Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Wykaz publikacji / Oryginalne prace twórcze:

 • Problem prawa więźniów do kontaktu z osobami bliskimi. Studia Prawnicze 1976 nr 3 s. 251-294.
 • Rodziny więźniów w świetle dotychczasowych badań. Prace IPSiR 1980 t. 6 s. 171-219; [także w języku rosyjskim: Semija osudionnych. Tieoreticzeskije i emipiriczeskije koncepcji. [w:] Regionalnyj Seminar Mieżdunarodnogo Centra Sravnitelnoj Kriminologii. Budapeszt 1980 Uniwersytet Etvosa: ss. 106-113; także w języku angielskim: Prisoners’ Family: Some Theoretical and Empirical Aspects [w:] Research on the Effectiveness of Imprisonment. Recidivism and After-Care in European Socialist Countries. Montreal 1981 CICC: s. 121-129.
 • Gesellschaftliche Nichtanpassung und Jugendkriminalität sowie die Mechanismen der Kontrolle dieser Ercheinung in Polen. [w:] Der Straftrechtliche Schulz des Kindes. Protokoll des 2. Internationalen Symposiums junger Straftrechtwissenschaftler des AIDP. Berlin 1980 s. 70-81; [także w języku angielskim: The Phenomenon of Social Maladjustment and Juvenile Delinquency and Mechanisms of Controlling this Phenomenon in Poland. [w:] (jak w pkt. 6), s. 274-282.
 • Rodziny więźniów długoterminowych. Z badań nad społecznymi skutkami skazania, Wrocław 1981 Ossolineum: 291 s. [Rec. Krzysztof Poklewski-Koziełł, Science criminelle et droit pénal comparée 1983 nr 1 s. 180-181; Elżbieta Janiszewska-Talago, Państwo i Prawo 1983 z. 2 s. 119-122; Adam Krukowski, Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny 1983 z. 3 s. 130-135.
 • Prisoners’ Rights in Poland, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 1981 t. 25 nr 2 s. 178-186.
 • Children in the Multiproblem Family. [w:] Colette Somerhausen i Alice Parizeau (red.). Protection des mineurs et controle: institutiones et services. Montreal 1981 CICC s. 257-273; [także w języku polskim: Sytuacja dzieci w rodzinach wieloproblemowych. Prace IPSiR 1982 t. 7 s. 169-176.
 • Opinia na temat łapownictwa jako przestępstwa i zjawiska społecznego [współautor Andrzej Kutyłowski]. [w:] Brunon Hołyst (red.) Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne. Warszawa 1981 Wyd. Prawnicze s. 142-156. [Rec. Włodzimierz Kubala, Palestra 1982 z. 8 s. 69-71; Barbara Szamota, Państwo i Prawo 1982 z. 12 s. 125-127; Janusz Barta, Zeszyty Prasoznawcze 1983 nr 1 s. 106-108.
 • Adaptacja do długoterminowej izolacji w więzieniu oraz postwięzienna adaptacja społeczna [w:] Adam Krukowski (red.). Praktyczne implikacje badań nad patologią społeczną. Warszawa 1982 IPSiR UW s. 97-113 [Rec. Szczepański Jan, Tu i Teraz 1982 nr 23. Tokarski Zbigniew, Polityka 1983 nr 4 s. 20-23.
 • The probation officer in the English penitentiary system. [w:] John Harper i in. (red.). Assist and Befriend or Direct and Control. Londyn 1982 NELP s. 131-134; [także w języku polskim: Kurator w angielskim systemie więziennym i zakład karny w Lewes. Prace IPSiR 1985 t. 9 s. 69-74.
 • Prison Staff in Poland in the Light of Legal Regulations and Actual Practice. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 1983 t. 27 nr 2 s. 184-192.
 • Zatrudnienie więźniów w polskim systemie penitencjarnym [współautor Paweł Moczydłowski]. [w:] Tadeusz Bojarski i in. (red.). Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Lublin 1985 Wyd. UMCS: s. 23-34.
