Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Udział w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz misjach obserwacyjnych (1976 - 2016):

 • 26-28.iv.1973, Kraków, Wydział Prawa, Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Penitencjarnych. Referat nt. „Więźniowie długoterminowi”.
 • 1-4.ix.1976, Warszawa, IPSiR UW, III Seminarium Kryminologii Porównawczej Krajów Europy Centralnej, sekretarz Komitetu organizacyjnego.
 • iii.1978, Warszawa, IPSiR UW, I Ogólnopolska Konferencja Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, sekretarz Komitetu organizacyjnego. Referat nt. „Rodziny więźniów długoterminowych”.
 • 4-9.ix.1978, Poczdam, Internationalen Symposiums junger Strafrechtswissenschaftler des AIDP. Referat nt. „The Phenomenon of Juvenile Delinquency and Its Control in Poland”.
 • 18.x.-4.xii.1978, Montreal, University of Montreal, International Center of Comparative Criminology, Seminarium nt. „New Criminology”.
 • 14-15.ii.1979, Warszawa, IPSiR UW, II Ogólnopolska Konferencja Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, sekretarz Komitetu organizacyjnego.
 • 18-23.iv.1979, Belgrad, Uniwersytet Belgradzki, Wydział Defektologii. Seminarium polsko-jugosłowiańskie nt. „Patologii społeczna”. Udział w dyskusji panelowej.
 • vi.1979, Popowo, IPSiR UW. Seminarium polsko-brytyjskie. Referat nt. „Prisoners’ Rights in According to the Polish Prison Law”.
 • 4-7.xii.1979, Budapeszt, Wydział Prawa Uniwersytetu Eötvös’a. IV Seminarium Kryminologii Porównawczej Krajów Europy Środkowej. Referat nt. „Families of Long-Term Prisoners”.
 • iii.1980, Warszawa, IPSiR UW. II Ogólnopolska Konferencja Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, sekretarz Komitetu Organizacyjnego. Referaty nt. „Zakład karny jako instytucja penitencjarna” [współautorzy Andrzej Bałandynowicz i Michał Porowski] oraz „Dzieci w rodzinach wieloproblemowych”.
 • 1-14.vii.1980, Londyn, Brighton, University of Essex, School of Social Sciences. Seminarium polsko-brytyjskie nt. „Probation Service”.
 • 10-23.ix.1980, Salzburg, Salzburg Universität, I Polsko-austriacka konferencja nauk penalnych. Referat nt. „Prisoners’ Rights in According to the Polish Prison Law”.
 • 5-10.v.1981, Bruksela, Uniwersytet, Wydział Prawa. Seminarium nt. „IVes Journées d’études comparées sur le délinquence juvénile”. Referat nt. „Children in the Multiproblem Families”.
 • 15-31.vii.1981, Kalisz, Ośrodek Szkolenia Kadr Więziennictwa. XXI Obóz Naukowy Kół Penitencjarnych. Byłem opiekunem naukowym obozu, w czasie którego studenci napisali „Raport o stanie więziennictwa w Polsce”.
 • ix.1981, Warszawa, IPSiR UW. II Polsko-austriacka Konferencja Nauk Penalnych. Udział w dyskusji panelowej. Referat [współautorzy: Paweł Moczydłowski i Monika Płatek] nt. „Prognosis as an anticipation of the future behaviour – legal and criminological aspects”.
 • x.1981, Podkowa Leśna, IPSiR UW. Seminarium nt. „Praktyczne implikacje badań nad patologią społeczną”. Referat nt. „Adaptacja do długoterminowej izolacji w więzieniu oraz postwięzienna readaptacja społeczna”.
 • 28-29.xi.1981, Kraków, Wydział Prawa UJ, Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność”. III Forum Prawników. Zaprezentowałem podstawy teoretyczne reformy prawa karnego wykonawczego.
 • 15-31.vii.1982, Sieradz. Sąd Rejonowy w Sieradzu. XXII Obóz Naukowy Kół Penitencjarnych. Byłem opiekunem naukowym obozu, w czasie którego studenci napisali „Raport o osądzonej przestępczości skazanych w Zakładzie Karnym w Sieradzu w latach 1970-1981”.
 • 27.ix.-12.x.1982, Salzburg, Salzburg Universidad. III Polsko-austriacka Konferencja Nauk Penalnych. Referat nt. „Prison Service in Poland in the Light of Law and Practice”.
 • iii.1983, Lublin, Wydział Prawa UMCS. Seminarium nt. „Praca skazanych w Polsce”. Referat nt. „Zatrudnienie więźniów w Polsce”.
 • IX.1983, Warszawa, IPSiR UW. IV Polsko-austriacka Konferencja Nauk Penalnych. Referat nt. „Kryminologiczne i prawne aspekty prognozy w aspekcie porównawczym”.
 • XII.1983, Warszawa, Organizator Ogólnopolskiej Konferencji nt. Spory wokół reformy więziennictwa. Referat [współautor Michał Porowski] nt. „Granice reformy więziennictwa”.
 • I.1984, Warszawa, IPSiR UW. Konferencja nt. „Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych”. Referat [współautor Michał Porowski] nt. „Więzienie w systemie instytucjonalnym państwa”.
 • 15-20.V.1984, Maastricht, Holandia, Uniwersytet, Wydział Historii. Konferencja nt. „History of the Prison Administration”. Referat nt. „Staff’s Approach to Prison Revolts”.
 • X.1984, Lublin, Klub Katolicki. Seminarium nt. „Chrześcijanin wobec współczesnych problemów penitencjarnych”. W czasie panelu przedstawiłem katalog praw więźniów.
 • XII.1984, Warszawa, IPSiR UW. Współorganizator konferencji nt. „Doświadczenia i perspektywy systemu więziennego w PRL”. Dwa referaty nt. „Uwięzienie i wartości”, oraz „Ucieczki z miejsc pozbawienia wolności”.
 • V.1985, Hamburg, Uniwersytet, Wydział Prawa. Seminarium nt. „New Perspectives of Criminology”. Referat nt. „Penology in Poland”.
 • IX.1986, Warszawa, IPSiR UW. VI Polsko-austriacka Konferencja Nauk Penalnych. Referat nt. „Macro-social Causes of the Juvenile Delinquency in Poland”.
 • XI.1986, Warszawa, Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego. Referat nt. „Możliwe kierunki zmian kodeksu karnego wykonawczego”.
 • XII.1986, Lublin, UMCS, Wydział Prawa. Seminarium nt. „Odpowiedzialność nieletnich”. Referat nt. „Społeczne uwarunkowania przestępczości w Polsce”.
