Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Wykaz publikacji / Niepublikowane opracowania:

 • Gangi młodzieżowe na terenie Warszawy w 1971 r. Referat na seminarium studenckich penitencjarnych kół naukowych w Krakowie w maju 1971 r., ss. 11.
 • Recenzja wydawnicza książki dr Jerzego Jaroszka pt. „Profilaktyka przestępczości – środkiem ochrony mienia społecznego”, wrzesień 1981 r., ss. 9.
 • Opinia o projekcie ustawy w sprawie postępowania z nieletnimi – dla sejmowej Komisji Prac Ustawodawczych [współautorzy Barbara Kowalska-Ehrlich, Lesław Pytka i Katarzyna Sawicka], czerwiec 1982 ss. 9.
 • Recenzja wydawnicza książki Andrzeja Lisowskiego „Niegospodarność i kara”, wrzesień 1982, ss. 14.
 • Uwagi w związku z notatką urzędową Stanisława Piecucha, st. specjalisty w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18.12.1982 r. [dot. zarzutów wykorzystania Bożonarodzeniowej wizyty grupy studentów z Naukowego Koła Penitencjarnego w Zakładzie Poprawczym w Kcyni dla celów politycznych], styczeń 1983 r., ss. 3.
 • Prognosis as an anticipation of the future behaviour – legal and criminological aspects [współautorzy Paweł Moczydłowski i Monika Płatek]. Referat na seminarium polsko-austriackie, wrzesień 1983 r., ss. 11.
 • Projekt statutu Stowarzyszenia Racjonalizacji Polityki Kryminalnej. Styczeń 1984 r., ss. 3.
 • Recenzja wydawnicza książki N. Dubinina, I. Karpieca i W. Kudriawcewa „Genetyka, zachowanie, odpowiedzialność”, kwiecień 1986 r., ss. 7.
 • Macro-social Causes of the Juvenile Delinquency. Referat na seminarium polsko-austriackie, wrzesień 1986 r., ss. 12.
 • Opis części kompleksu więziennego w Rebibbii, 6 marca 1987 r. ss. 9.
 • Introductory statement [napisane przez mnie dla I Prezesa Sądu Najwyższego Włoch, Antonio Brancacio na spotkanie ekspertów ONZ i krajowych organów wymiaru sprawiedliwości i porządku prawnego w Wiedniu 16-17 października 1987 r.]. ss. 3.
 • Recenzja wydawnicza książki Aleksandra Nałęcza „Cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej obrządku łac. Zarys problematyki po roku 1945”, październik 1987 r., ss. 3.
 • Prison Labour: An International Perspective. Referat na X Kongres Międzynarodowy Kryminologii, wrzesień 1988 r., ss. 18.
 • Uwagi do projektów rozporządzeń ministra sprawiedliwości z dnia 18.X.1988 r. w sprawie regulaminów wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania [7.XI.1988 r.], ss. 11.
 • Koncepcja pola badań „Problemy społeczne Polski” Program badań ogólnopolskich koordynowanych przez IPSiR UW w latach 1991-1996” [24.X.1988 r.], ss. 1.
 • Uwagi do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 20.12.1988 r. w sprawie regulaminów wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania [15.II.1989 r.], ss. 3.
 • Więzienie – wciąż nowe perspektywy naprawy. Propozycja wyboru tekstów anglojęzycznych, styczeń 1989 r., ss. 2.
 • Projekt statutu Stowarzyszenia Byłych Więźniów. 12 marca 1989 r. ss. 2.
 • Założenia reformy Kodeksu karnego wykonawczego przygotowane dla Komitetu Helsińskiego w Polsce. 11.11.1989 r. ss. 10.
 • Uwagi do projektów rozporządzenia ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, przekazane dyrektorowi CZZK, listopad 1989, ss. 12.
 • Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących ustrój sądów [dla senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności], listopad 1989 r., ss. 5.
 • Założenia całościowej reformy ustroju sądów w Polsce. Ekspertyza dla senackiej Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych [współautorzy Marek Safjan i Zofia Wasilkowska], grudzień 1989, ss. 12.
