagodzenie represji karnej? Uwagi na tle wybranych rozwiązań prawnokarnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r. oraz najnowszych projektów nowelizacji Kodeksu karnego”,
 • V Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych”, Lębork, 3-4 lipca 2015,  z referatem pt. Nowelizacja kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. Uwagi na tle założeń aksjologicznych, normatywnych oraz praktyki stosowania prawa (wybrane zagadnienia),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle założeń polityki karnej  z perspektywy nowelizacji Kodeksu karnego, Toruń, 10 czerwca 2015, 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - XII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne pt. "Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015", Warszawa, 20 maja 2015,
 • Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów "Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej", Poznań, 16-17 kwietnia 2015 (z referatem pt. Kompensacyjna funkcja prawa karnego),
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność”, Toruń, 27 marca 2015 (z referatem pt.  Nowe otwarcie w polityce karnej? Kary i środki związane z poddaniem sprawcy  próbie  w świetle przepisów Ustawy z dnia 20.02.2015 o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 396),
 • I Seminarium naukowe – Wnioski i skargi skazanych w reakcja administracji więziennej (zorganizowane przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej), Warszawa, 28 listopada 2014,
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Warszawa, 19-21 września 2014 r.,
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – „Przestępstwa seksualne. Perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna”, Poznań, 8-9 września 2014 (głos w dyskusji, przygotowanie ankiety kryminologicznej „Przestępczość seksualna w opinii wybranych grup zawodowych oraz społecznych” – grupa badawcza: uczestnicy Konferencji),
 • Zebranie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. S. Batawii oraz Zakładu Kryminologii INP PAN  - „2 razy Lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej”, Warszawa, 4 czerwca 2014 r. (jako uczestnik),
 • Kryminologiczne Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW w dniu 16 maja 2014 r. -„Neurobiologiczne uwarunkowania przestępczości seksualnej” (jako uczestnik),
 • XI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne w dniu 14 maja 2014, Warszawa, Wydział Prawa i Administracji UKSW,
 • Zebranie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. S. Batawii oraz Zakładu Kryminologii INP PAN – „Kryminologia feministyczna”, Warszawa, 9 kwietnia 2014 r. (jako uczestnik),
 • III Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, Poznań, 3-4 kwietnia 2014 r. (z referatem przyjętym do publikacji pokonferencyjnej „Warunkowe zawieszenie wykonania kary  - uwagi na tle obowiązujących regulacji, praktyki orzeczniczej sądów  polskich oraz założeń projektu nowelizacji kodeksu karnego”),
 • Kryminologiczne Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW w dniu 7 marca 2014 r. -„Przekonania o sobie, innych i przyszłości skazanych na karę 25 lat lub dożywotnie pozbawienie wolności a formy przystosowania do izolacji penitencjarnej” – wyniki badań (jako uczestnik),
 • Kryminologiczne Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW w dniu  21 lutego 2014 r. -„Przywództwo kryminalnej – koncepcja badań i wyniku pilotażu”, z udziałem Kryminologicznego Koła Naukowego (jako uczestnik),
 • Kryminologiczne Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW w dniu 14 lutego 2014 r. – „Dyskusja nad projektem zmiany Kodeksu karnego – z dnia 10 grudnia 2013 r.” (jako uczestnik),
 • Konferencja Naukowa „Przestępcy niebezpieczni”, Warszawa, 29 listopada 2013 r.,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Prawo karne w warunkach różnorodności kulturowej społeczeństwa”, Toruń, 14 listopada 2013 r.,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wykonać karę i co dalej? Wyniki badań nad wykonaniem kary dożywotniego pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych 2011-2012”, Warszawa, 12 września 2013 r.,
 • Kryminologiczne Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW w dniu 24 maja 2013 r. poświęcone instytucji świadka koronnego (jako uczestnik),