 • VI.1987, Rzym, Sąd Kasacyjny Włoch. Konferencja sędziów sądów najwyższych państw EWG, nt. „Civil Responsibility of Magistrates”. Udział w dyskusji panelowej.
 • VII.1987. Rzym, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Letnia Szkoła Kultury Polskiej. Wykłady nt. „Prawa i społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej”.
 • IX.1987, Frascati, Włochy, Rada Europy. „Annual Conference of the Heads of Prison Administration of the Council of Europe” Prowadziłem warsztat nt. „Prisoner’s Right to Resocialization?”.
 • 5-10.XI.1987, Baden, Austria, UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch. Konferencja nt. „Implementation of the UN Criminal Justice Norms”. Przedstawiłem tam przygotowany na zlecenie ONZ projekt przepisów dot. „Procedures for the effective implementation of the Basic Principles on the Independence of the Judiciary”. Projekt został przyjęty przez ekspertów.
 • VI.1988, Rzym, UN Crime and Justice Research Institute. Konferencja nt. „Crime and Development”. Referat nt. „Crime and Development. Review of Literature”.
 • VII.1988. Rzym, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Letnia Szkoła Kultury Polskiej. Wykłady nt. „Prawa i społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej”.
 • 3-10.IX.1988, Hamburg, X International Congress of Criminology. Prowadziłem tam workshop nt. „Informal Control In the Prison Community”. Referat nt. „Prison Labour: An International Perspective”.
 • 8-10.XII.1988, Toruń, Studenckie Koło Penitencjarne, Wydział Prawa i Administracji UMK. Seminarium nt. „Nowe tendencje w penitencjarystyce światowej”. Referat nt. „Dlaczego dyrektorzy więzień włoskich ogłosili pogotowie strajkowe?”.
 • 6.iii.1989, Warszawa. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego. Konferencja nt. „Sądy tajne i sądownictwo w Polsce Ludowej”, referat pt. „Sądownictwo w Polsce Ludowej”.
 • IV.1989, Warszawa, Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka (IHF). Referat nt. „Independence of the Judiciary in Poland”,
 • V.1989. Kazimierz nad Wisłą, Uniwersytet Warszawski. Konferencja nt. „ICOPA IV, Abolitionism in History”. Udział w dyskusji panelowej.
 • VII.1989. Rzym, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Letnia Szkoła Kultury Polskiej. Wykłady nt. „Prawa i społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej”.
 • IX.1989, Dubrownik, UN Crime and Justice Research Institute. Seminarium nt. „Crime and Development”. Udział w dyskusji międzynarodowego zespołu badawczego.
 • IX.1989, Fryburg Badeński, Max Planck Institut für ausländische und internationales Strafrecht First International. Seminarim nt. „Prisons: The Present and the Future of Prisons”. Referat nt. „Polish Prison System On a Verge of Transition”.
 • XI.1989, Hawana, UN Crime and Justice Research Institute i Prokuratura Generalna Kuby. VII Congreso Internacional de criminologos de los paises socialistas. Prowadziłem workshop nt. „Economic crime in non-market economy countries”.
 • V.1990, Kopenhaga-Oslo-Lund, Rada Europy. 7th International Colloquy on European Convention on Human Rights. Udział w dyskusjach panelowych.
 • VI-VII.1990, Florencja, Europejski Instytut Uniwersytecki. Summer School on Human Rights and European Law. Byłem tam słuchaczem.
 • VII.1990, Rzym, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Letnia Szkoła Kultury Polskiej. Wykłady nt. „Prawa i społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej.
 • VIII.1990, Płaszew, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pierwsza Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych z Europy Wschodniej. Wykłady nt. „Human Rights in Domestic Law”, „International Protection of Human Rights”, „Basic Instruments of Protection in Different Systems”.
 • IX.1990, Kazimierz Dolny, IPSiR UW i UMCS Wydział Prawa. Współorganizator konferencji nt. „Second International Seminar on Prisons: Pre-trail Detention and Human Rights”. Referat nt. „Human Rights: Arrest and Preliminary Detention in Polish Law and Practice”.
 • IX.1990, Poznań, Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN. Konferencja nt. „All-European System of Human Rights Protection”. Udział w dyskusji panelowej.
 • X.1990, Popowo, Rada Europy. Seminarium nt. „Europejskie Reguły Więzienne”. Referat „Human Rights: Arrest and Preliminary Detention in Polish Law and Practice”.
 • XI.1990, Mądralin, IPSiR UW. Konferencja podsumowująca wyniki badań w programie CPBP 08.03. Referat nt. „Etyka badań w kryminologii”.
 • 10-13.XII.1990, Moskwa, Moskiewska Grupa Helsińska. Seminarium dla działaczy praw człowieka z ZSRR nt. „Teorija i praktika zaszczity prav czełovieka”. Wykłady nt. „Historia prawnomiędzynarodowej ochrony praw człowieka” i „Instrumenty ochrony praw człowieka w prawie wewnętrznym”. Wizyta w więzieniu dla kobiet w Możajsku.
 • I.1991, Sofia, Zgromadzenie Narodowe. Sympozjum nt. „Human Rights in Constitutional and Statutory Development in Bulgaria”. Przedstawiłem tam opinię nt. dwóch z czterech dyskutowanych problemów: „Due Process” oraz „Emergency Powers”.
 • IV.1991, Grzegorzewice, Naczelna Rada Adwokacka. Seminarium dla adwokatów nt. „Europejska konwencja praw człowieka”. Wykład nt.” Prawo polskie a Europejska konwencja praw człowieka”,
 • IV.1991, Popowo, IPSiR UW i UN Crime and Justice Research Institute. Konferencja nt. „Organized Crime In New Emerging Market Econonomies. A Role of Criminal Law”. Byłem współorganizatorom tej konferencji, w czasie której kierowałem końcowym panelem.
 • V.1991, Strasburg, Rada Europy. Seminarium organizacji pozarządowych nt. „Helsinki Citizen Assembly and the Council of Europe”.
 • V.1991, Praga, Czeski Komitet Helsiński. Monitorowanie praw więźniów w sześciu zakładach dla dorosłych i nieletnich w Północnych Czechach.
 • VII.1991, Rzym, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Letnia Szkoła Kultury Polskiej. Wykłady nt. „Prawa i społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej”.
 • IX.1991, Jadwisin, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Druga Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej, Byłem współorganizatorom tej szkoły. Prowadziłem tam panel nt. „Prawa i wolności człowieka w konstytucjach i projektach konstytucji państw Europy Środkowo-Wschodniej”.