 • Warunki i problemy resocjalizacji więźniów pracujących jako robotnicy w zakładach karnych w Polsce [współautor Paweł Moczydłowski]. [w:] Przemysław Wójcik (red.). Położenie klasy robotniczej w Polsce. Problemy patologii i przestępczości. Warszawa 1985 Wyd. ANS: s. 456-523.
 • Group Protests in Penal Institutions: The Polish Case [współautor Paweł Moczydłowski]. The Howard Journal of Criminal Justice 1985 t. 24 nr 1 s. 10-19.
 • Granice reformy więziennictwa (współautor Michał Porowski). Archiwum Kryminologii 1986 t. XIII s. 141-172. [także w: Stanisław Walczak (red.). Spory wokół reformy więziennictwa. Warszawa 1985 IPSiR UW: s. 1-46.
 • Kodeks karny wykonawczy. Autorski projekt nowelizacji. Warszawa 1986 IPSiR UW: 120 s.
 • Społeczne determinanty patologii społecznej wśród młodzieży [współautor Adam Krukowski]. [w:] Prawne i pedagogiczne aspekty ochrony dziecka przed patologią społeczną. Katowice 1986 Wyd. TWWP: s. 7-23.
 • Ucieczki z miejsc pozbawienia wolności [współautorzy Teodor Bulenda, Zbigniew Lasocik i Krzysztof Obłucki]. [w:] Teodor Szymanowski i Andrzej Rzepliński (red.) Doświadczenia i perspektywy systemu penitencjarnego w Polsce. Warszawa 1987 IPSiR UW: s. 231-243.
 • Uwięzienie a wartości [współautor Michał Porowski] Studia Prawnicze 1987 nr 3 s. 95-130; [także w: Teodor Szymanowski i Andrzej Rzepliński (red.). Doświadczenia... (jak w pkt. 17), s. 133-189.
 • Protesty zbiorowe w zakładach karnych [współautor Paweł Moczydłowski]. Warszawa 1986 Wyd. „KOS”: 140 s.
 • Protesty zbiorowe w zakładach karnych [współautor Paweł Moczydłowski]. Poglądy. Pismo Społeczno-Polityczne 1986 z. 9 s. 19-40.
 • Społeczne uwarunkowania zachowań dewiacyjnych młodzieży w Polsce [w:] Tadeusz Bojarski (red.). Postępowanie z nieletnimi. Lublin 1988 Wyd. UMCS: s. 283-294.
 • Sądownictwo Polski Ludowej. Między niezawisłością a dyspozycyjnością. Warszawa 1989 Wyd. „Pokolenie”: 161 s. [Rec. Adam Lityński, Obraz sądownictwa karnego pierwszej dekady Polski Ludowej; Czasopismo Prawno-Historyczne 1991 t. 43 nr 1-2 s. 153-170.
 • Student Views of Crime and Criminal Justice in Poland and the U.S. [współautor Philip L. Reichel]. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice 1989 t. 13 nr 1 s. 65-81.
 • Urban Crime: Global Trends and Policies – Warsaw [współautorzy Zofia Ostrihanska i in. – rozdział dotyczący Warszawy]. [w:] Hernando Gomez Ruendia (red.). Urban Crime: Global Trends and Policies. Tokio 1989 The United Nations University Press: s. 353-409.
 • Więzienie w systemie instytucjonalnym państwa [współautor Michał Porowski]. Prace IPSiR 1989 t. 11 s. 135-156; [także w języku angielskim: Prisons and the State [w:] Jerzy Kwaśniewski and Margaret Watson (red.). Social Control and Law in Poland. Nowy Jork-Oxford 1991 Berg: s. 59-73 [Rec. Maria Łoś, Slavic Review 1992 t. 51 z. 3 s. 583-585.
