Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Wykaz publikacji / Pozostałe publikacje naukowe:

 • Rec.: Studia Socjologiczne 1973 nr 4 s. 275-280: [Tomasz Kaczmarek, Sędziowski wymiar kary w PRL w świetle badań ankietowych. Wrocław 1972 Ossolineum.
 • Rec.: Państwo i Prawo 1975 nr 1 s. 135-137: [Criminological Research Trends in Western Germany. Günter Kaiser i Thomas Würtenberger (ed.), Berlin 1972 Springer-Verlag.
 • Spr. Warszawa. 20 – 24 XI 1980 r. II Krajowa Konferencja Problemów Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (współautor Lesław Pytka). Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne 1981 z. 2 s. 92-96.
 • Rec.: Państwo i Prawo 1985, nr 1. s. 126-128: [Martin Wright. Making Good. Prisons, Punishment and Beyond. Londyn 1982 Burnett Books.
 • Spr. Państwo i Prawo 1986 nr 10 s. 126-128. Rozwój policji w Europie do 1939 r. Międzynarodowa Konferencja w Jabłonnie, 20-22.XII.1985.
 • Rec.: Państwo i Prawo 1988 nr 5 s. 126-127: [Ugljeśa Zvekić, Aurelio Mattei, Research and International Co-operation in Criminal Justice Survey on Needs and Priorities of Developing Countries. Rzym 1987 UNSDRI.
 • Rec.: Problemy Prawa Karnego 1990 nr 2 s. 80-82: [Zbigniew Hołda, Status prawny skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności. Lublin 1988 Wyd. UMCS.
 • Rec.: Problemy Prawa Karnego 1990 nr 2 s. 83-84: [Józef Niedworok, Matki więźniarki i ich dzieci w zakładach penitencjarnych, Wrocław 1988 Wyd. UWr. 164 s.
 • Rec. O przestępstwach czerwonych kołnierzyków i o karach dla niebieskich kołnierzyków. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 2 s. 234-238: [M. Łoś, Communist Ideology. A Comparative View of the USSR and Poland. Hampshire-London 1988 The Macmillan Press Ltd.: 353 s.
 • Sędzia dyspozycyjny. [w:] Elementy socjologii prawa. Wybór tekstów. t. 4, Warszawa 1991 Wyd. UW s. 258-262.
 • Redakcja naukowa polskiego wydania książki Jona Elstera Tworzenie konstytucji w Europie środkowej, czyli przebudowa łodzi na pełnym morzu, Warszawa 1994 nakł. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, seria: Biblioteka Komitetu Helsińskiego w Polsce ss. 81.
 • Standardy międzynarodowe w praktyce polskich placówek dla nieletnich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii. 1995 nr 3 s. 21-26.
 • National mechanisms for the protection of human rights [współautorzy Leszek Garlicki i Marek Nowicki]. [w:] A Guide in Monitoring and Promoting Human Rights, and NGO Management. Handbook for Helsinki Committees. Haga 1995 International Helsinki Federation for Human Rights s. 3.1 – 3.5; [także w języku albańskim: Kombëtare për mbrojtjen e te drejtave te njeriut,
 • Monitoring prison conditions. [w:] A Guide in Monitoring and Promoting Human Rights, and NGO Management. Handbook for Helsinki Committees. Haga 1995 International Helsinki Federation for Human Rights s. 5.13 – 5.20. [także w języku rosyjskim: Zametki o prawach czełowieka i monitoringe praw czełowieka. Warszawa 1997 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka s. 51-63; [także w języku albańskim: Mbikëqyrja e kushteva ne burg.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 28 października 1994 r. (A. 300). Sprawa Murray’ów przeciwko Wielkiej Brytanii [dot. podstaw zatrzymania i przesłuchania osoby podejrzanej o wspieranie terrorystów – art. 5 ust. 1 lit. „c” i ust. 5 oraz art. 8 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1995 z. 3 s. 127-129.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 20 listopada 1989 r. (Seria A. 160) oraz z dnia 20 marca 1990 r. (Seria A. 170 B). Sprawa Kostovski’ego przeciwko Holandii [dot. prawa oskarżonego do zadawania pytań świadkowi incognito – art. 6 ust. 1 i 3 lit. „d” Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1995 z. 4 s. 121-124.