 • IX.1991, Popowo, Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja Dyrektorów Generalnych Administracji Penitencjarnych Państw Europejskich, Przedstawiłem tam, jako członek organizacji pozarządowej (Komitet Helsiński) krytyczne uwagi do referatów delegacji państwowych.
 • X.1991, Leuven, Belgia, Rada Europy. Konferencja nt. „New European Programme” dot. trzeciego sektora (organizacje pozarządowe). Brałem udział w pracy grupy roboczej „Legal i Fiscal Framework of Associations and Foundations”.
 • X.1991, Popowo. Rada Europy i Stowarzyszenie Sędziów Orzekających „Iustitia”. Międzynarodowe seminarium sędziów nt. „Niezawisłość sądownictwa w zmieniającej się Europie”. Referat nt. „Rola sądownictwa w ochronie praw człowieka”.
 • X.1991, Wiedeń, UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch. Konferencja nt. „Implementation UN Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice”. Udział w pracy zespołu ekspertów, który przygotował rekomendacje na temat zasad i metodologii monitoringu przestrzegania przez państwa członkowskie norm ONZ w tym zakresie.
 • X.1991. Lejda, Rada Europy. Konferencja nt. „The Domestic Implementation of the European Convention on Human Rights in Eastern and Western Europe”. Udział w dyskusji.
 • 11.xi.1991, Chicago, DePaul University, University Law School, Human Rights Institute. Wykład nt. „Democratic Poland: How Should the Country deal with judges involved in the communist Regime?”
 • 12.xi.1991, Chicago, DePaul University, University Law School. Wykład dla 19 sędziów federalnych i stanowych oraz profesorów prawa nt. „The Essence of the Independence of Judiciary in Polish Law”. 14.xi.
 • 14.xi.1991, Saint Louis, Citizenship Education Clearning House - Missouri. Wykład z okazji 200 lecia Bill of Rights USA dla ponad 460 uczniów 13 szkół średnich metropolii Saint Louis nt. „On the Road to Bill of Rights: The Personal Experience of a Member of the Helsinki Watch Committee in Poland”.
 • 14.xi.1991, Saint Louis, Webster University, Law School. Wykład nt. „On the Road to Bill of Rights: The Personal Experience of a Member of the Helsinki Watch Committee in Poland”.
 • XI.1991, Syrakuza, Rada Europy. Konferencja nt. „The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice in Central and Eastern Europe and the Soviet Union”. Udział w dyskusji w sekcji dot. sądownictwa.
 • I.1992, Warszawa. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. II Spotkanie przedstawicieli mniejszości narodowych w Polsce. Wykład nt. „Dokument kopenhaskiego KBWE”.
 • III.1992, Wiedeń. Seminarium Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka (IHF) nt. „Human Rights in Eastern Europe”. Byłem tam sprawozdawcą warsztatu nt. „Rights of Ethnic Minorities”.
 • III.1992, Helsinki. Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • IV.1992, Praga, Instytut Państwa i Prawa Czeskosłowackiej Akademii Nauk. Seminarium nt. „Third International Seminar on Prisons: Dangerous and Long-Term Prisoners”. Referat [wspólnie ze Zbigniewem Hołdą] nt. „Dangerous and Long-Term Prisoners in Poland”.
 • IV.1992, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja nt. Human Rights in Constitutions in Eastern and Central Europe. Byłem organizatorem tej konferencji. Prowadziłem tam sesję nt. „Instruments of Human Rights Protection” oraz przedstawiłem referat nt. „Citizen’s Duties in Basic Laws”.
 • 1-3.V.1992, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Lustracja przestrzegania praw osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Poznaniu, Areszcie Śledczym w Inowrocławiu, Zakładzie Karnym w Rawiczu oraz Zakładzie Poprawczym w Poznaniu.
 • V.1992, Utrecht, Międzynarodowa Federacja Helsińska Praw Człowieka. Praca w zespole ekspertów przygotowującym nowe zasady działania IHF. Opracowałem projekt programu.
 • VI.1992, Wiedeń, Seminarium Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka nt. „Human Rights in Eastern Europe”. Udział w dyskusji.
 • 23-27.vi.1992, Belfast, Rada Europy. Association of Charitable Foundations ACF - Northern Ireland Interest Group. Seminarium nt. „Citizenship in a Divided Society”. Udział w dyskusji.
 • VII.1992, Rzym, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Letnia Szkoła Kultury Polskiej. Wykłady nt. „Prawa i społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej”.
 • VII.1992, Helsinki, Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka. Prezentacja raportu ekspertów.
 • VII.1992, Frankfurt n/Menem, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte. Seminarium przygotowawcze do utworzenia, w ramach Max-Planck-Institut für Europüäische Rechtsgeschichte, grupy badawczej sądownictwa okresu stalinowskiego w państwach środkowoeuropejskich.
 • IX.1992, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 3. Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej. Wykłady nt. „Prawo do rzetelnego procesu” oraz „Prawa mniejszości narodowych w konstytucjach krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.
 • IX.1992, Praga, Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie. Seminarium nt. Constitutionalism in Eastern Europe. Komunikat nt. „Ethnic Minorities in New Eastern European Constitutions”.
 • IX.1992, Bukareszt, OBWE. Udział w zespole ekspertów obserwujących wybory powszechne i prezydenckie w Rumunii.
 • X.1992, Popowo, Ministerstwo Sprawiedliwości. Warsztat nt. „Training Forum for Prison Administrators and Governors in Central and Eastern European Countries”. Udział w sesji nt. „Metody niezależnej kontroli więzień”.
 • X.1992, Serock, Sąd Najwyższy. Seminarium nt. „Międzynarodowa ochrona praw człowieka; wymiar europejski”. Referat nt. „Konstytucyjna Karta Praw i Wolności Człowieka”.
 • X.1992, Lublin, Instytut Wschodnioeuropejski. Konferencja nt. „Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej”. Referat nt. „Ochrona mniejszości narodowych w Europie według prawa międzynarodowego”.
 • X.1992, Budapeszt, Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie. Warsztat nt. „Truth and Justice: The Delicate Balance. Workshop on the Documentation of Prior Regimes and Individual Rights. Central European University”. Przedstawiłem tam projekty polskich ustaw lustracyjnych i dekomunizacyjnych oraz, wespół z innymi autorami z Komitetu Helsińskiego, projekt warunków i procedur lustracji gwarantujących minimum ochrony praw jednostki.
 • I.1993, Kiszyniów, Rada Europy oraz Rada Najwyższa Mołdowy, Konferencja nt. „Reforma judicariă şi de drept în Republica Moldova”. Referat nt. „Principle of the Independence of the Judiciary and Its Application in Poland”.