 • Recenzja wydawnicza książki Tadeusza Mariana Grabowskiego „Prawnoustrojowe gwarancje niezawisłości sądów powszechnych w latach 1918-1987”, grudzień 1989 r., ss. 4.
 • Problemy badań penitencjarnych. Rękopis, grudzień 1989 r. ss. 60.
 • Opinia o senackim projekcie ustawy o Trybunale Rzeczypospolitej. Dla senackiej Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, styczeń 1990 r., ss. 3.
 • Ocena przepisów polskich regulujących wymiar sprawiedliwości w Polsce w świetle art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Na zlecenie senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności, marzec 1990 r., ss. 7.
 • Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze. Dla senackiej Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, marzec 1990 r., ss. 4.
 • Opinia o ustawach policyjnych. Dla senackiej Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, kwiecień 1990 r., ss. 13.
 • Uwagi do przepisów o kurateli [dla społecznego zespołu przygotowującego projekt ustawy]. 26.I.1991 r., ss. 4.
 • Uwagi do projektu Kodeksu karnego wykonawczego (redakcja z sierpnia 1990 r.). Dla Podkomisji prawa karnego wykonawczego]. 9.03.1991 r., ss. 9.
 • Uwagi w związku z rozmowami na terenie ZK Tarnów w dniu 24 V 1991 r. w związku z protestem zbiorowym skazanych. [dla CZZK]. 9.VI.1991 r. ss. 5.
 • Uwagi do projektu konstytucji opracowanego przez sejmową Komisję Konstytucyjną. Wersja z dnia 21 VI 1991 r. [21 VII 1991 r.]. ss. 15.
 • On the road to the Bill of Rights. The personal experience of a member of the Helsinki Watch Committee in Poland. [przemówienie przygotowane na: „Bill of Rights Conference. Citizen Education Clearinghouse, November 14, 1991. ss. 9.
 • Dangerous and Long-Term Prisoners in Poland. Referat [wspólnie ze Zbigniewem Hołdą]. Praga, kwiecień 1992 r. ss. 16.
 • Opinia o senackim projekcie ustawy o warunkach wstępnych zajmowania niektórych stanowisk w RP, Warszawa lipiec 1992, ss. 7.
 • Report from the special mission to Tiraspol and Chişinau to examine the criminal case of the Ilascu Group, dla Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE w Warszawie, grudzień 1993, ss. 29.
 • Ilascu Case, (współautor Frederic Quinn), dla Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE w Warszawie, luty 1994, ss. 29.
 • Expertize on Moldovian Bill „Law on Press”, dla Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE w Warszawie, czerwiec 1994, ss. 3.
 • Expertize on the Republic of Tadjikistan draft od constitution, dla Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE w Warszawie, czerwiec 1994 r., ss. 4.
 • Recenzja pracy doktorskiej Wojciecha Dadaka „Ucieczki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności”, czerwiec 1994, ss. 3.
 • Report from the CSCE/ODHIR Trial Observation in Tirana, to examine the criminal case of the Greek Minority Group, sierpień 1994, ss. 12.
 • Opinia o projekcie Regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia konstytucji RP – dla Kancelarii prezydenta RP, wrzesień 1994, ss. 3.
 • Opinia o ustawie o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej uchwalonej 15.09.1994 r. – dla senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności, wrzesień 1994, ss. 4.
 • Opinia biegłego dla Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie w sprawie V Ds 246/94 wszczętej o zbrodnię stalinowską popełnioną przez sędziów orzekających w sprawie IV K 311/71 Sądu Wojewódzkiego w Warszawie przeciwko A.E. Fieldorfowi skazanemu w z art. 1 pkt. 1 dekretu z dnia 31 VIII 1944 r. (Dz.U. 59, poz. 377/46) – grudzień 1994, ss. 34.
 • Opinia o projekcie Ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytucie Pamięci Narodowej, dla GKBZpNP-IPN, styczeń 1995, ss. 3.
 • Recenzja pracy doktorskiej Ireny Mudreckiej „Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych”, czerwiec 1995, ss. 5.
