Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Wykaz publikacji / Przygotowane projekty ustaw:

 • Projekt autorski ustawy – Kodeks karny wykonawczy (dla NSZZ „Solidarność”), 1981, 1986 ss. 80.
 • Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa [autor koncepcji a następnie wspólnie z Kazimierzem Barczykiem, Markiem Safjanem i Zofią Wasilkowską]. Dla Senatu RP. 19 09.1989 r. ss. 20.
 • Projekt założeń zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych [wspólnie z Markiem Safjanem]. Dla ministra sprawiedliwości, 13.11.1989 r.], ss. 8.
 • Projekt ustawy – Kodeks karny wykonawczy (współautor), (Komisja Kodyfikacji Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości), 1990, ss. 120.
 • Projekt ustawy Konstytucyjnej – Karta Praw i Wolności [autor koncepcji a następnie wspólnie z Markiem Nowickim, Markiem Antonim Nowickim, Ewą Łętowską i Wiktorem Osiatyńskim], 1990, 1992, ss. 15.
 • Ustawa o zawodzie konserwatora dzieł sztuki oraz o samorządzie konserwatorów dzieł sztuki (dla Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków). maj 1992, ss. 6
 • Projekt Konstytucji [wspólnie z Andrzejem Ajnekielem, Władysławem Kuleszą i Michałem Pietrzakiem] (dla Prezydenta RP), 1993 ss. 52.
 • Projekt ustawy o prawach osób należących do mniejszości narodowych [wspólnie ze Zbigniewem Hołdą, Grzegorzem Januszem i Markiem Nowickim] (dla sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych), marzec 1994, ss. 12.
 • Projekt ustawy o sędzim pokoju (dla Związku Miast Polskich) [wspólnie z Teodorem Bulendą], styczeń 1995, ss. 6.
 • Projekt rozdziału „Przedstawiciel społeczny” do Kodeksu postępowania karnego (dla sejmowej Komisji Kodyfikacyjnej), kwiecień 1996, ss. 2.
 • Projekt ustawy o sejmowej komisji śledczej (dla Parlamentarnego Klubu Unii Pracy), grudzień 1996, ss. 6.
 • Projekt ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [wspólnie z Witoldem Kuleszą] (dla Rządu RP), marzec 1998, ss. 20.
 • Projekt ustawy o Grupie Reagowania Operacyjno-Manewrowego (jednostce specjalnej GROM) (dla ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), marzec 1998, ss. 11.
 • Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym i zwalczaniu łapownictwa. [wspólnie z Witoldem Kuleszą] (dla Rządu RP), marzec 2000, ss. 10.
 • Projekt ustawy o prawie do informacji [wspólnie z Ireneuszem Kondakiem], kwiecień 2001 (dla Centrum Monitoringu Wolności Prasy), ss. 16.
 • Projekt przepisów rozdziału ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych pt. „Państwowa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości” [wspólnie z Danutą Wiśniewską-Cazals] (dla senackiej Komisji Prac Człowieka i Praworządności), lipiec 2001, ss. 6.
 • Projekt ustawy o usługach lobbistycznych (dla koalicji organizacji zorganizowanych przez Instytut Spraw Publicznych), czerwiec 2003, ss. 4.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i niektórych innych ustaw (dla Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), luty 2005, ss. 12.
 • Projekt zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [współautor] (dla KP Platformy Obywatelskiej), wrzesień 2005, ss. 18.