 • II.1993, Chicago, Chicago University Law School, Okrągły Stół nt. „Ethnic Conflicts in East-Central Europe”. Referat nt. „National Minorities Rights in Bilateral Treaties Signed by Poland”.
 • III.1993, Warszawa, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, Seminarium nt. „Prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu”. Referat nt. „Niezależność sądów od władzy wykonawczej oraz nieusuwalność sędziów w noweli ustawowej z 5 lutego 1993 roku”.
 • III.1993, Kijów, Rada Najwyższa Ukrainy, Warsztat nt „Parliaments, Prime Ministers, and Presidents – Relations among Branches of Democratic Governments”. Udział w charakterze eksperta.
 • III.1993, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Warsztat nt. „Polski konstytucjonalizm. Potrzeby i problemy dnia dzisiejszego. Edukacja konstytucyjna:”. Udział w dyskusji.
 • IV.1993, Tirana, Rada Europy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości Albanii, Information Meeting on the European Convention on Human Rights, Przedstawiłem tam, jako ekspert Rady Europy, dwa wykłady dla sędziów i prokuratorów albańskich: „Introduction to the European Convention on Human Rights and the Procedure before the Strasbourg Organs’ oraz ‘The Implementation of the European Convention on Human Rights in Domestic Law’.
 • IV.1993, Warszawa, IPSiR UW, Referat na zebraniu naukowym Instytutu nt. „Obywatelskie nieposłuszeństwo w prawach człowieka”.
 • 1-3.V.1993, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Lustracja przestrzegania praw osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Gliwicach, Areszcie policyjnym w Opolu, Areszcie policyjnym w Raciborzu, Zakładzie Karnym w Głubczycach, Zakładzie Poprawczym w Raciborzu oraz pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku.
 • V.1993, Warszawa, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW. Referat nt. „Bill of Rights and Freedoms. A Case Study of the Constitutional Making Process in Poland”.
 • VI.1993, Berlin, Stanford University Study Center Berlin. Sympozjum nt. „Migration in Europe: Challenges and Opportunities”. Udział w dyskusji.
 • IX.1993, Popowo, Rada Europy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja nt. „Freedom of Conscience and Religion in the Prisons of Eastern and Central Europe”. Udział w dyskusji.
 • IX.1993, Opočno (Czechy), Institute for Contemporary History. Konferencja nt. „Internal Factors Facilitating the Sovietization of the Central and East European States. 1944-1948”. Referat nt. „Who is not against us is with us: The first stage of the political submission of the judiciary in Poland. 1944-1948”.
 • IX.1993, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 4. Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej. Wykłady nt. „Instrumenty ochrony praw człowieka w prawie wewnętrznym” oraz „Praw socjalnych i praw mniejszości narodowych w konstytucjach krajów Europy Środkowej”.
 • IX.1993, Budapeszt, Central European University, Konferencja nt. „Presidency. 2nd Annual Meeting of Correspondents for the Centre for Study of Constitutionalism in Eastern Europe”. Referat nt. „Presidency in Poland. Law and Practice”.
 • IX.1993, Warszawa, UNESCO i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Konferencja nt. „Education for Human Rights and Democracy in Post-Communist Societies”. Byłem organizatorem tej konferencji. Referat nt. „Academic Curriculums on Human Rights Education in Poland”.
 • X.1993, Popowo, ONZ, CZZK i Correctional Service in Canada. Symposium nt. „Second International Simposium on the Future of Corrections”. Referat nt. „More Law in Action than in Books. Prisoners’ Rights in Poland”.
 • X.1993, Łomża, Kuratorium Szkolne w Łomży. Warsztat nt. Nauczanie praw człowieka w szkołach”. Wykłady nt. „Wewnątrzkrajowe instrumenty ochrony praw człowieka”.
 • XI.1993, Piešťany (Słowacja), European Cultural Foundation i American Council of Learned Societies. Konferencja nt. „Constitutionalism & Politics”. Referat nt. „The Bill of Rights and Freedoms: A Case Study of constitution-making in Poland”.
 • X.1993, Lublin, Instytut Środkowoeuropejski. Konferencja nt. „Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej”. Udział w dyskusji.
 • XI.1993, Kiszyniów/Tyraspol, dyskusja z miejscowymi prawnikami i dyplomatami KBWE nt. sprawy konstytucyjności sądów i ich orzecznictwa w separatystycznej Republice Zadnietrza, Obserwacja w tzw. Sądzie Najwyższym Zadnietrzańskiej Republiki Mołdawskiej karnego procesu politycznego przeciwko tzw. grupie Iliasçu.
 • 29.xi.1993, Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich. Konferencja nt. „Celowość, uwarunkowania i metody zmniejszenia liczby osób pozbawionych wolności w Polsce”. Udział w dyskusji.
 • XII.1993, Warszawa, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im S. Batawii. Konferencja nt. „Zmiany w polskim systemie penitencjarnym”. Referat nt. „Położenie prawne więźniów w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Uwagi obserwatora”.
 • XII.1993, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla dziennikarzy nt. „Prawa człowieka i media”. Referat nt. „Recepta na dobrą konstytucję”.
 • 10-21.i.1994, Kiszyniów/Tyraspol, dyskusja z miejscowymi prawnikami i dyplomatami KBWE nt. sprawy konstytucyjności sądów i ich orzecznictwa w separatystycznej Republice Zadnietrza. Obserwacja w tzw. Sądzie Najwyższym Zadnietrzańskiej Republiki Mołdawskiej karnego procesu politycznego przeciwko tzw. grupie Iliasçu.
 • 3-4.ii.1994, Tirana, Rada Europy. Warsztat nt. „Training of the Albanian Police”. Wykład nt. „The Police and the European Convention of Human Rights”.
 • 22.ii.-9.iii.1994, Genewa, 50 Sesja Komisji Praw Człowieka ONZ, doradca delegacji RP. Przygotowałem i wygłosiłem tam przemówienie nt. „Projekt deklaracji o ochronie obrońców praw człowieka”. Brałem też udział w przygotowaniu rezolucji nt. Bośni i Hercegowiny.
 • 14.iii.1994, Warszawa. Tzw. working lunch z grupą polskich ekspertów u ambasadora USA w Polsce nt. procesu tworzenia nowej konstytucji RP.
 • 28.iii.1994, Warszawa, Fundacja „Polska w Europie”. Referat nt. „50 sesji Komisji Praw Człowieka ONZ”.
 • 28.iv.-8.v.1994, Tbilisi, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE. Udział – obok dwóch ekspertów amerykańskich – w konsultacjach projektów konɳtytucji Gruzji.