 • Collective Protests in Penal Institutions [współautor Paweł Moczydłowski]. Oslo 1990 The Olso University Press: 146 s. [Rec. Andrzej Kremplewski, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1993 z. 4-5 s. 138-149.
 • Reform of Criminal Law. Opinion on the Reform of Penal Execution Code. Human Rights. Bulletin of the Helsinki Committee in Poland 1990 nr 7-8 s. 10-20.
 • Sądownictwo PRL. Londyn 1990 Polonia: 183 s. [Rec. Adam Lityński, Kwartalnik Historyczny 1991 z. 1 s. 113-116; Stanisław Frankowski, The Independence of the Judiciary in Poland: Reflections on Andrzej Rzeplinski’s Sądownictwo w Polsce Ludowej (the Judiciary in People’s Poland). Arizona Journal of International and Comparative Law 1991 t. 8 s. 33-52.
 • The Polish Prison System In Mid-Course. Prisoners’ Rights and Prison Conditions in Poland On a Verge of Becoming Civilized [współautor Zbigniew Hołda]. [w:] Dirk van Smit and Frieder Dünkel (red.). Imprisonment Today and Tomorrow. International Perspectives on Prisoners’ Rights and Prison Conditions. Deventer-Boston 1990 Kluwer: s. 455-493.
 • The Polish Prison Protests [współautor Paweł Moczydłowski]. [w:] Jerzy Kwaśniewski and Margaret Watson (red.). Social Control and Law in Poland. Nowy Jork-Oxford 1991 Berg: s. 1-43. [Rec. Maria Łoś, Slavic Review 1992 t. 51 z. 3 s. 583-585.
 • A Lesser Evil? Attempting to craft a procedurally sound lustration scheme. Eastern European Constitutional Review Fall 1992 t. 1 nr 3 s. 33-35. A lesser evil? [także w: Neil J. Kritz (red.). Nelson Mandela (wprowadzenie): Transitional Justice. How emerging democracies reckon with former regimes. T. 1. General Considerations. Waszyngton 1995 United States Institute of Peace Press: s. 484-487.
 • Obowiązki obywatela [w:] Andrzej Rzepliński (red). Prawa i wolności człowieka. Warszawa 1992 Wyd. Uniwersytet Nauczycielski MEN: s. 69-81.
 • Prawa człowieka a zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w polskim prawie i praktyce jego stosowania [współautorzy Teodor Bulenda i Zbigniew Hołda]. Archiwum Kryminologii 1992 t. XVIII s. 103-146; [także w: Zbigniew Hołda i Andrzej Rzepliński (red). Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie a prawa człowieka. Lublin 1992 Wyd. UMCS: s. 27-89.
 • The Principles of Independence of the Judiciary and Its Statutory Application in Poland [w:] A. Rzepliński (red.). Human Rights and Freedoms in New Constitutions in Central and Eastern Europe. Warszawa 1992 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: s. 121-142.
 • Karta Praw i Wolności. Uwagi nad projektem ustawy konstytucyjnej z 12 listopada 1992 roku. Przegląd Sejmowy 1993 z. 4 s. 47-65.
 • Położenie mniejszości narodowych w Polsce. [w:] Zbigniew Hołda (red.), Ochrona praw mniejszości narodowych i religijnych. Lublin 1993 Wyd. Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej: s. 37-66.
 • Położenie prawne więźniów w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Uwagi obserwatora. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego 1993 z. 2 s. 7-22.
 • The Polish Bill of Rights and Freedoms: A case study of constitution-making in Poland. Eastern European Constitutional Review 1993 Summer t. 2 nr 3 s. 26-29.
 • Zasada niezawisłości sądów i jej ustawowa aplikacja w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] A. Rzepliński (red.). Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa 1993 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: s. 118-130.
 • Bill of Rights and Freedoms. [w:] First Amendment Freedoms and Constitution-Writing in Poland: L. Garlicki (red.). Warszawa 1994 nakł. Ośrodek Studiów Amerykańskich UW: s. 21-26.
 • Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo. [w:] Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki: A. Rzepliński (red.) Legionowo 1994 Centrum Szkolenia Policji s. 151-189.
 • První fáze podrobení suodnictví v Polsku 1944-1948. Soudobé dějiny 1994 z. 4-5 s. 496-508.
 • Survey of Presidential Powers in Eastern Europe – Poland. Eastern European Constitutional Review, Fall 1993/Winter 1994 t. 2/3 nr 4/1 s. 71-75.
 • Waiting for a Trial in Poland [współautorzy Teodor Bulenda i Zbigniew Hołda) [w:] Untersuchungshaft und Untersuchungsftvollzug Frieder Dünkel, Jon Vagg (red.). Fryburg Badeński 1994 Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht: s. 465-510.
 • Więziennictwo i prawo penitencjarne Hiszpanii. Wprowadzenie do ustawy [w:] Zachodnie ustawy penitencjarne. Teksty ustaw z komentarzami (Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja). A. Rzepliński (red.). Kalisz 1994 nakł. IPSiR UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, CSOSW: s. 97-106. [Rec. Jerzy Migdał, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1995 z. 10 s. 115-117; Pilecki Grzegorz, Nasz Głos 1994 nr 12 s. 8-9; Poklewski-Koziełł Krzysztof, Państwo i Prawo 1995 s. 92-98.
 • KBWE/OBWE – w kierunku autentycznego partnerstwa w Nowej Erze?. [w:] Arie Bloed: Dwadzieścia lat KBWE: od konfrontacji do współpracy. Warszawa 1995 nakł. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: s. 109-116.
 • Monitorowanie więzień. [w:] Andrzej Rzepliński (red.): Monitorowanie policji i więzień. Prawa osób pozbawionych wolności. Warszawa 1995 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: s. 20-35. [Rec. Zbigniew Hołda, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1995 z. 11 s. 93-94.
 • Non-Governmental Organizations and the Police, Human Rights and Civil Society 1996 z. 2 s. 3-4, [także w: Human Rights and the Police. Seminar proceedings, Strasbourg 6-8 December 1995. Strasburg 1995 Council of Europe: s. 97-105.
 • Die Justiz in der Volksrepublik Polen. Dieter Simon (Vorwort). Frankfurt n/Menem 1996 Vittorio Klostermann: 223 s. [Rec. Georg Brunner, Jahrbücher für Geschichte Osteuropa 1998 t. 46 z. 3 s. 450-451; Tanja Diemer-Benedict, Osteuropa Recht 1997 t. 43 nr 1 s. 77-80; Ste.: Zeitschrift für Politikwissenschaft 1997 z. 1 s. 255-256; Wolfgang Feuerhelm, Goltdamer’s Archiv fuer Strafrecht 1999 nr 1 s. 43-45; Erhardt Gralla, Jahrbuch für Ostrecht, 1999 Bd XL, 2. Halbband, s. 431-432.
 • Access to Public Information in the Field of National Security Services in Poland. [w:] Data Protection and Freedom of Information. Budapeszt 1997 Hungarian Civil Liberties Union: s. 60-66.
 • Polen (1944-1989/90). Normdurchsetzung in Osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften [współautorzy: Michał Fajst, Piotr Kładoczny i Paweł Wypych]. Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Herausgegeben von Heinz Mohnhaupt und Hans-Andreas Schönfeldt. Frankfurt n/Menem 1997 Vittorio Klostermann: 391 s. [Rec. Joachim v. Puttkamer, Jahrbücher für Geschichte Osteuropa 1998 t. 46 z. 3 s. 455-456.
 • The right to fair trial in Poland. [w:] The Right to a Fair Trial. David Weissbrodt, Rüdiger Wolfrum (red.). Beiträge zum ausländischen öffenlichten Recht und Völkerrecht. T. 129. Heidelberg 1997 Springer Verlag: s. 609-644.