 • X Bielańskie Kolokwium Karnistyczne w dniu 15 maja 2013 r. – Warszawa, Wydział Prawa i Administracji UKSW,
 • Kryminologiczne Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW w dniu 10 maja 2013 r. poświęcone problematyce stosowania środka zabezpieczającego stypizowanego w art. 95 a Kodeksu karnego (jako uczestnik),
 • Kryminologiczne Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW w dniu 25 kwietnia 2013 r. poświęcone problematyce przestępczości trans granicznej (jako uczestnik seminarium),
 • II Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, Poznań, 10-11.04.2013 r. (referat „Problem przepisów blankietowych w kontekście gwarancyjnej funkcji prawa karnego” przyjęty do publikacji pokonferencyjnej),
 • Kryminologiczne Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW w dniu 18 stycznia 2013 r. – jako prelegent: wystąpienie pt. „Przestępczość w mediach a poziom lęku przed przestępczością”,
 • Konferencja Naukowa „Nauki penalne wobec szybkich przemian socjo-kulturowych” (połączona z uroczystością wręczenia Panu Profesorowi M. Filarowi Księgi Jubileuszowej przygotowanej w związku z Jego 70-leciem urodzin i 45-leciem pracy naukowej), Toruń, 8-9 października 2012 r.,
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków, 5-7.09.2012,
 • Konferencja Naukowa „Kontratyp sztuki. Prawnokarne i konstytucyjne granice wolności artystycznej w Polsce i w Niemczech”, Poznań, 28 czerwca 2012 r.,
 • Konferencja Naukowa „15- lecie Kodyfikacji karnych”, Kraków, 1 czerwca 2012 r.,
 • Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, Poznań, 19-20.04.2012 r. (wygłoszenie referatu „Postulaty kryminologiczne oraz symbolizm prawny w polskiej polityce karnej”),
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Toruń, 20-22.09.2010,
 • Konferencja Naukowa - „Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa”, Poznań,  14-15.01.2010 r.,
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego, Szklarska Poręba, 24-27 września 2008 r.,
 • Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - „Ius est ars boni et aequi”, Toruń, 5-6 czerwca 2008 r. (wygłoszenie referatu pt. „Na pograniczu prawa? Uwagi na temat prowokacji dziennikarskiej”),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa -  „Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku”, Toruń, 12-13 kwietnia 2008 r. (wygłoszenie referatu pt. „Co łączy systemy prawa karnego państw członkowskich UE?”),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Nowe Media - stan obecny i możliwości rozwoju”, Toruń, 5-6 czerwca 2007 r. (wygłoszenie referatu pt. „Mediatyzacja polityki - czyli obywatel widz kontra polityk -aktor sceny politycznej”),
 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe - „Media w Polsce: pierwsza władza IV Rzeczypospolitej”, Olsztyn, 24-25 maja 2007 r. (wygłoszenie referatu pt. „Medialny obraz przestępczości oraz jego oddziaływanie na kształt realizowanej polityki karnej”),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - „Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów. X-lecie polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych”, Toruń, 29-30 marca 2007 r. (wygłoszenie referatu pt. „Społeczne następstwa ujawniania przez mass media danych osobowych oraz wizerunku oskarżonego i  ofiary przestępstwa”),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - „Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej”, Toruń, 8-9 marca 2007 r. (wygłoszenie referatu pt. „Unijne NIE dla korupcji, czyli jak »słowem i czynem« walczy się z korupcją w Unii Europejskiej”),
 • I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa – „Aktualne problemy systemu prawa”, Lublin, 9-11 maja 2006 r. (wygłoszenie referatu pt. „Czynniki wpływające na zniekształcenia statystycznego obrazu przestępczości”),
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - „Polskie media dziś i jutro. Wyzwania, tendencje, kierunki rozwoju”, Toruń, 6-7 kwietnia 2006 r. (wygłoszenie referatu pt. „Przestępczość i jej obraz w środkach masowego  przekazu a polityka karna” ),
 • II Konferencja Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych UMK - „Prawo Unii Europejskiej i jego perspektywy”, Toruń, 9 grudnia 2005 r. (wygłoszenie referatu pt. „ Współpraca europejska w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej” ).