 • 19-20.v.1994, Frankfurt n/Menem, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte. Seminarium grupy badawczej sądownictwa okresu stalinowskiego w państwach środkowoeuropejskich. W czasie seminarium była prezentowana niemiecka wersja mojej książki o sądownictwie w Polsce Ludowej.
 • 23.v.1994, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla dziennikarzy nt. „Prawa człowieka i media”. Referat nt. „Cywilne nieposłuszeństwo”.
 • 3.vi.1994, Warszawa, Instytut Miasta. Seminarium nt. „Prawo obywatela do samorządu w konstytucji Rzeczypospolitej”. Referat nt. „Propozycja wprowadzenia instytucji sędziego pokoju”.
 • 6.vi.1994, Warszawa, tzw. Working lunch z grupą polskich ekspertów u ambasadora USA w Polsce nt. procesu tworzenia nowej konstytucji RP.
 • 10-12.vi.1994, Supraśl k/Białegostoku, Seminarium Okręgowej Rady Adwokackiej nt. „Prawa jednostki na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”. Referat nt. „Praw osób pozbawionych wolności w pracach organów Rady Europy”.
 • 13-21.vi.1994, Popowo, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE. Sympozjum nt. „First Warsaw Judicial Symposium for the CIS Countries”. Byłem dyrektorem merytorycznym tego sympozjum – Kierowanie warsztatem nt. „The Mock Trial”.
 • 23-30.vi.1994, Erewan, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE. Dyskusje nt. projektu Karty praw i wolności w Armenii oraz projektu ustawy o obywatelstwie. Wykład dla sędziów i adwokatów nt. „Due Process of Law”.
 • 13-20.viii.1994, Tirana, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE. Obserwacja w Sądzie Miejskim w Tiranie procesu przeciwko przywódcom mniejszości greckiej w Albanii.
 • 21-24.viii.1994, Lublin, UMCS i Bar Ilan University School of Legal Studies. Seminarium nt. „Contemporary Issues in Jewish Law and Ethics”. Byłem moderatorem sesji nt. kary śmierci.
 • 5-6.ix.1994, Warszawa, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka KBWE. Warsztat legislacyjny dla twórców konstytucji Gruzji. Byłem moderatorem grupy zajmującej się przygotowaniem katalogu praw i wolności.
 • 9-11.ix.1994, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Międzynarodowa konferencja nt. „Trybunały konstytucyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przemian ustrojowych”. Byłem przewodniczącym komitetu organizacyjnego tej konferencji oraz moderatorem sesji nt. „Aktywizm vs. powstrzymywanie się trybunałów konstytucyjnych”.
 • 11-18.ix.1994, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 5. Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej, Wykłady nt.” Ochrona praw człowieka w systemie KBWE” oraz „Prawa do uczciwego procesu”.
 • 22.ix.1994, Poznań, Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN. Wykład na międzynarodowym kursie dla studentów prawa nt. „Human Rights Protection within the CSCE Framework”.
 • 17, 24-26.ix.1994, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Lustracja przestrzegania praw osób pozbawionych wolności w Policyjnej Izbie Dziecka w Białymstoku, Areszcie policyjnym w Olsztynie, Areszcie policyjnym w Skarżysku-Kamiennej, Areszcie policyjnym w Suwałkach, Areszcie Śledczym w Hajnówce, oraz pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.
 • 15.x.1994, Toruń, UMK, Wydział Prawa. Międzynarodowa konferencja nt. „Nauczanie praw człowieka na poziomie akademickim”. Udział w dyskusji.
 • 23-25.xi.1994, Budapeszt, Konferencja przeglądowa KBWE. W imieniu Międzynarodowej Federacji Helsińskiej przedstawiłem tam dwa przemówienia, nt. „Torture” oraz Rights of refugees in European practice”.
 • 26-28.xi.1994, Kutna Hora (Czechy), Czeski Komitet Helsiński. Konferencja nt. „Human Rights Prosperity – From the Education”. Referat nt. „Non-Academic Human Rights Education in Poland”.
 • 5-7.xi.1994, Budapeszt, Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej. Zostałem wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego.
 • 15-16.xi.1994, Lublin, Instytut Europy Środkowowschodniej. Konferencja nt. „Samoidentyfikacja narodowa i religijna oraz problemy mniejszości narodowych i religijnych Europy Wschodniej i Środkowej”. Referat. nt. „Założenia projektu ustawy RP o położeniu prawnym mniejszości narodowych i etnicznych”.
 • 28.xi.1994, Popowo, Szkoła Oficerska Służby Więziennej. Seminarium dla wykładowców. Wykłady nt. „Orzeczenia organów Europejskiej konwencji praw człowieka dotyczące więziennictwa”.
 • 10.xii.1994, Wałbrzych, Komitet Europejski w Wałbrzychu. Wykłady dla prawników i lekarzy nt. „Europejska Konwencja Praw Człowieka” oraz „Komitet Helsiński w Polsce”.
 • 10-11.ii.1995, Wiedeń, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 3-6.iii.1995, Waszyngton, National Center for Security Studies. Przygotowanie w gronie ekspertów organizacji pozarządowych seminarium międzynarodowego nt. „Parlamentarna i sądowa kontrola służb specjalnych”.
 • 9-13.iii.1995, Tbilisi, National Democratic Institute for International Affairs. Udział w seminarium dla parlamentarzystów gruzińskich nt. „Getting to the Constitutional Finish Line: the Georgian Challenge”. Referaty: „Constitutional Referendum Process” oraz „Parliamentary Model of Government in Central Europe”.
 • 24-26.iii.1995, Supraśl k/Białegostoku, Seminarium Okręgowej Rady Adwokackiej nt. „Europejska konwencja praw człowieka – jej znaczenie dla ugruntowania demokracji w Polsce”. Referat nt. „Reforma polskich ustaw policyjnych w świetle standardów europejskich”.
 • 5-7.v.1995, Durres (Albania), Rada Europy. Wykłady dla prawników albańskich nt. „Monitoring human rights”, „Fair trial”.
 • 13-14. V.1995, Ateny, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 29-30.v.1995, Praga. Wydział Prawa Uniwersytetu Karola, Seminarium robocze międzynarodowej grupy badawczej nad sądownictwem stalinowskim w Europie Środkowej.
 • 2-5.vi.1995, Praga. USIAD. Konferencja nt. „Civic Education”. Referat nt. „Teaching Human Rights in Polish Universities”.
 • 8.Vi.1995, Warszawa. Instytut Studiów Politycznych PAN. Seminarium nt. „Instytucje państwa totalitarnego”. Referat nt. „Proces gen Fieldorfa. Studium przypadku wymiaru sprawiedliwości państwa totalitarnego”.