 • Opinia prawna dla potrzeb Komisji do zbadania zgodności z prawem działań organów państwowych dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przy współpracy Teodora Bulendy, styczeń 1996, ss. 9.
 • Opinia prawna dla sejmowego Biura Studiów i Ekspertyz o projekcie Kodeksu karnego wykonawczego. [współautor Teodor Bulenda], luty 1996 r., ss. 22.
 • Recenzja pracy doktorskiej Piotra Sikory „Postawy nauczycieli wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie”, czerwiec 1996, ss. 3.
 • Recenzja pracy doktorskiej Marka Szonerta „Europejskie polityki azylowe na migracje uchodźców i poszukiwaczy azylu w Polsce”, czerwiec 1996, ss. 7.
 • Projekt deklaracji zasad międzynarodowych: Security Services In A Constitutional Democracy: Principles of Oversight and Accountability. [współautorzy James X. Dampsey i Kate Martin], grudzień 1996, ss. 8.
 • Ocena debaty w Zgromadzeniu Narodowym w czasie drugiego czytania projektu Konstytucji RP [dla TVP], marzec 1997, ss. 3.
 • Recenzja wydawnicza książki Henryka Misztala. „Postępowanie z więźniami uznanymi za niebezpiecznych”. Lipiec 1997, ss. 9.
 • Ocena programu TVP 2 – ‘Wybory ‘97 – kandydaci w Dwójce. [dla TVP], październik 1997, ss. 9.
 • Recenzja wydawnicza książki Barbary Stańdo-Kaweckiej „Prawa osób pozbawionych wolności w świetle orzeczeń organów Europejskiej konwencji praw człowieka”. Grudzień 1997, ss. 5.
 • Opinia prawna typu amicus curiae dla Sądu Wojewódzkiego w Płocku na temat stosowania tymczasowego aresztowania wobec p. Bogusława P. (sygn. akt ii k 106/95), październik 1998, 19 s.
 • Opinia o ustawie o sejmowej komisji śledczej uchwalonej 19.11.1998 r. – dla senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności, listopad 1998, ss. 3.
 • Opinia o projektach (rządowym oraz poselskim) ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka – dla sejmowej Komisji ds Rodziny, marzec 1999 r., ss. 10.
 • Expertize on Uzbekistan Bill „Law on Non-governmental, Non-commercial Organizations” – dla Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE w Warszawie, marzec1999, ss. 9.
 • Expertize on Albanian Bill „Albanian State Police Act” – dla Dyrektoriatu Praw Człowieka Rady Europy, czerwiec 1999, ss. 4.
 • Uwagi do projektu ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa oraz do autopoprawek do projektu oraz protokołu z posiedzenia międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu ustawy o UOP – dla ministra – koordynatora ds. służb specjalnych, lipiec 1999 r., ss. 6.
 • Opinia o projektach ustaw o zmianie ustaw Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, o prokuraturze o notariacie (druki sejmowe 1334, 1333, 1404, 1421, 1335). [współautor Łukasz Bojarski], listopad 1999, ss. 8.
 • Opinia w sprawie środków odwoławczych stosowanych w ramach postępowania sprawdzającego w państwach obcych. Dla Trybunału Konstytucyjnego, styczeń 2000, ss. 39.
 • Opinia o projekcie ustawy o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Dla ministra koordynatora ds. służb specjalnych, luty 2000, ss. 4.
 • Opinia na temat konstytucyjności projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (druki Sejmu III kadencji nr 1314, 1373 i 1326). Dla sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwości i Praw Człowieka, luty 2000, ss. 10.
 • Uwagi do „Raportu MSWiA o stanie bezpieczeństwa Państwa. Krajowego programu przeciwdziałania przestępczości”. Dla ministra spraw wewnętrznych i administracji, marzec 2000, ss. 10.
 • Opinia dla Senatu RP o ustawie przyjętej przez Sejm dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki Nr 372), kwiecień 2000, ss. 2.
 • Opinia dla Senatu RP o przyjętej przez Sejm dnia 28 kwietnia 2000 r. ustawie o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, maj 2000, ss. 1.