 • Komunistyczne zbrodnie sądowe. Studia Rzeszowskie 1998 z. 5 s. 47-55.
 • Police in Poland 1989-1997. Between Militia and Reform [współautorzy Teodor Bulenda, Andrzej Kremplewski, Paweł Moczydłowski]. [w:] Police in Transition. István Szikinger (ed.). Budapeszt 1998 COLPI: s. 230-385 [książka wydana na CD].
 • Prawo prywatne w Polsce w latach 1944-1956. [w:] IPSiR dzisiaj. Michał Porowski (red.). Warszawa 1998 IPSiR UW: s. 427-446.
 • Użycie broni przez organy porządku i bezpieczeństwa [współautor Teodor Bulenda]. [w:] Bezpieczny obywatel, bezpieczne państwo. Materiały międzynarodowej konferencji. Jan Widacki, Janina Czapska (red.). Lublin 1998 Redakcja Wydawnictw KUL: s. 233-279.
 • Access to Information in Central and Eastern Europe [współautorzy Tomasz Sieniow i Robert Dziewulski]. In the Public Interest: Security Services in a Constitutional Democracy 1999 No. 2-3 s. 1-29; [także w: Specjalnyje Słuzby w Usłowiach Konstitucjonnoj Demokratii: i Obszczestwiennyje Interesy 1999 No. 2-3 s. 1-25.
 • Faces of the Borderland. Preface to Władysław Misiak: Dirty Togetherness. Phenomena of Social Pathology in Boderland Areas at Polish-German and Polish-Czech Frontiers. Warszawa 1999 Wyd. UW: s. 5-7.
 • Prawo na znanije archiwnych dannych o siebie. Specjalnyje Słuzby w Usłowiach Konstitucjonnoj Demokratii: i Obszczestwiennyje Interesy 1999 No. 2-3 s. 26-29.
 • Principles and Practice of Socialist Justice in Poland. [w:] Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in ostereuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944/45-1989). Gerd Bender, Ulrich Falk (ed.). Band 3. Sozialistische Gesetzlichkeit. Frankfurt n/M 1999 Vittorio Klostermann: s. 1-26.
 • Służby bezapasnosti w konstitucjonnoj demokratii: Principy kontrolja i otwietstwiennosti [współautor Kate Martin]. Problemy Konstitutionalizma 1999 wypusk 6 s. 91-98.
 • The Public Prosecutor’s Supervision over the Observance of the Law in the Polish People’s Republic. [w:] Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in ostereuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944/45-1989). Gerd Bender, Ulrich Falk (ed.). Band 3. Sozialistische Gesetzlichkeit. Frankfurt n/M 1999 Vittorio Klostermann: s. 279-338.
 • Ukreplenije kontrolja nad służbami bezapasnosti w Centralnoj i Wostocznoj Ewropie. Problemy Konstitutionalizma 1999 wypusk 6 s. 85-90.
 • Do We Want a Common Space for Human Rights in Europe? [w:] New EuropeMaking Rights Real. Conference of the European Sections of the International Commission of Jurists. Warsaw, 30 September – 3 October 1999. Zbigniew Lasocik (red.). Warszawa 2000 nakł. Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników: s. 44-58.
 • Policjowanie w metropolii a prawa człowieka. [w:] Prawo na ulicy. Podręcznik dla straży i policji miejskiej. Beata Gruszczyńska (red.). Warszawa 2000 nakł. IPSiR UW: s. 11-30.