 • 12-13.vi.1995, Lublin. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Konferencja nt. „System prawny a represje polityczne w Polsce w latach 1944 – 1956”. Referat nt. „Kolejne nowele Rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, wydane w latach 1944 – 1956”.
 • 19-20.vi.1995, Tallin. Rada Europy. Seminarium dla dyrektorów więzień estońskich nt. „A New Concept of the Prison System. European Prison Rules – Treatment of Prisoners”. Referat nt. „Human rights in prisons from a practical point of view. A Survey of Articles 3 and 8 of the European Convention of Human Rights”.
 • 30.vi-3.vii.1995, Warszawa. Konferencja międzynarodowa nt. „Służby specjalne w społeczeństwie obywatelskim. Nadzór i odpowiedzialność prawna”. Byłem organizatorem tej konferencji, w której wzięli udział uczeni, przedstawiciele służb specjalnych, parlamentarzyści, działacze organizacji pozarządowych z 21 państw. Wygłosiłem referat wstępny nt. zawarty w tytule konferencji.
 • 3-4.vii.1995, Warszawa. Seminarium parlamentarne Inicjatywy Środkowoeuropejskiej nt. „Niezależność i granice działania instytucji demokratycznych zabezpieczających prawa konstytucyjne”. Udział w dyskusji.
 • 27.vii, 9-11.xii.1995, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Lustracja przestrzegania praw osób pozbawionych wolności w Policyjnej Izbie Dziecka w Warszawie, pomieszczenia deportacyjne, Areszcie Deportacyjnym Policji w Warszawie, Policyjnej Izbie Dziecka w Warszawie, Rejonowym Areszcie Śledczym w Gdańsku, Areszcie Śledczym w Słupsku oraz Oddziale Zewnętrznym słupskiego Aresztu Śledczego w Ustce.
 • 16-17.ix.1995, Boston. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka. Wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu Bostońskiego nt. „Constitutional Making Process in Poland After 1989”.
 • 21-23.ix.1995, Warszawa. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 6. Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej, Wykłady nt. „Ochrona praw człowieka w systemie KBWE”, „Prawo do uczciwego procesu”.
 • 25-28.ix.1995, Kijów i Lwów. Ukraińska Fundacja Prawnicza. Wygłosiłem sześć wykładów nt. „Art. 5 i 6 of the in the Jurisprudence of the Organs of the European Convention” dla prawników ukraińskich w ramach seminarium nt. „Zachist praw ludin: miżnarodni i nacjonal’ni mechanizmi”,
 • 3.x.1995, Warszawa. Seminarium OBWE nt. „Implementation of Human Rights Standards to Demestic Legislation”. Referat nt. „Implementation of Standards Concerning Police Behaviour”.
 • 142.13.x.1995, Popowo. Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogólnopolska doroczna konferencja sędziów penitencjarnych. Referat nt. „Obraz więziennictwa w świetle skarg więźniów na naruszanie ich praw”.
 • 23-25.x.1995, Frankfurt n/M., Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte. Sympozium nt. „Grundlagen und Praxis der sozialistischen Gesetzlichkeit. Studien zur Normdurchsetzung in ostereuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1945-1990)”. Referat nt. „Principles and Practices of Socialist Justice System in People’s Poland” oraz kierowałem w czasie konferencji polską grupą badawczą prezentującą dwa inne referaty.
 • 4-5.xi.1995, Warszawa. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium międzynarodowe nt. „Procesy sądowe w interesie publicznym”. Byłem organizatorem tego seminarium. Wygłosiłem referat wprowadzający, nt. „Procesy sądowe w interesie publicznym. Definicja, cele i strategia działania organizacji pozarządowej”.
 • 18-19.xi.1995, Istambuł. Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka. Prowadziłem warsztat nt. „Monitorowanie tortur stosowanych przez policję”.
 • 8.xii.1995, Strasburg, Rada Europy. Seminarium nt. „Human Rights and the Police”. Referat nt. „Non-Governmental Organizations in Europe and the Police”.
 • 12-13.xii.1995, Warszawa. Helsińska Fundacja Praw Człowieka Seminarium nt. „Techniques of Monitoring Human Rights Abuses”. Prowadziłem warsztat nt. „Monitoring of Police Behaviour”.
 • 16.xii.1995, Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. Sesja naukowa nt. „Ocena projektu konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego”. Udział w dyskusji.
 • 22-23.xii.1995, Moskwa, Centr Issledowanij wostocznoejwropiejskogo Konstitucjonalizma. Konferencja nt. „Rossijskij Konstitucjonnyj Sud”. Udział w panelu nt „Problemy razgraniczenija kompetencij meżdu Konstitucjonnym Sudom a sudami obszczej jurisdikcii”.
 • 8-12.i.1996, Warszawa, IPSiR UW. X Polish-Austrian Criminal Law Seminar nt. „Organized Crime”. Udział w panelu.
 • 31.i-3.ii.1996, Heidelberg, Max Planck-Institut für auslandisches öffentliches Recht und Völkerecht. Sympozjum nt. „The Right to a Fair Trial”. Referat nt. „The Right to a Fair Trial in Poland”.
 • 8.ii.1996, Popowo, CZZK. Międzynarodowy warsztat z zakresu przestrzegania Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom. Udział w panelu,
 • 27.ii.1996, Poznań, Klub Ossowskich Unii Pracy. Konferencja nt. „Służby specjalne w społeczeństwie demokratycznym”. Udział w panelu.
 • 11-12.iii.1996, Budapeszt, Open Society Institute, Dyskusja założeń projektu kierowanych przeze mnie badań międzynarodowych w 15 krajach Europy środkowej i wschodniej nt. „Oversight and Accountability of Security Services”. Projekt będzie realizowany w latach 1996-1999.
 • 6-7.v.1996, Budapeszt, Wydział Prawa Uniwersytetu Eötvös’a. Seminarium robocze międzynarodowej grupy badawczej nad prawem i sądownictwem stalinowskim w Europie Środkowej.
 • 10-12.v.1996, Moskwa, Moskiewska Grupa Helsińska i Akademia Administracji przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Seminarium nt. „Prawa człowieka w Rosji dzisiaj, w 20 lat po pierwszej demonstracji na Placu Czerwonym”.
 • 17-18.v.1996, Krzyżowa, Fundacja dla Porozumienia Europejskiego „Krzyżowa”, Konferencja międzynarodowa „...Przywrócić zdeptane prawo...”. Referat nt. „Wielkie przestępstwa przeciwko ludzkości – zawsze bezkarne?”.