 • Odpowiedź na pytania kwestionariusza w sprawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedłożone przez Komisję ds. Europejskich Zgromadzenia Republiki Portugalskiej, przedstawiona Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senatu RP, maj 2000, ss. 10.
 • Opinia w sprawie problemów prawnych związanych z ewentualnym przeprowadzeniem na terytorium RP ponownego procesu Ilascu i Innych. Dla Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego MSZ, maj 2000, ss. 2.
 • Opinia prawna typu amicus curiae dla Sądu Okręgowego w Kielcach na temat wątpliwości prawnych w przedmiocie zapewnienia oskarżonemu Stefanowi J. prawa do rzetelnego procesu sądowego w sprawie karnej w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie (sygn. IX Ka 645/00), lipiec 2000, 14 s.
 • Opinia prawna dla Prokuratora Generalnego w sprawie interpretacji podmiotowego zakresu obowiązywania przepisu art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 98 poz. 607), lipiec 2000, 3 s.
 • Opinia o projektach ustaw przedłożonych Radzie Najwyższej Ukrainy: „Judicial Code of Ukraine” przedstawionej przez deputowanego Zadorożnija oraz „On the Judicial System and Status of Judges” przedstawionej przez deputowanego Sziszkina, dla Generalnego Dyrektoriatu Prawnego Rady Europy, wrzesień 2000, 13 s. [dokument Rady Europy: ADASC DAJ EXP (2000) 22 Restricted, s. 25-34).
 • Opinia o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych. Dla Ministra Zdrowia, listopad 2000, ss. 3.
 • Opinia o ustawie przyjętej przez Sejm 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym. Dla Senatu RP, grudzień 2000, 3 s.
 • Opinia w sprawie statusu prawnego dokumentów wytworzonych przez organy bezpieczeństwa PRL i przekazanych do IPN-KŚZpNP bez ich uprzedniego zdeklasyfikowania w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych. Dla Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, styczeń 2001, 3 s.
 • Opinia prawna typu amicus curiae dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie na temat wątpliwości prawnych w przedmiocie zapewnienia oskarżonemu Waldemara T. prawa do rzetelnego procesu sądowego w sprawie karnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie (sygn. akt VIIIK), styczeń 2001, 17 s.
 • Opinia o projekcie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1656 i 1656-A, wg tekstu sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej z dnia 30 stycznia 2001 r.). Dla Sejmu RP, luty 2001, 11 s.
 • Opinia o projekcie ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki. Dla senackich komisji: Ustawodawczej oraz Nauki i Edukacji Narodowej, luty 2001, ss. 4.
 • Opinia w przedmiocie skargi Związku Byłych Funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa z dnia 22 listopada 2000 r. na nierespektowanie przepisów prawa przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa złożonej do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dla Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, luty 2001, 7 s.
 • Opinia prawna w sprawie zakresu materiałów wytworzonych w jednostkach więziennictwa w okresie Polski Ludowej, które podlegają przekazaniu do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP. Dla Dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, marzec 2001, 3 s.
 • Opinia o ustawie z dnia 24 maja 2001 roku o usługach detektywistycznych. Dla Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej, czerwiec 2001, 1 s.
 • Opinia o ustawie z dnia 24 maja 2001 roku o zmianie ustawy o Policji i innych ustaw. Dla Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej, czerwiec 2001, 9 s.
 • Opinia o ustawie z dnia 20 czerwca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dla Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej, lipiec 2001, 1 s.
 • Opinia o ustawie z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dla Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej, lipiec 2001, 6 s.
 • Projekt przepisów rozdziału Prawa o ustroju sądów powszechnych pt. „Państwowa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości” (wspólnie z Danutą Wiśniewską-Cazals). Dla senackiej Komisji Prac Człowieka i Praworządności, lipiec 2001, 6 s.
 • Opinia o ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Dla Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej, lipiec 2001, 4 s.
 • Opinia o ustawie uchwalonej przez Sejm z dnia 25 lipca 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dla senackiego Biura Informacji i Dokumentacji, lipiec 2001, 16 s.
 • Opinia o ustawie uchwalonej przez Sejm z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu. Dla senackiego Biura Informacji i Dokumentacji, sierpień 2001, 3 s.