 • Przystosowanie ustroju sądownictwa do potrzeb państwa totalitarnego w Polsce w latach 1944-1956. [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956. Witold Kulesza, Andrzej Rzepliński (red.). Warszawa 2000 nakł. IPN i IPSiR UW: s. 9-38. [Rec. Janusz Wróbel, W kręgu sądowych zbrodni. Pierwsza publikacja Instytutu Pamięci Narodowej. Dziennik Związkowy. Chicago 2000, 27-29 października, s. 20-21; Wojciech Organiściak, Czasopismo Prawno-Historyczne 2001 t. 53 z. 2 s. 257-260, Marcin Zaborski, Palestra 2001 nr 3-4 s. 180-198; Robert Żurek, Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 2003 nr 5, http://www.sehepunkte.historicum.net/2003/05/3003.html,
 • Swoboda wisłowljuwań i zachit informacji, szczo zagrożus nacional’nij bezpieci i prawoporidky, u riszenijach organiw Konwencii pro zachit praw ludini ta osnownich swobod. Prawa Ludini 2000 nr 4 s. 20-30.
 • Police in Poland 1989-1999. Between Militia and Reform. Updated version [współautorzy Teodor Bulenda, Andrzej Kremplewski, Paweł Moczydłowski]. [w:] Police in Transition. Miklós Benke, András Kádár (eds.). Budapeszt 2000 Hungarian Helsinki Committee: s. 255-407 [książka wydana na CD].
 • The Police in the Constitutional Framework. The Limits of Policing. [W:] Police in Transition. Essays on the Police Forces in Transition Countries. András Kádár (eds.). Budapeszt 2001 Central European University Press: s. 71-88.
 • Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. [w:] Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze „Solidarności” 1980-1990. Materiały i projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „S” i Społecznej Rady Legislacyjnej. Zebrali i przygotowali do wydania Kazimierz Barczyk, Stanisław Grodziski, Stefan Grzybowski. Warszawa 2001 Wyd. Sejmowe: s. 127-134.
 • Założenia do projektu ustawy o ustroju sądów [współautor Marek Safjan]. [w:] Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze „Solidarności” 1980-1990. Materiały i projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „S” i Społecznej Rady Legislacyjnej. Zebrali i przygotowali do wydania Kazimierz Barczyk, Stanisław Grodziski, Stefan Grzybowski. Warszawa 2001 Wyd. Sejmowe: s. 135-138.
 • Autorski projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego. [w:] Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze „Solidarności” 1980-1990. Materiały i projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „S” i Społecznej Rady Legislacyjnej. Zebrali i przygotowali do wydania Kazimierz Barczyk, Stanisław Grodziski, Stefan Grzybowski. Warszawa 2001 Wyd. Sejmowe: s. 294-331.
 • Dylematy organów prawa i porządku publicznego – służyć prawu i/lub chronić porządek publiczny, czy chronić porządek publiczny w granicach prawa? Wprowadzenie do książki: Cees de Rover, Służyć i chronić. Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i sił bezpieczeństwa państwa. Legionowo 2002 Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Centrum Szkolenia Policji: s. VIII-XIX.
 • Ten jest z ojczyzny mojej? Sprawy karne oskarżonych o wymordowanie Żydów w Jedwabnem w świetle zasady rzetelnego procesu. [W:] Wokół Jedwabnego. T. 1. Studia. Piotr Machcewicz, Krzysztof Persak (red.). Warszawa 2002 Wyd. IPN: s. 353-459. [Rec. Jan Tomasz Gross, Gazeta Wyborcza nr 288, 2002/12/11, s. 14; Jan Kubiszyn, Nasz Dziennik nr 289, 12.12.2002; Marek Wierzbicki, Gazeta Polska nr 50, 11.12.2002; M.Z., Jedwabna podszewka, Nie, nr 2, 2003, s. 13; Tomasz Strzembosz, Manipulacje i interpretacje. Tygodnik Solidarność, nr 2 2003, s. 18-19; Wojciech Chmielewski, Historia okrucieństwa, Nowe Państwo nr 1 2003, s. 42-43; Feliks Tych, Na marginesie ogłoszenia przez IPN księgi „Wokół Jedwabnego”. Kwartalnik Historii Żydów nr 1 2003, s. 5-11; Jarosław Krawczak, Jedwabne i my. Mówią Wieki 2003 nr 3 s. 6-11; Antoni Sułek, W Jedwabnem i wokół. Więź nr 4 2003, s. 147-151; Jerzy W. Ochmański, Czasopismo Prawno-Historyczne 2003 t. 55 z. 2 s. 432-435.
