dr Andriy Kosyło

 

Od 2008 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor  kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz przestępczości zorganizowanej w Polsce i krajach byłego ZSRR.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku (2001). Jako stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2003-2004 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Program Kirklanda).

W 2007 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim (studium prawnoporównawcze)" napisaną pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Korybskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (stypendium Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów). 

W okresie 2005-2012 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W 2014 r. był ekspertem UE ds. reformy karnego wymiaru sprawiedliwości w Uzbekistanie (EU Project DCI ASIE 2009/020-509).

Od 2003 r. wykonuje zawód adwokata i prowadzi kancelarię specjalizującą się w obsłudze międzynarodowego obrotu prawnego.

 

Najważniejsze publikacje:

 • A. Kosyło. Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, ss. 248.
 • A.Kosylo, Preparation to Perform the Profession of Advocate: Comparative Analysis of Regulations in Polish, Ukrainian, Belarusian and Russian Law [w:] Review of Comparative Law, Volume 12-13, Year 2007-2008, Lublin 2010, s. 157-187.
 • A. Kosyło. Reforma adwokatury w Republice Uzbekistan [w:] Uniwersalny system ochrony praw człowieka: Aksjologia-instytucje-efektywność, red. Jerzy Jaskiernia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015,  s. 567-583.
 • A. Косыло, О. Волошынович, Защита права собственности и явление противоправного захвата предприятия в Украине [w:]Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. Jerzy Jaskiernia, Warszawa 2014, T. 3с. 788-802.
 • A. Kosyło. Procedura karna na Ukrainie a standardy Rady Europy [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, pod. Red. J. Jaskierni, Warszawa 2013, Wydawnictwo Sejmowe, Tom 2, s. 253-266.
 • A. Kosyło. Kara pozbawienia wolności za przestępstwa gospodarcze w prawie ukraińskim [w:] Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. I. Rzeplińska, A. Rzepliński, M. Niełaczna, P. Wiktorska, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 88-107.
 • A.Kosyło. Nowa ustawa o adwokaturze na Ukrainie, „Palestra”, 2013, nr 1-2, s. 162-169.
 • Andrij Kosyło, Niezależność adwokatury a wymiar sprawiedliwości (analiza komparatystyczna prawa polskiego i ukraińskiego) [w:] Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie przemian. Red. Maria Joanna Gondek, Andrij Kosyło, Robert Pelewicz, Tarnobrzeg 2008, s. 121-135.
 • A. Kosyło. Licencje prawnicze na Białorusi – przykład dla Polski?, „Palestra”, nr 11-12, 2007, s. 97- 107.
 • A. Kosyło, Pomoc prawna w demokratycznym państwie prawnym: regulacje unijne, polskie oraz ukraińskie [w:] Ius et amicitia. Materiały Pierwszego Polsko-Ukraińskiego Forum Prawniczego, Tarnobrzeg 2006, s. 169-212.
 • A. Kosyło. Władza sądownicza w Konstytucjach Polski i Ukrainy (analiza prawno-porównawcza) [w:] Problemy stosowania Konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce. pod. red. M. Granata, J. Sobczaka. – 2004. – Lublin. – s. 228-252. 

 

Wykaz wszystkich publikacji: 

Publikacje w języku polskim:

