dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska

 

Absolwentka kierunku ekonometria w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy na temat prognozowania struktury przestępczości. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Przemoc wobec kobiet. Aspekty prawnokryminologiczne”. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej (IPSiR).

Jej zainteresowania naukowe i badawcze związane są z problematyką przestępczości w ujęciu ilościowym i porównawczym. Jest krajową i międzynarodową ekspertką w zakresie systemów statystyki policyjnej, sądowej i penitencjarnej.  Odbyła staże naukowe m.in. w Columbia University, w szwedzkim Instytucie Badania Przestępczości (BRO) oraz francuskim Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości w Voucreson. W latach 1982-1985 była wykładowczynią w University of Nigeria w Nsukka (Nigeria, stan Anambra). 

Współtworzyła Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne European Society of Criminology (Haga, 2000 r.) i była członkinią pierwszego Zarządu ESC. Członkini zespołów metodologicznych i eksperckich EUROSTATU, Komisji Europejskiej w Programie Justice Liberty Security (JLS) oraz Rady Europy (Projekt CEPEJ). Jest współtwórczynią i realizatorką Projektu European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics oraz Międzynarodowych Badań Przestępczości Nieletnich ISRD-2. 

Kierowała pionierskimi badaniami wiktymizacyjnymi nad przemocą wobec kobiet w Polsce, w ramach międzynarodowego projektu IVAWS, których wyniki posłużyły do oszacowania rzeczywistej skali przemocy wobec kobiet w Polsce i odsłoniły ukryte, niezgłaszane rozmiary zjawiska. 

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości kierowała Sekcją Kryminologii i Metodologii Badań. Współautorka pięciu edycji Atlasu Przestępczości w Polsce oraz szeregu publikacji z zakresu oceny systemu wymiaru sprawiedliwości. Współpracuje z agendami ONZ w zakresie systemów statystyk przestępczości i polityki karnej. 

Jest wiceprezydentem Towarzystwa European Sourcebook of Criminal Justice, współpracuje z agendami ONZ w zakresie systemów statystyk przestępczości i polityki karnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii.

Członkini Zespołów Redakcyjnych wielu czasopism, w tym np. European Journal on Criminal Policy and Research, Archiwum Kryminologii, Prawo w Działaniu, Biuletyn Kryminologiczny im. St. Batawii oraz dwumiesięcznik Niebieska Linia. Jest członkinią Rady Fundacji Centrum Praw Kobiet. Autorka i współautorka szeregu publikacji książkowych oraz artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.