 • Prawne granice dopuszczalności transplantacji narządów i tkanek ludzkich w myśl przepisów Rady Europy. Prawo i Medycyna 2002 nr 12 s. 51-63.
 • Analiza zjawisk korupcyjnych w Polsce: struktura, uwarunkowania społeczno-polityczne i sposoby zwalczania – doniesienie z badań [współautorka: Irena Rzeplińska]. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii. 2002 nr 11 s. 7-26.
 • Security Services in Poland and Their Oversight. [W:] Democracy, Law and Security. Internal security services in contemporary Europe. Jean-Paul Brodeur, Peter Gill, Denis Töllborg (eds.). Aldershot 2003 Ashgate: s. 110-140.
 • The rule of law as a priority in criminal justice reform: building up on experiences in technical cooperation between Europe and Central Asia. [W:] The Application of UN Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice. Vienna 2003 United Nations Office on Drugs and Crime: s. 121-125.
 • Corrupie in Polen; hervorningen en uitdagingen [współautorki: Beata Gruszczyńska i Irena Rzeplińska]. Justitiële verkenningen 2003 nr 3 s. 20-28.
 • Badania naukowe w zakresie biomedycyny w świetle standardów europejskich. [W:] Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej. Aspekty etyczne i prawne. Tadeusz Mazurczak (red.). Warszawa 2003 Wyd. Naukowe PWN: s. 43-56.
 • Um die Durchleuchtung in Polen kommen wir nicht herum. [W:] Anti-Totalitarismus. Eine polnische Debatte. Paweł Śpiewak (Hg.). Frankfurt am Main 2003 Suhrkamp Verlag: s. 517-526.
 • Transparency and accountability of police forces, security services and intelligence agencies: Poland. [W:] Transparency and Accountability of Police Forces, Security Services and Intelligence Agencies. David Greenwood, Sander Huisman (red.). Sofia 2004 George C. Marshall Association and Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces Centre for European Security Studies: s. 90-116.
 • Prawo na znannja archiwnych danych pro sebe. Archiwi kolisznich specsłużb. [W:] Swoboda informacij ta prawo na priwatnist’ w Ukraini. T. 2. Charkiw 2004 Charkiwska Prawozachicna Grupa: s. 175-182.
 • Wolność od tortur. Standard międzynarodowy i standard polski [W:] Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Andrzej Rzepliński, Krzysztof Wilamowski (red.). Warszawa 2006 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: s. 14-33.
 • The Internationalization of Human Rights [W:] Human Rights in the Democracy Movement Twenty Years Ago – Human Rights Today. A Conference in Budapest 21-22 November 2005 held in the anniversary of the Alternative Cultural Forum in Budapest 15-17 October 1985. David Rover Evans, Ferenc Kószeg (eds.). Budapest 2006 Hungarian Helsinki Committee: s. 101-106.
 • Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly. Prepared by the OSCE/ODIHR panel of experts - Nina Belyaeva, David Goldberger, Neil Jarman, Muatar S. Khaidarova, Serghei Ostaf, Vardan Poghosyan, Andrzej Rzepliński, Alexander Vashkevich, Yevgeniy A. Zhovtis. Warsaw 2007 OSCE/ODIHR: 103 s.
 • Organizacje strażnicze praw człowieka a więziennictwo w Polsce w latach 1919-2008. [W:] Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych. Witold Klaus, Maria Niełaczna (red.). Wwa 2008 nakł. SIP: s. 63-87.