 • Opinia o ustawie uchwalonej przez Sejm o uchwalonej w dniu 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 785). Dla senackiej Komisji Prac Człowieka i Praworządności, wrzesień 2001, 10 s.
 • Opinia o ustawie uchwalonej przez Sejm w dniu 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 785). Dla senackiej Komisji Prac Człowieka i Praworządności [wspólnie z Teodorem Bulendą i Ryszardem Musidłowskim], wrzesień 2001, 3 s.
 • Opinia w sprawie trybu i formy rozpatrywania niektórych wniosków i żądań osób pokrzywdzonych przewidzianych w ustawie o IPN [wspólnie z Witoldem Kuleszą]. Dla Prezesa IPN, wrzesień 2001, 2 s.
 • Opinia w sprawie dopuszczalności łączenia funkcji dyrektora Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z funkcją wiceprezesa IPN-KŚZpNP. Dla Prezesa IPN, październik 2001, 3 s.
 • Recenzja wydawnicza książki Grzegorza Jakubowskiego Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, dla Wyd. IPN, grudzień 2001, 3 s.
 • Opinia o rządowym projekcie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Wywiadu i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 276). Dla Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu tej ustawy, kwiecień 2002, 4 s.
 • Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Piotra Stępniaka w związku z uchwałą Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadania mu tytułu naukowego profesora – dla Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w Warszawie, kwiecień 2002, 15 s.
 • Recenzja wydawnicza książki Jerzego Czołgoszowskiego „Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956”, dla Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kwiecień 2002, 2 s.
 • Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Zbigniewa Hołdy w związku z uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego o powołaniu go na stanowisko profesora nadzwyczajnego, maj 2002, 4 s.
 • Opinia o peruwiańskim projekcie ustawy o Agencji Wywiadu Wewnętrznego. Dla „Project on Justice in Times in Transition”. Harvard University Law School, maj 2002, 3 s.
 • Opinia o rządowych projektach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dla koalicji organizacji pozarządowych, czerwiec 2002, 3 s.
 • Opinia na temat Rekomendacji 1512 (2001) Zgromadzenia Parlamentarnego RE o ochronie genomu ludzkiego. Dla Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, czerwiec 2002, 1 s.
 • Opinia o projekcie Rekomendacji RE w sprawie ochrony praw człowieka i godności osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, szczególnie osób umieszczonych wbrew ich woli w placówkach psychiatrycznych. Dla Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, czerwiec 2002, 3 s.
 • Opinia o ustawie o ustawie o stanie wojennym (druk senacki nr 153). Dla senackiej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, lipiec 2002, 3 s.
 • Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją i innymi ustawami ustawy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w szczególności art. 14, 41 oraz przepisów przejściowych i końcowych dla sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, lipiec 2002, 17 s.
 • Opinia w sprawie wniosków pokrzywdzonych będących obywatelami państw obcych o udostępnienie dokumentów wytworzonych przez służby bezpieczeństwa państwa, dla Prezesa IPN, październik 2002, 2 s.
 • Opinia o projekcie ustawy o finansowaniu nauki (wersja z 2002.11.14), dla Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW, listopad 2002, 2 s.
 • Opinia w sprawie postanowienia Jarosława Fatygi - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy - o postawieniu w sprawie v ds. 46/01/s zarzutu p. kpt. Dariuszowi F. popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., dla podejrzanego, grudzień 2002, 8 s.
 • Opinia o ustawie uchwalonej 2.02.2002 r. przez Radę Najwyższą Ukrainy: „Law No. 3018-II On the Judicial System of Ukraine”, dla Generalnego Dyrektoriatu Prawnego Rady Europy, grudzień 2002, 8 s.
 • Opinia o ustawie uchwalonej przez Sejm z dnia 12 czerwca 2003 r. zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Dla senackiego Biura Informacji i Dokumentacji, lipiec 2003, 7 s.
 • Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej oraz wzoru upoważnienia stanowiącego podstawę udostępniania danych o osobie, lipiec 2003, 3 s.
 • Opinia dla Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE o projekcie ustawy Republiki Tadżykistan o Milicji, sierpień 2003, 18 s.