 • 30-31.v.1996, Budapeszt, Węgierski Komitet Helsiński, Konferencja nt. „Secret Services in an Open Society. Referat nt. „Oversight of Security Services in Poland”.
 • 7-9.vi.1996, Sulejówek, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Warsztat nt. „Program PHARE – SIERRA”. Wykład nt. „Europejski system ochrony praw człowieka”.
 • 14-21.vii.1996, Oxford, The Ford Foundation. Symposium on „Public interest law in Russia and Eastern Europe”. Referat nt. „Strenghtening oversight of security services in Central and Eastern Europe: A blueprint for non-governmental organizations”.
 • 19-21.ix.1996, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Siódma Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej, Wykłady nt. „Ochrona praw człowieka w systemie KBWE; „Prawo do uczciwego procesu”, „Wykorzystywanie przez organizacje pozarządowe mechanizmów międzynarodowych ochrony praw człowieka”.
 • 26-30.ix.1996, Sarajewo, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 13-16.x.1996, Ringberg (Niemcy), Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte. II Sympozjum nt. „Narmorurchchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften”. Referat nt. „Prokuratura and Oversight of the Observance of Law in People‘s Poland 1944-1989”.
 • 24.x.1996, Warszawa, Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk. Referat nt. „Konstytucja deklaratywna czy jurydyczna”.
 • 13-18.xi.1996, Wilno/Mińsk, Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 20-22.xi.1996, Strasburg, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Seminarium „The Democratic Functioning of Parliaments”. Referat nt. „The Status of Parliamentarians”.
 • 8-11.xii.1996, Sankt Petersburg, Udział w trzyosobowej międzynarodowej misji prawników w sprawie procesu karnego przeciwko Aleksandrowi Nikitinowi.
 • 12-13.xii.1996, Popowo. Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja przewodniczących wydziałów penitencjarnych sądów wojewódzkich. Wykład nt. „Przestrzeganie praw skazanych i tymczasowo aresztowanych”.
 • 23-24.i.1997, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Organizator międzynarodowego seminarium roboczego nt. „Legal framework of security services”.
 • 30-31.i.1997, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Sympozjum międzynarodowe nt. „Powszechna deklaracja prawa człowieka u progu XXI wieku, Od proklamowania do realizacji”, udział w dyskusji.
 • 22 iv.1997, Lublin, Instytut Lecha Wałęsy. Sesja nt. „Czas na reformę trzecią władzę”, udział w dyskusji.
 • 5-7.v.1997, Zacisze k/Chojnic, Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja nt. „Model zakładu poprawczego”. Referat nt. „Prawo do godnego traktowania nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w ocenie Helsińskiej Fundacji praw Człowieka”.
 • 17-18.v.1997, Praga, Czeski Komitet Helsiński. Warsztat grupy roboczej przygotowującej międzynarodowy raport nt. „Police in transistion”.
 • 23-24.v.1997, Budapeszt, Hungarian Civil Liberties Union. Warsztat nt. „Data Protection and Freedom of Information”. Referat nt. „Access to Public Information in the Field of Security Services”,
 • 2-3.vi.1997, Popowo, Polskie Towarzystwo Penitencjarne. Seminarium nt. „Nowy Kodeks karny wykonawczy”. Udział w dyskusji.
 • 5.vi.1997, Budapeszt, Central European University. Spotkanie grupy roboczej międzynarodowego programu nt. „Security Services in a Constitutional Democracy”.
 • 7-8.vi.1997, Kijów, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 24-25.vi.1997, Strasburg, Rada Europy. Spotkanie ekspertów przygotowujące koncepcję seminariów i raportu nt. „Freedom of Expression and Restrictions Included in the Penal Code and Other Legal Texts”.
 • 27.vi.1997, Lublin, KUL Wydział Prawa. Konferencja nt. „Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo”. Referat nt. „Użycie broni palnej przez organy porządku i bezpieczeństwa”,
 • 29.vi.-8.vii.1997, Durban, University of Natal. Udział w sympozjum nt. „Public Interest Law in Eastern Europe and Russia”.
 • 29.viii.-2.ix.1997, Budapeszt, Rada Europy, Seminarium nt. „Freedom of Expression and Restrictions included in the Penal Code and Other Legal Texts”. Referat nt. „Restrictions to the expression of opinion or disclosure of information on domestic or foreign policy of the State” oraz prowadzenie panelu na ten temat dla przedstawicieli 20 państw członkowskich Rady Europy.
 • 5.ix.1997, Wilno. Litewskie Stowarzyszenie Praw Człowieka. Seminarium nt. „Human Rights and Regional Stability”. Prowadzenie obrad przedstawicieli organizacji pozarządowych państw Europy Środkowej.
 • 25.ix.1997, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ósma Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej, Wykład nt. „Prawo do uczciwego procesu”.
 • 27-28.ix.1997, Tirana. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 1-2.x.1997, Bruksela, Parlament Europejski. Konferencja nt. „European Initiative for Democracy”. Udział w panelu nt. „Civilian monitoring of the military, police and internal security services”.
 • 3-5.x.1997, Kazimierz nad Wisłą, Instytut Spraw Publicznych. Seminarium nt. „Formy prawne działania służb specjalnych”. Udział w dyskusji nad przygotowaniem międzynarodowego programu badawczego.
 • 8-10.x.1997, Popowo, Centrum Europejskie UW, Rada Europy. Seminarium dla sędziów sądów apelacyjnych i wojewódzkich nt. „Prawo europejskie w praktyce sądów powszechnych”. Wykłady nt. „Obowiązywanie Europejskiej konwencji praw człowieka w polskim prawie”.
 • 13.x.-14.x.1997, Strasburg, Rada Europy, Seminarium nt. „Freedom of Expression and Restrictions included in the Penal Code and Other Legal Texts”. Referat nt. „Restrictions to the expression of opinion or disclosure of information on domestic or foreign policy of the State” oraz prowadzenie panelu na ten temat dla przedstawicieli pozostałych 20 państw członkowskich Rady Europy.
 • 24-25.x.1997, Warszawa, Projekt PHARE/TACIS „Security Services in Constitutional Democracy”. Organizator międzynarodowego seminarium nt. „Access to Information and State Secrets”. Referat nt. „Access to Information and State Secrets. Comparative Study”.
 • 14-16.xi.1997, Bratysława, Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 18.xi. 1997, Strasburg, Rada Europy. Spotkanie autorów raportu nt. „Freedom of Expression and Restrictions Included in the Penal Code and Other Legal Texts”.
 • 22.xi.1997, Warszawa, Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Współorganizator konferencji nt. „Nowe prawo prasowe”. Referat nt. „Media w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
 • 28.xi.1997, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Doroczny Zjazd Absolwentów Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wykład nt. „Ochrona praw człowieka w Polsce po nowelizacjach ustawodawstwa karnego”.