 • Kara śmierci w trybie doraźnym. Sprawa IVK dor. 24/83 w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Archiwum Kryminologii 2009 t. XXIX-XXX s. 905-943.
 • Fundacja Helsińska a prawa osób pozbawionych wolności. [W:] Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009. Teodor Szymanowski (red.). Warszawa 2009 nakł. Centralny Zarząd Służby Więziennej: s. 219-226.
 • Wolność od strachu przed własnym państwem. Wstęp do książki: Maria Niełaczna, Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między Kontrolą a standaryzacją. Wwa 2010 Wyd. UW: s. 11-19.
 • Dr Emil Merz. Adwokat, czekista, sędzia, uczony. [W:] Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy. Barbara Stańdo-Kawecka, Krzysztof Krajewski (red.). Warszawa 2011 Wolters-Kluwer: s. 683-714.
 • Niewolne wybory parlamentarne. Doświadczenie polskie 1947-1989. [W:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom I. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel (red.). Warszawa 2012 WoltersKluwer: ss. 303-338.
 • Свободные выборы и практикa польского Конституционного Tpибyнaлa. [W:] Конституционный контроль: доктрина и практика. Валерий Дмитриевич Зорькин (редактор) Москва 2012 Hopмa: сc. 288-297.
 • Katalog zasad naczelnych w Konstytucji RPi system źródeł prawa a praktyka. [W:] Konstytucja jako fundament państwa i prawa. Warszawa 2013 Wyd. Kancelaria Senatu: s. 25-34.
 • Zabójstwo sądowe Heinza Baumanna – sprawa karna Sr 176/46 przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku. Ofiara, proces i sprawcy. [W:] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego. Red. naukowa Andrzej Rzepliński, Irena Rzeplińska, Maria Niełaczna, Paulina Wiktorska. Warszawa 2013 LEX Wolters Kluwer business: s. 1038-1113.
 • Profesor Teodor Szymanowski – życiorys kryminologa. [W:] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego. Red. naukowa Andrzej Rzepliński, Irena Rzeplińska, Maria Niełaczna, Paulina Wiktorska. Warszawa 2013 LEX Wolters Kluwer business: 1300 ss.
 • Honour as Constitutional and Conventional Notion. [W:] Modern Tendencies of Constitutional Justice: The Relation Between National and International Law. 20th Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Vilnius 2014, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: s. 47-54.
 • Analyasa Mahkemesi Karalarinda Sivɪl Toplum [Społeczeństwo obywatelskie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego]. [W:] Anayasa Mehkemesi’nin. 50. Kurulş Yɪldönümü Nedeniyle Düzenlenen “21. Yüzyɪlda Hak Mehkemelerinin Rolü”. Konulu Sempozyumda Sunulan Bildiriler. Ankara 2014, ATO Analyasa Mahkemesi: s. 495-510; 
 • Służąc rządom dobrego prawa. W rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem. Warszawa 2015 Wolters Kluwer: 364 s. 
 • Zabójcy więzienni. Kronika nieuniknionej śmierci? Współautorka: Maria Niełaczna. [w:] Moderni-zowanie więziennictwa. V Polski Kongres Penitencjarny. Teodor Bulenda i Andrzej Rzepliński (red.). Warszawa 2015 nakł. IPSiR UW i CZSW: s. 11-55. 
 • Być sędzią. [W:] Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów? Grzegorz Borkowski (red.). Warszawa 2016 Wyd. Krajowej Rady Sądownictwa, s. 169-179.
 • Wydobywając nowe znaczenia starej Konstytucji [W:] Pamięć chwili, która nas samym przywróci-ła... Wykłady Trzecimajowe w Trybunale Konstytucyjnym w latach 2000-2016. Wwa 2016 nakł. Trybunał Konstytucyjny: s. 7-12.
 • European Court of Human Rights. Annuual Report. President of the Polish Constitutional Court, Opening of the Judicial Year, 29 January 2016, Strasbourg March 2017: s. 17-23.