 • Uwagi dla MSWiA do projektu ustawy o szczególnym sposobie postępowania wobec osób udzielających pomocy Policji lub Straży Granicznej, październik 2003, 3 s.
 • Opinia prawna typu amicus curiae dla Sądu Najwyższego na temat zasadności uniewinnienia p. Bogusława Stanisława A. przez Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział V Karny Odwoławczy (V Ka 566/03), w dniu 12 czerwca 2003 roku, październik 2003, 5 s.
 • Opinia dla Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych w kompetencji tej Komisji do dostępu do materiałów operacyjnych w świetle przyjętej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Interpretacji art. 39 ust 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, listopad 2003, 11 s.
 • Opinia prawna dla Departamentu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości na temat: „Europejski nakaz aresztowania a prawa człowieka: Czy istnienie jednolitego standardu ochrony praw człowieka w państwach członkowskich UE nie stanowi wystarczającej gwarancji, że prawa osoby, w związku z zastosowaniem wobec niej E.n.a., będą respektowane zgodnie z wymogami EKPC” [wspólnie z Elżbietą Morawską], grudzień 2003, 7 s.
 • Opinia dla prezesa IPN-KŚżpNP oraz podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, grudzień 2003, 10 s.
 • Opinia dla Senackiej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy—Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy—Prawo o ruchu drogowym, marzec 2004, 1 s.
 • Opinia dla Pana mecenasa Ireneusza Wilka w sprawie T.P. o „wykładnię pojęcia tajnej świadomej współpracy z organami bezpieczeństwa publicznego, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. Nr 70, poz. 443, z późn. zm.), wrzesień 2004, 6 s.
 • Opinia dla Senackiej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, listopad 2004, 3 s.
 • Opinia prawna typu amicus curiae dla Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VII Karny Odwoławczy na temat konieczności postawienia pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie braku konstytucyjnego umocowania przepisów art. 212 i 213 Kodeksu karnego w sprawach dziennikarskich, na tle sprawy p. red. Mariana Maciejewskiego (sygn. akt VII KA 948/04) [wspólnie z Adamem Bodnarem], grudzień 2004, 19 s.
 • Opinia prawna dla Prezydium Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A. w sprawie kwestii, czy podjęta przez Komisję Śledczą uchwała o wyłączeniu pełnomocnika Jana Kulczyka – adwokata Jana Widackiego z funkcji pełnomocnika stanowi naruszenie prawa?, grudzień 2004, ss. 7.
 • Opinia prawna dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – w sprawie stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w działalności Instytutu Pamięci Narodowej, marzec 2005, ss. 25.
 • Opinia prawna dla Prezydium Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawie
 • dliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A. w sprawie rozstrzygnięcia jakie powinna podjąć Komisja Śledcza ds. Orlenu w związku z ciężką chorobą jej przewodniczącego, posła Józefa Gruszki, uniemożliwiająca mu wydawanie zarządzeń w trybie przepisu art. 10.2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej, kwiecień 2005, ss. 10.
 • Opinia prawna dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – nt. żądania prof. Andrzeja Zolla, Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawienia wyjaśnień w trybie przepisu art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 Nr 14, poz. 147) w związku z zarzutami zawartymi w pismach prof. Jacka Hennela z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz ośmiu zakonników Polskiej Prowincji Dominikanów z dnia 3 maja 2005 r., a także określenia podstawy prawnej na jakiej nastąpiło ujawnienie informacji, że o. Konrad Stanisław Hejmo, OP, był tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy o IPN-KŚZpNP, maj 2005, ss. 11.
 • Opinia prawna dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – nt. możliwości prawnych zapoznania się osoby pełniącej funkcję premiera rządu RP z dokumentami jej dotyczącymi zgromadzonymi w zasobie IPN, czerwiec 2005, ss. 10.
 • Opinia prawna Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych M. Bruczyńskiego i T. Wullerta (SK 58/03) w kwestii zgodności art. 263 § 4 k.p.k. z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, kwiecień 2005, ss.16.
 • Opinia prawna dla Biura Analiz Sejmowych o projekcie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, kwiecień 2006, ss. 15.