Publikacje:

 • „Jak doktorant ze studentem – Prawo o szkolnictwie wyższym: czy organizację uczelnianą rejestrować jako stowarzyszenie” (artykuł napisany we współautorstwie z  D. Bunikowskim), Rzeczpospolita z dnia 12 kwietnia 2006 r.  (nr 087),
 • „Ugodę przed mediatorem trzeba opłacić – Postępowanie cywilne, Zmiany w ustawie o kosztach sądowych”, Gazeta Prawna z dnia 5 września 2006 r., nr 172 (1790),
 • „Najpierw będzie obowiązkowa mediacja, dopiero potem sąd orzeknie rozwód – Wymiar sprawiedliwości, Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego”, Gazeta Prawna z dnia 29 sierpnia 2006 r., nr 167 (1785),
 • „Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza walczyć z sądowymi zatorami – Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Przyspieszyć proces cywilny”, Gazeta Prawna z dnia  6 lipca 2006 r., nr 130 (1748),
 • „Większy nadzór ministra sprawiedliwości – Wymiar sprawiedliwości. Tłumacze przysięgli”, Gazeta Prawna z dnia 29 czerwca 2006 r., nr 125 (1734),
 • „Prokuratorzy muszą żądać  w sądach surowszych kar – Prawo na drodze. Stop nietrzeźwym kierowcom”, Gazeta Prawna z dnia 27 czerwca 2006 r., nr 123 (1741),
 • „Czy sąd wyda nieletniego Polaka – Prawo karne. Europejski Nakaz Aresztowania” ( artykuł napisany we współautorstwie z D. Bunikowskim), Gazeta Prawna z dnia 31 maja 2006 r., nr 105 (1723),
 • „Zmiany w prawie karnym muszą być przemyślane – Reforma prawa. Nowe projekty” ( artykuł napisany we współautorstwie z D. Bunikowskim), Gazeta Prawna z dnia 17 maja 2006 r., nr 95 (1713),
 • „Aktualna polityka karna – jej podstawy i konieczność zmian (artykuł napisany we współautorstwie z D. Bunikowskim), Jurysta 2006/9,
 • „Współpraca europejska w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej”, Prawo europejskie w praktyce  2007/1,
 • „Informacja o przestępczości w środkach masowego przekazu” [w:] J. Marszałek-Kawa, B. Chludziński (red.), „Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim. Wybrane aspekty prawne”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007,
 • "Medialny obraz przestępczości oraz jego oddziaływanie na kształt realizowanej polityki karnej" [w:] M. Sokołowski (red.), „Media w Polsce: pierwsza władza IV RP?”, wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o. o., Warszawa 2007,
 • „Czynniki wpływające na zniekształcenia statystycznego obrazu przestępczości”, Studenckie Zeszyty Naukowe Prawników UMCS w Lublinie nr 2007/15,
 • „Unijne NIE dla korupcji, czyli jak „słowem i czynem" walczy się z korupcją w Unii Europejskiej”,  Edukacja Prawnicza 2007/12, Wydawnictwo C.H. Beck,
 • „Społeczne następstwa ujawniania przez mass media danych osobowych oraz wizerunku oskarżonego i  ofiary przestępstwa” [w:] G. Goździewicz, M. Szabłowska (red.), „Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na europejskich standardów”, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2008,
 • „Co łączy systemy prawa karnego państw członkowskich UE?” [w:] D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz (red.), „Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo. Stosunki międzynarodowe”, Toruń 2008,
 • „Na pograniczu prawa? Uwagi na temat prowokacji dziennikarskiej” [w:]  M. M. Żołna, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), „Ius est ars boni et aequi”, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2009,
 • „Mediatyzacja polityki – czyli obywatel widz kontra polityk – aktor sceny politycznej” [w:] M. Jeziński (red.), „Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie  wyborcze”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009,
 •  Redakcja naukowa Zeszytu Naukowego Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii - „Kowalski vs. Temida:  oskarżony, ofiara czy już skazany? Patologie Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009,
 •  „Granice wolności słowa w mediach” [w:] K. Witkowska-Rozpara (red. naukowa), Zeszyt Naukowy Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii - „Kowalski vs. Temida: oskarżony, ofiara czy już skazany? Patologie Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009,
 • „Przyczyny niezawiadamiania organów ścigania o fakcie popełnienia przestępstwa”, Edukacja Prawnicza 2009/12, Wydawnictwo C.H. Beck,
 • „Czy w demokracji media są wolne? Współczesne „formy” cenzury”  [w:] W. Machura (red.), Etyka w mediach, vol.5 – Nowe media – stare idee, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań – Opole 2010,
 • „Czy media sprzyjają populizmowi penalnemu” [w:] W. Machura (red.), Media – czwarta władza?, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań – Opole 2010,
 • „Etyczne aspekty posługiwania się przez środki masowego przekazu informacją o przestępczości” [w:] M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak (red.), Media – czwarta władza? Tom II, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań- Opole 2011,
