dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst

Doktorka habilitowana nauk prawnych, kryminolożka. Adiunktka Katedrze Kryminologii i Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Sekretarzyni Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości.

Przebieg kariery naukowej:

 • 2020 r doktor habilitowany nauk prawnych, podstawą dorobku naukowego była monografia „Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej”. Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski.
 • 2007 r. doktor nauk prawnych. Temat pracy „Przestępczość nieletnich dziewcząt”. Promotorka: dr hab. prof. PAN Anna Kossowska, recenzentki: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik oraz prof. dr hab. Janina Błachut.
 • październik 1995 – czerwiec 2000 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji: magister nauk prawnych. Praca magisterska “Prawo do prywatności a postępowanie dowodowe”. Promotorka: dr hab. prof. Monika Platek, recenzent: prof. dr hab. Lech Falandysz.
 • luty 2000 absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

Najważniejsze publikacje:

 • Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2019)
 • Nieletnie dziewczęta dzisiaj – stare trendy i nowe zjawiska, w: Klaus W., Woźniakowska-Fajst D., Wiktorska P., Buczkowski K. (red.), Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa. (2019)
 • Kryminologia neoklasyczna oraz prawicowy realizm, w: Drzazga E., Grzyb M. (red.), Nowe kierunki w kryminologii, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2018.
 • Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania (Bulenda T., Klimczak J., Woźniakowska-Fajst D.) w: Rzepliński A., Ejchart-Dubois M., Niełaczna M. (red.), Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2017.
 • Najstarsi sprawcy przestępstw skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, polityka karania i aspekt penitencjarny (Bulenda T., Klimczak J., Woźniakowska-Fajst D.)w: Rzepliński A., Ejchart-Dubois M., Niełaczna M. (red.), Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Zwierzęta jako przedmiot zainteresowania wiktymologii – nowe spojrzenie w XXI wieku, w: Błońska B., Gogłoza W., Klaus W., Woźniakowska-Fajst D. (red.), Sprawiedliwość dla zwierząt, Instytut Nauk Prawnych PAN, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, Warszawa 2017.
 • Powrotna przestępczość nieletnich dziewcząt a rodziny wieloproblemowe, w: Buczkowski K., Klaus W., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D. (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2017.
 • Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w: Klaus W., Laskowska K., Rzeplińska I. (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2017.
 • Nękanie emocjonalne (stalking) w doświadczeniu studentów Uniwersytetu Warszawskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” nr 23, (2016).
 • Protecting women against violence – a global challenge, w: A. Filip, M. Platzer (red.), Femicide. Volume III: Targeting of Women in Conflict, Academic Council on the United Nations System, Vienna, 2015. (współautorstwo z Witoldem Klausem).
 • Społeczno–polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013 (współautorstwo monografii z K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Wójcik).
 • Politicians, Media, and Society’s Perception of Crime, (w:) Crime and Transition in Central and Eastern Europe, (ed.) Alenka Šelih, Aleš Završnik, Springer, London 2012 r.
 • Związki między wiktymizacją oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym. „Archiwum Kryminologii”, t. XXXIV, 2013.(współautorstwo z Witoldem Klausem)
 • Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery., Instytut Prawa i Społeczeństwa Warszawa, 2012.
 • Rola polityków i mediów w społecznym odbiorze przestępczości. ”Studia Prawnicze”, 2012 r.
 • Nieletnie dziewczęta 10 lat później – badania katamnestyczne. „Archiwum Kryminologii”, t. XXXIII,2012.
 • Stalking w Polsce, rozmiary – formy – skutki, raport z badania nt. uporczywego nękania. „Archiwum Kryminologii” t. XXXII, 2011.
 • Development of Punitiveness in Poland w: H. Kury & Evelyn Shea (eds.), Punitiveness. International Developments, (wspólnie z Ireną Rzeplińską i Witoldem Klausem) (2011)
 • Nieletnie, niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

 

Współredakcja monografii naukowych:

 • Buczkowski K., Klaus W., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D., Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 306.
 • Błońska B., Gogłoza W., Klaus W. , Woźniakowska-Fajst D., Sprawiedliwość dla zwierząt, Instytut Nauk Prawnych PAN, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, Warszawa 2017, s. 280.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy kryminologii
 • Kryminologia
 • Wiktymologia
 • Metody badań w kryminologii

 

Prowadzone prace badawcze:

 • kierowniczka grantu realizowanego na UW ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pt. „Zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży w Polsce-pilotaż badań typu self-report”.
 • wykonawczyni grantu realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”.