 • A. Kosyło. Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 248.
 • A. Kosyło. Reforma adwokatury w Republice Uzbekistan [w:] Uniwersalny system ochrony praw człowieka: Aksjologia-instytucje-efektywność, red. Jerzy Jaskiernia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015,  s. 567-583.
 •  A. Kosyło. Nowa ustawa o adwokaturze na Ukrainie, „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej”, 2013, nr 1-2, s. 162-169,
 • A. Kosyło. Kara pozbawienia wolności za przestępstwa gospodarcze w prawie ukraińskim [w:] Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. I. Rzeplińska, A. Rzepliński, M. Niełaczna, P. Wiktorska, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 88-107,
 • A. Kosyło. Procedura karna na Ukrainie a standardy Rady Europy [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, pod. Red. J. Jaskierni, Warszawa 2013, Wydawnictwo Sejmowe, Tom 2, s. 253-266.
 •  A. Kosyło. Nadzór organów kontroli finansowej Ukrainy w zakresie zawierania umów faktoringu i cesji wierzytelności [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. Pod red. R.M. Czarny i K. Spryszak, Tom 2, Toruń 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 125-138,
 • A. Kosyło. Na Ukrainie są nowe podatki, „Rzeczpospolita” z dnia 13 stycznia 2011 r., nr 9, s. D3
 • A.  Kosyło.  Własność i użytkowanie nieruchomości gruntowych na Ukrainie. [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, Tom I Własność, pod. Red. Jolanty Jabłońskiej-Bonca,  Warszawa 2009, s. 425-434,
 • A. Kosyło. Warto prowadzić interesy na Ukrainie. „Rzeczpospolita”, z 05.08.2008 r.
 • A.  Kosyło, Niezależność adwokatury a wymiar sprawiedliwości (analiza komparatystyczna prawa polskiego i ukraińskiego) [w:] Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie przemian. Red. Maria Joanna Gondek, Andrij Kosyło, Robert Pelewicz, Tarnobrzeg 2008, s. 121-127.
 • A. Kosyło. Licencje prawnicze na Białorusi – przykład dla Polski?, „Palestra”, nr 11-12, 2007, s. 97- 107.
 • A. Kosyło. Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie [w :] Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, pod. red. Rafała Biskupa i Małgorzaty Ganczar, Lublin 2007, s. 148-154.
 • Korybski, A. Kosyło. Model pomocy prawnej w demokratycznym państwie prawnym [w:] Aktualni pytannia reformuwannia prawowoji systemy Ukrajiny: zbirnyk naukowych statej za materiałamy IV Miznarodnoji naukowo-praktycznoji konferencji, Łuck 2007, s. 5-8,
 • A. Kosyło, Dostęp do zawodu adwokata w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Rosji (studium teoretycznoprawne)”, [w:] Aktualni pytannia reformuwannia prawowoji systemy Ukrajiny: zbirnyk naukowych statej za materiałamy III Miznarodnoji naukowo-praktycznoji konferencji, Łuck 2006, s. 16-20.
 • A.  Kosyło, Pomoc prawna w demokratycznym państwie prawnym: regulacje unijne, polskie oraz ukraińskie [w:] Ius et amicitia. Materiały Pierwszego Polsko-Ukraińskiego Forum Prawniczego, Tarnobrzeg 2006, s. 169-212,
 • A. Kosyło, L. Ćwikła, Konstytucja Filipa Orlika, „Czasy Nowożytne”, Lublin 2005, Tom XVIII-XIX, s. 56-68,
 • M. Granat, A. Kosyło, Nota do książki Petra Steciuka „Stanisław Dnistrianśkyj jak konstytucjonalist”, Przegląd Sejmowy, Warszawa, nr 2(67),  2005, s. 180-184,
 • A. Kosyło. Ustrój adwokatury i zasady dostępu do zawodu adwokata na Ukrainie, „Studia Iuridica Lublinensia”, nr IV,  Lublin 2004, s. 143-150,
 • A. Kosyło. Władza sądownicza w Konstytucjach Polski i Ukrainy (analiza prawno-porównawcza) [w:] Problemy stosowania Konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce. pod. red. M. Granata, J. Sobczaka. – 2004. – Lublin. – s. 228-252,
 • A. Kosyło. Likwidacja ukraińskiego kościoła greko-katolickiego w Związku Radzieckim, „Prawo-Administracja-Kościół”, nr 1-2 (13), Lublin, 2003, s.141-154.

 

Publikacje w innych językach (ukraiński, angielski, rosyjski):