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 31 stycznia 1995 r. (A. 305 B). Sprawa Friedl’a przeciwko Austrii [dot. prawa do ochrony prywatności w kontekście przechowywania przez policję w aktach operacyjnych danych zebranych w trakcie umorzonego następnie postępowania karnego – art. 8]. Prokuratura i Prawo 1995 z. 5 s. 123-126.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 15 czerwca 1992 r. (A. 238). Sprawa Lüdi przeciwko Szwajcarii [dot. pojęcia ofiary naruszenia praw człowieka, naruszenia prawa do prywatności przez użycie tajnego agenta w ściganiu przestępczości zorganizowanej oraz naruszenia prawa do rzetelnego procesu przez uniemożliwienie konfrontacji z tym agentem – art. 25, 8 oraz 6 ust. 1 i 3 lit. „d” Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1995 z. 6 s. 137-152.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 9 lutego 1995 r. (A. 306). Sprawa Verening Weekblad Bluf! przeciwko Holandii [dot. wolności słowa w związku z wydanym na żądanie służb specjalnych nakazem sądowym rozpowszechniania w czasopiśmie artykułu zawierającego tajemnicę państwową – art. 10 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1995 z. 7-8 s. 149-158.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 18 listopada 1977 r. (A. 28). Sprawa Klass i inni przeciwko Niemcom [dot. pojęcia ofiary naruszenia praw człowieka oraz podstaw prawnych do naruszenia tajemnicy korespondencji przez służby specjalne – art. 25 oraz art. 8 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1995 z. 9 s. 111-146.
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka. Historia i działalność, cz. 1: Prokuratura i Prawo 1995 z. 10 s. 127-131; cz. 2 z. 11-12 s. 139-142,
 • Mbikqyrja e kushteve ne burg [albań.: Monitorowanie praw człowieka]. Revista shqiptare të drejtat e njeriut 1995 t. 1 nr 2 s. 20-30.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 22 września 1993 r. (27/1992/372/446). Sprawa Klaas przeciwko Niemcom [dot. naruszenia przez policjantów prawa do prywatności i życia rodzinnego oraz zakazu postępowania poniżającego – art. 3 i 8 Konwencji – w momencie dokonania zatrzymania]. Prokuratura i Prawo 1996 cz. 1 z. 1 s. 133-142; cz. 2 z. 2-3 s. 135-142; cz. 3 z. 4 s. 119-129; cz. 4 z. 5 s. 117-123.
 • Security Services in Civil Society: Oversight and Accountability. Conference Report. Warsaw, June 30 – July 2, 1995 [współautorzy James X. Dempsey i Kate Martin]. Washington 1996 Center for National Security Studies – Helsinki Foundation for Human Rights: 46 s.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 27 września 1995 r. (Seria A 324, 17/1994/464/545). Sprawa McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu [dot. naruszenia prawa do życia przez żołnierzy oddziału antyterrorystycznego – art. 2 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1996 cz. 1 z. 6 s. 121-131; cz. 2 z. 5-6 s. 115-124; cz. 3 z. 9 s. 131-142; cz. 4 z. 10 s. 147-160; cz. 5 z. 11 s. 131-141.
 • Prawo do godnego traktowania w instytucjach izolacyjnych. [w:] Prawo do godnego traktowania w instytucjach izolacyjnych. Sprawozdanie z lustracji, nakł. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: Warszawa 1996 s. 5-10.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 4 grudnia 1995 r. (Seria A, 42/1994/289/591). Sprawa Ribitsch i inni przeciwko Austrii [dot. poniżającego i nieludzkiego postępowania w czasie policyjnego przesłuchania – art. 3 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1996 cz. 1 z. 12 s. 135-153, cz. 2 1997 z. 1 s. 143-150.