 • „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna”, Wydawnictwo C. H. BECK, Seria „Monografie prawnicze”, Warszawa 2011,
 • „Polityka w mediach. Media w polityce. Czyli o karze śmierci raz jeszcze”  [w:] R. Kowalczyk, W. Machura (red.), Etyka w mediach, vol. 9 – Dziennikarstwo wobec wyzwań współczesności; Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań – Opole 2012,
 • „Postulaty kryminologiczne oraz symbolizm prawny w polskiej polityce karnej” [w:] I. Sepioło (red.), Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, C.H. BECK, Warszawa 2012,
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary - uwagi na tle obowiązującej regulacji, praktyki orzeczniczej sądów polskich oraz nowelizacji Kodeksu karnego (z mocą obowiązującą od 1.07.2015 r.), Probacja 2015 / 2,
 • Nowe otwarcie w polityce karnej? Grzywna i warunkowe zawieszenie wykonania kary  w świetle przepisów Ustawy z dnia 20.02.2015 o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wybrane zagadnienia [w:] M. Kowalczyk, M. Szykut (red.), Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania, możliwości, Toruń 2016,
 • "Kompensacyjna funkcja prawa karnego", [w:] I. Sepioło-Jankowska (red.),   Konsensualizm i kompensacja  a podstawy odpowiedzialności karnej,  C. H. Beck, Warszawa 2016, 
 • Przestępczość seksualna a zmiany w obowiązującym prawie. Vox populi czy populizm penalny ? [w:] T. Gardocka, P. Herbowski, D. Jagiełło, P. Jóźwiak (red.), Przestępczy seks,  Warszawa 2016,
 • Idea "wolności kontrolowanej" skazanego na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. [w:] A. Adamski, M. Berent, M. Leciak (red.), Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, 
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych”, zorganizowanej przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w dniach 21–22 kwietnia 2016 r., Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 2016, tom 30, 
 • Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 roku. Zagadnienia materialnoprawne, [w:] P. Frąckowiak, M. Szykut (red.), Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych, Toruń 2017,
 • Medialny obraz procesów sądowych z orzeczeniem kary dożywotniego pozbawienia wolności - o znaczeniu sprawozdawczości sądowej (we współautorstwie z M. Markowską), [w:] M. Ejchart-Dubois, M. Niełaczna, A. Rzepliński (red.), Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara, Warszawa 2018,
 • Zmiany w polityce karnej?  Uwagi na tle wybranych rozwiązań prawnokarnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r. [w:] A. Kotlenga, M.H. Kowalczyk, D. Mackojć (red.), Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, Toruń 2019, 
 • Pozytywna prognoza kryminologiczna jako materialna przesłanka warunkująca zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary. Uwagi na tle pojęcia „prognoza” oraz orzecznictwa sądów polskich, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego LIII, 2019,
 • Probacja czy pragmatyzm?  Stosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec sprawców znęcania się jako konsekwencja wniosku w trybie art. 335 lub 387 kpk. Konkluzje z badań (case study) [w:] A. Kotlenga, M.H. Kowalczyk, D. Mackojć (red.), Kierunki działań w przestrzeni resocjalizacyjnej, Toruń 2019,
 • O przemocy seksualnej, w tym przemocy seksualnej wobec kobiet. Uwagi na tle definicji pojęcia oraz skali zjawiska [w:] M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Warszawa 2020,
 • Znaczenie i rola kuratora przy przestępstwach przeciwko rodzinie - na przykładzie przestępstwa znęcania się, Gdańskie Studia Prawnicze, Rok XXIV, nr 3(47)/2020
 • Polish penal policy - twenty years after enactment of the Criminal Code Act 6 June 1997, Prawo w Działaniu, 2020/43,
 • Gdy populacja niedźwiedzi polarnych przewyższa populację ludzi. Czyli o przestępczości w archipelagu Svalbard [w:] K. Buczkowski, P. Ostaszewski (red.), Granice Prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Warszawa 2020, 
 • Recenzja publikacji „Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców  z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa” (A. Gutkowska, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, P. Sidor, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020),  Biuletyn Kryminologiczny 2020/27, 
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zmierzyć i zrozumieć przestępczość” ofiarowanej Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Biuletyn Kryminologiczny 2020/27,
 • Sprawozdanie z seminarium naukowego Centrum Analiz Kryminologicznych pt. „Badania w   zakładach karnych – szanse, wyzwania, perspektywy”, Biuletyn Kryminologiczny 2020/27