 • A.  Косыло, О. Волошынович, Защита права собственности и явление противоправного захвата предприятия в Украине [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. Jerzy Jaskiernia, Warszawa 2014, T. 3 с. 788-802 (Ochrona prawa własności a zjawisko nielegalnego przejęcia przedsiębiorstwa w Ukrainie)
 • A.  Косило. Відповідальність керівника за зобов’язаннями товариства – як спосіб запобігання протиправним захопленням підприємств // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання». – Київ. – 2012. C. 97-100 (A.Kosyło, Odpowiedzialność zarządu za zobowiązaniami spółki – jako sposób zapobiegania nielegalnym przejęciom przedsiębiorstw),
 •  А. Косило. Математичні основи методу функціонального аналізу в порівняльному правознавстві // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «Компаративістські читання», м. Львів 20-22 квітня 2012 р. – Львів. – 2012. C. 68-71 (A.Kosyło, Matematyczne podstawy metody analizy funkcjonalnej w komparatystyce prawniczej),
 •  А. Косило. Заборона здійснення конкурентної діяльності керівником підприємства - як один зі способів запобігання протиправним захопленням підприємств (аналіз положень українського та польського права) // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 24-26 травня 2012 р. – Луцьк. – 2012, c. 34-37 (A. Kosyło, Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez zarząd – jako jeden ze sposobów zapobiegania nielegalnym przejęciom przedsiębiorstw (analiza prawa polskiego i ukraińskiego),
 •  A.Kosylo, Preparation to Perform the Profession of Advocate: Comparative Analysis of Regulations in Polish, Ukrainian, Belarusian and Russian Law [w:] Review of Comparative Law, Volume 12-13, Year 2007-2008, Lublin 2010, s. 157-187 (A. Kosyło, Przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata : analiza porównawcza regulacji polskich, ukraińskich, białoruskich i rosyjskich),
 •  А. Корибскі, А. Косило, Поняття підприємства в праві Європейського Союзу, Польщі та України, // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 4-5 червня 2010 р. - с. 394-397 (A. Korybski, A. Kosyło, Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej, Polski a Ukrainy),
 •  А. Косило. Гарантії незалежності адвокатури в демократичній правовій державі // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 29-30 травня 2009 р. - с. 211-214 (A.Kosyło, Gwarancje niezależności adwokatury w demokratycznym państwie prawnym),
 • А. Косило. Незалежність адвокатури та судочинство (компаратистичний аналіз польського та українського права) [w:] Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie przemian. Red. Maria Joanna Gondek, Andrij Kosyło, Robert Pelewicz, Tarnobrzeg 2008, s. 128-135 (A. Kosyło, Niezależność adwokatury a wymiar sprawiedliwości (analiza komparatystyczna prawa polskiego i ukraińskiego),
 • А. Корибскі, А. Косило. Межі законодавчої діяльності в постсоціалістичній державі // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 30-31 травня 2008 р. - с. 3-6 (A. Korybski, A. Kosyło.,Granice działalności prawodawczej w państwie postsocjalistycznym),
 • А. Корибскі, А. Косило. Правова допомога в демократичній правовій державі // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Правова система суспільства: проблеми, перспективи" (Кіровоград, 13-14 травня 2005 р.). - Кіровоград. - 2005, с. 33-35 (A. Korybski, A. Kosyło, Pomoc prawna w demokratycznym państwie prawnym),
 • А. Косило. Конституція як підстава судової реформи в Україні та Польщі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. - Львів. - 2004, с.517-518 (A. Kosyło. Konstytucja jako podstawa reformy sądownictwa na Ukrainie i w Polsce),
 • А. Косыло. Условия допуска к професии адвоката: сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Польши и Республики Беларусь // Государственно-правовое строительство в Республике Беларусь в контексте европейских правовых процессов, Материалы международной научной конференции, Часть 2. - Гродно. - 2004, с. 11-14 (A. Kosyło. Zasady dostępu do zawodu adwokata: analiza prawno-porównawcza ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruś),
 • А. Косило. Реформа адміністративних судів Польщі 2002 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. - Львів. - 2003, с..211-212 (A.Kosyło. Reforma sądów administracyjnych w Polsce 2002 roku),
 • A. Косилo,  Реформа інституту захисника в кримінальному судочинстві України (досвід Республіки Польща) //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - Івано-Франківськ. - 2003, XI, с. 138-140 (A. Kosyło, Reforma instytucji obrońcy w ukraińskim postępowaniu karnym (doświadczenia Rzeczypospolitej Polskiej),
 • A. Kosylo. The Breach of the Principle of relations Parity between the State and the Church Greek-Catholic Church in the USSR as a Way of illustration, Review of Comparative Law, Volume 8, Lublin 2003, s. 19-31 (A. Kosyło. Naruszenie zasady równości stosunków między Państwem a Kościołem na przykładzie likwidacji ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w Związku Radzieckim),
 • А. Косило. Порушення принципу паритетності відносин між Державою та Церквою на прикладі ліквідації Української греко-католицької Церкви в Радянському Союзі, [в:] Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa. - Lublin. - 2002, с.149-157 (Kosyło. Naruszenie zasady równości stosunków między Państwem a Kościołem na przykładzie likwidacji ukraińskiego kościoła greko-katolickiego w Związku Radzieckim),
 • A. Косило, Реформа адвокатури України в контексті судово-правової реформи (досвід Республіки Польща) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - Івано-Франківськ. - 2002, Х, с. 206-210 (A. Kosyło, Reforma adwokatury Ukrainy w kontekście reformy wymiaru sprawiedliwości (doświadczenie Rzeczypospolitej Polskiej),
 • Колб О.Г., Юхимюк О.М., Косило А.Б. Кримінально-правова характеристика кримінального виконавчого кодексу Польщі. - Луцьк. - 2001. - 89 с (Kołb O.G. Juchymiuk O.M., Kosyło A.B. Analiza prawno-karna kodeksu karnego wykonawczego Polski),
 • Колб О.Г., Юхимюк О.М., Октисюк А.М., Косило А.Б. Роль і вплив кримінального та кримінально-виконавчого законодавства Польщі у реформуванні правового поля України. - Луцьк. - 2001. - 89 с (Kołb O.G. Juchymiuk O.M., Oktysiuk A.M. Kosyło A.B. Rola i wpływ karnego i karnego wykonawczego ustawodawstwa Polski na reformę systemu prawnego Ukrainy).