 • Zmicnennja kontrolju nad służbami bezpieki w central’nij i schidnij Ewropi. Naczek dla gromads’kich organizacij, Prawa Ludini 1996 nr 18 s. 6-8; [także w języku albańskim: Forcimi i mbikqyrjes së organeve të sigurimit në Europën Qendrore dhe Lindore. Të Drejtat e Njeriut 1997 nr 4 s. 77-86.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 7 sierpnia 1996 r. (Seria A, 62/1995/568/654). Sprawa Yagiz przeciwko Turcji [dot. poniżającego i nieludzkiego postępowania policji wobec osoby zatrzymanej – art. 3 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1997 cz. 1 z. 2 s. 159-164; cz. 2 z. 3 s. 125-135.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 2 sierpnia 1984 r. (Seria A, 4/1983/60/94). Sprawa Malone przeciwko Zjednoczonemu Królestwu [dot. legalności naruszania przez służby policyjne tajemnicy komunikowania się – art. 8 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1997 cz. 1 z. 4 s. 135-142; cz. 2 z. 5 s. 101-112; cz. 3 z. 6 s. 133-141.
 • Rights and duties of parliamentarians [w:] Seminar on the democratic functioning of parliaments. Proceedings. Strasbourg, 21-22 November 1996. Strasburg 1997 Council of Europe s. 51-57, 111-125.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 6 listopada 1980 roku. Seria A nr 39. Sprawa Guzzardi przeciwko Włochom [dot. definicji pozbawienia wolności, prawa do prywatności oraz wolności od nieludzkiego postępowania – art. 3, 5 i 8 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1997 cz. 1 z. 7-8 s. 121-132; cz. II z 9 s. 127-139; cz. III z. 10 s. 127-140; cz. IV, z. 11 s. 153-163; cz. V z. 12 s. 135-143.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 26 marca 1987 roku. Seria A nr 116. Sprawa Leander przeciwko Szwecji [dot. prawa do wolności otrzymywania informacji z rejestru policyjnego zawierającego dane na temat osoby zainteresowanej – art. 10 oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego – art. 13 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1998 cz. 1 z. 1 s. 121-142; cz. II z. 2 s. 141-156.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 24 kwietnia 1990 roku. Seria A nr170-B. Sprawa Huvig przeciwko Francji [dot. pojęcia ustawy i jego jakości oraz procesowych środków ochrony przeciwko nadużyciom w stosowaniu podsłuchu telefonicznego w procesie karnym – art. 8 i 6 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1998 cz. 1 z. 3 s. 131-146; cz. 2 z. 4 s. 129-136.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 23 kwietnia 1997 r., sygn. 55/1996/674/861-864. Sprawa van Mechelen przeciwko Holandii [dot. świadka incognito w kontekście prawa do rzetelnego procesu– art. 6.1 i 6.3(d) Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1998 cz. 1 z. 5 s.121-135; cz. 2 z. 6 s. 123-140.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 25 marca 1998 r., sygn. 13/1997/797/1000. Sprawa Kopp przeciwko Szwajcarii [dot. podsłuchu rozmów służbowych kancelarii adwokackich – art. 8 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1998 cz. 1 z. 9 s. 125-138; cz. 2 z. 10 s. 129-139.
 • Strażnicy praw. [w:] Konferencja naukowa „Obywatel – jego wolności i prawa”. Zbiór materiałów. Biuletyn RPO. Materiały 1998 nr 36 s. 67-71.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 25 sierpnia 1997 r., sygn. 73/1996/692/884. Sprawa Halford przeciwko Zjednoczonemu Królestwu [dot. podsłuchu rozmów służbowych policjantów – art. 8 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1998 cz. 1 z. 11-12 s. 137-150, cz. 2 1999 z. 1 s. 139-150.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 24 sierpnia 1998 r., sygn. 88/1997/872/1084. Sprawa Lambert przeciwko Francji [dot. Wykorzystania informacji uzyskanych od osoby trzeciej w podsłuchu rozmów telefonicznych – art. 8 Konwencji]. Prokuratura i Prawo 1999 cz. 1 z. 2 s. 121-129; cz. 2 z. 3 s. 133-139.
 • Państwo bezprawia – Polska Ludowa 1944-1956. Bibliografia prac naukowych i publicystycznych za lata 1989-1996 (z indeksem rzeczowym). Studia Iuridica 1999 nr 35 s. 219-289.
 • Spr. Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Radę Europy nt. Ethical Issues from the Application of Biotechnology w dniach 16-19 maja 1999 oraz z posiedzenia Komitetu Bioetycznego Rady Europy w Oviedo w dniach 19-20 maja 1999. Prawo i Medycyna 1999 nr 3 s. 104-107.
 • Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności policji. Biuletyn RPO. Materiały 2000 nr 38 s. 111-123.
 • Polityka i praktyka karna. Głos w dyskusji. [W:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności 20-21 października 2000 r. Warszawa 2001 Dział Wydawniczy Senatu: s. 92-94.
 • Rec.: Cees de Rover, Służyć i chronić. Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i organów bezpieczeństwa państwa. Legionowo 2002 Wyd. Centrum Szkolenia Policji: 516 s. [W:] Gazeta Policyjna 2002 nr 15 s. 12.
 • Służby specjalne w demokracji konstytucyjnej: zasady kontroli i odpowiedzialności [współautorka: Kate Martin]. [W:] Bezpieczeństwo państwa w dobie w globalizacji. Tadeusz Ślęzak, Andrzej J. Madera (red.). Kraków 2004 AP, Instytut Politologii: s. 47-57.
 • Opinia dotycząca wniosku o wyróżnienie Profesora Leona Kieresa doktoratem honoris causa Politechniki Gdańskiej. [W:] Prof. dr hab. Leon Kieres. Doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2004 Politechnika Gdańska: s. 45-55, tekst pol. i ang.
 • New Europe - report on transformation: XIV Economic Forum. Dariusz K. Rosati (ed.). Warsaw 2004 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich: 304 s.
 • Opinia w sprawie uchwały Komisji Śledczej o wyłączeniu pełnomocnika Jana Kulczyka – adwokata Jana Widackiego z funkcji pełnomocnika. Przegląd Sejmowy 2005 nr 2 s. 131-135.
 • Are we prepared for „the day after” in North Korea? The keynote speech. [W:] The 6th International Conference on North Korean Human Rights and Refugees. Seoul 2005 Sogang University Press: s. 14-15.
 • Opinia w sprawie trybu odwołania przewodniczącego sejmowej Komisji Śledczej. Przegląd Sejmowy 2005 nr 6 s. 168-171.
 • Państwo dla obywateli. Plan Rządzenia 2005-2009, [współautor części dotyczącej nowelizacji konstytucji oraz reformy wymiaru sprawiedliwości], Jan Rokita i Stefan Kawalec (red.). Warszawa, grudzień 2005, nakł. Fundacja: Instytut Państwa i Administracji: 263 s.
 • O programie działań na rzecz umiarkowanego postępu w granicach praw podstawowych. [W:] Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych. Materiały z Konferencji Programu Spraw Precedensowych. Warszawa 2007 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: s. 60-67. Także w: Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego. Warszawa 2009 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: s. 65-72.
 • Nie jestem zdeklarowanym zwolennikiem rozdziału stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. [W:] Rozdział funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości. Sesja naukowa na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 9 października 2007. Prokurator 2007 nr 3-4, s. 33-36.
 • Zbigniew Hołda 1950-2009. Wspomnienie. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2009 nr 62-63 s. 231-238. [także: Rocznik Towarzystwa Prawniczego w Lublinie 2009. Zeszyt Historyczno-wspomnieniowy, s. 102-110.
 • Zdanie odrębne sędziego Andrzeja Rzeplińskiego do wyroku z 29.IX.2008 r. Trybunału Konstytucyjnego Sk 52/05. [W:] Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym – wyrok TK i co dalej. Materiały z konferencji. Adama Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska. Wwa 2009 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: s. 94-107.
 • Rola sędziów w demokratycznym państwie prawa. [W:] Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa. Wyzwania współczesności. Tomasz Wardyński, Magdalena Niziołek (red.). Wwa 2009 LexisNexis: s. 79-80.
 • Public Prosecution Service in the Jurisprudence of the Constitutional Court. 6th Meeting of the Network of Public Prosecutors or Equivalent Institutions at the Supreme Judicial Courts of the Member States of the European Union. Kraków 2013: Prokuratura Generalna: 14-18.
 • Skazani na Czarne. [w:] Poukładać sobie życie. Studia przypadków zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Paulina Kazana, Maria Niełaczna (red.), Andrzej Rzepliński (wstęp). Wwa 2015 nakł. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW: s. 7-9.