dr Dagmara Woźniakowska-Fajst

Doktor nauk prawnych, kryminolożka. Adiunktka Katedrze Kryminologii i Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości.

Przebieg kariery naukowej:

 • 2007 r. doktor nauk prawnych. Temat pracy „Przestępczość nieletnich dziewcząt”. Promotorka: dr hab. prof. PAN Anna Kossowska, recenzentki: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik oraz prof. dr hab. Janina Błachut.
 • październik 1995 – czerwiec 2000 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji: magister nauk prawnych. Praca magisterska “Prawo do prywatności a postępowanie dowodowe”. Promotorka: dr hab. prof. Monika Platek, recenzent: prof. dr hab. Lech Falandysz.
 • luty 2000 absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

Najważniejsze publikacje:

 • Nieletnie, niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 
 • Development of Punitiveness in Poland w: H. Kury & Evelyn Shea (eds.), Punitiveness. International Developments, (wspólnie z Ireną Rzeplińską i Witoldem Klausem) 
 • Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu – czy w prawie polskim konieczna jest penalizacja prześladowania?, ,,Archiwum Kryminologii’’ 2009, Tom XXXI
 • Stalking w Polsce, rozmiary – formy – skutki, raport z badania nt. uporczywego nękania. „Archiwum Kryminologii” 2011 r., nr 32/2010
 • Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery., Instytut Prawa i Społeczeństwa Warszawa 2012 r.
 • Rola polityków i mediów w społecznym odbiorze przestępczości. Studia Prawnicze, 2012 r.,
 • Politicians, Media, and Society’s Perception of Crime, (w:) Crime and Transition in Central and Eastern Europe, (ed.) Alenka Šelih, Aleš Završnik, Springer, London 2012 r.,
 • Nieletnie dziewczęta 10 lat później – badania katamnestyczne. Archiwum Kryminologii 2012 r., t. XXXIII
 • Wiktymizacja a ubóstwo i wykluczenie społeczne, (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej, Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego (red.) Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska. Warszawa 2013 r.
 • Stalking w prawie polskim i unijnym, (w:) Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, (red.) Jarosław Utrat-Milecki. Oficyna Naukowa, Warszawa 2013 r.,
 • Związki między wiktymizacją oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Archiwum Kryminologii, 2013r,.t. XXXIV
 • Społeczno–polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013 (współautorstwo monografii z K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Wójcik).

Zajęcia dydaktyczne:

 • Seminarium licencjackie: Przestępczość i zachowania dewiacyjne we współczesnej Polsce.
 • Podstawy kryminologii
 • Wiktymologia
 • Metody badań w kryminologii
 • Techniki badań w kryminologii
 • Przestępczość emocjonalna
 • Modele postępowania z nieletnimi

 

Prowadzone prace badawcze:

 • badania statutowe UW: „Stalking – sprawcy, ofiary, okoliczności, reakcja wymiaru sprawiedliwości (badania aktowe)
 • grant realizowany w Instytucie Nauk Prawnych PAN ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pt. „SIC – Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”.