 • 5-6.xii.1997, Mińsk, Białoruski Komitet Helsiński. Konferencja nt. „Greating Freedom and Baltic to the Black Sea”. Kierowanie panelem nt. „Changes of Ideas and Mentality in Societies in Transition”.
 • 10.xii.1997, Bonn, Bundestag, Podkomisja Prawa Człowieka Komisji Spraw Zagranicznych. Udział w panelu nt. „Aufgaben europäischer Menschenrechtsinstitute – Überlegungen für ein Menschenrechtsinstitut in Deutschland”.
 • 14.xii.1997, Grzegorzewice, Naczelna Rada Adwokacka. Sympozjum nt. „Prawo karne”. Wykład nt. „Zmiany w prawie karnym w świetle Europejskiej konwencji praw człowieka”.
 • 22.xii.1997, Zagrzeb, Obserwacja w Sądzie Miejskim w Zagrzebiu karnego procesu politycznego przeciwko redaktorom tygodnika „Feral Tribune”.
 • 21.i.1998, Rzeszów, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej. Wykład nt. „Lustracja: zemsta czy sprawiedliwość?”.
 • 23.i.1998, Łódź, Stowarzyszenie Sędziów Orzekających „Justitia”. Konferencja nt. „Sądy i sędziowie a społeczeństwo”. Wykład nt. „Relacje między sądami a społeczeństwem w świetle działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka”.
 • 27-28.i.1998, Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich. Konferencja nt. „Obywatel – jego wolności i prawa”. Udział w dyskusji.
 • 14-15.ii.1998, Oslo, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 27.ii.1998, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Konferencja nt. „Ochrona danych osobowych”, udział w dyskusji panelowej.
 • 6-7.iii.1998, Legionowo, Centrum Szkolenia Policji. Konferencja nt. „Police in Transition”. Byłem organizatorem tej konferencji. Referat nt. „Police abuse: monitoring and legal remedies”.
 • 9.iii.1998, Warszawa, IPSiR. Konferencja nt. „Prawo na ulicy”. Referat nt. „Prawa człowieka w funkcjonowaniu straży miejskiej”.
 • 13.iii.1998, Warszawa, Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników. Seminarium dla sędziów i adwokatów nt. „Miejsce i rola sądów w porządku konstytucyjnym RP”, byłem współorganizatorem tego seminarium. Referat nt. „Władza sądownicza w dotychczasowym i obecnym porządku konstytucyjnym”.
 • 25.iii.1998, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla sędziów rosyjskich. Wykład nt. „Ochrona danych osobowych – nowe wyzwanie dla państw nowych demokracji”.
 • 25-28.iii.1998, Warszawa, Projekt PHARE/TACIS „Security Services in Constitutional Democracy”. Organizator międzynarodowego seminarium nt. „Parliamentary Oversight of Security Services”. Referat nt. „Parliamentary Oversight of Security Services in Poland”.
 • 2-4.iv.1998, Oksford, Oxford University Keable College. Seminarium nt. „Access to legal aid for indigent criminal defendants”. Udział w panelu.
 • 6.iv.1998, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla sędziów sądów apelacyjnych. Wykład nt. „Ochrona danych osobowych w prawie polskim i europejskim”.
 • 12-18.v.1998, Almaty, Alamatinskij Helsinskij Komitet. Seminarium nt. „Pravozaszcitnyje NPO w pierechodnich stranach: problemy i pierspektywy”. Wykłady nt. „Zaszczita praw czełovieka w ramkach processa OBSE”; „Monitoring poviedenia policji i słuźb bezapasnosti”. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 29-30.v.1998, Kraków, Instytut Spraw Publicznych, Międzynarodowe warsztaty samorządowe poświecone zapobieganiu przestępczości. Prowadzenie panelu nt. „Zapobieganie przestępczości w wybranych krajach wschodniej i południowej Europy”.
 • 2.vi.1998, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla sędziów rosyjskich. Wykład nt. „Ochrona danych osobowych – nowe wyzwanie dla państw nowych demokracji”,
 • 4-5.vi.1998, Ryga, Soros Foundation Latvia. Konferencja nt. „Archives of Repressive Regime in the Open Society”. Referat nt. „Access to Archives of Former Security Services in Poland”,
 • 15.vi.1998, Tirana, Albanian Human Rights Center. Konferencja nt. „Shërbimet e fshehta në një shoqëri civile – refleksione mbi realitetin Shqiptar”. Referat nt. „Parliamentary Oversight of the Secret Services in Central Europe”.
 • 20.vi.1998, Budapeszt, Open Society Institute. Spotkanie grupy roboczej międzynarodowego programu nt. „Security Services in a Constitutional Democracy”.
 • 26.vi.1998, Budapeszt, Open Society Institute. Udział w otwarciu w seminarium nt. „Historii ruchu helsińskiego obrony praw człowieka” z okazji przekazania do Open Society Archives archiwum Międzynarodowej Federacji Helsińskiej.
 • 7.vii.1998, Legionowo, Komenda Główna Policji. Seminarium nt. „Szczególne uprawnienia Policji w zakresie pracy operacyjnej – stan faktyczny i postulowany”. Referat nt. „Sądowy system kontroli technik operacyjnych stosowanych przez służby specjalne w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz prawa niektórych państw obcych”.
 • 11-12.vii.1998, Moskwa, Prawozaszczitnyj Fond Komisja po Swobodzie Dostupa k Informacji. Konferencja nt. „Kontrol’ grażdanskogo obszczestwa za informacjonnoj otkrytostiu własti: Teoria i praktika”. Referat nt. „Dostup k gosudarstwiennoj informacji w reszeniach Ewropejskogo Suda Praw Człowieka”.
 • 20-23.viii.1998, Marstrand (Szwecja), Department of Law, School of Economics and Law, Gothenburg University. Konferencja nt. „Secret Services”. Referat nt. „Oversight of Secret Services in Poland”,
 • 28-30.viii.1998, Budvar (Czarnogóra). Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 4-6.ix.1998, Budapeszt, Central European University. Konferencja nt. „The Outlook for Freedom, Privacy and Civil Society on the Internet in Central and Eastern Europe”. Referat nt. „Electronic Survelliance”.
 • 9.x.1998, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla sędziów rosyjskich. Wykład nt. „Ochrona danych osobowych – nowe wyzwanie dla państw nowych demokracji”.
 • 14-15.x.1998, Warszawa, Senat RP. III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Udział w dyskusji.
 • 16-18.x.1998, Warszawa, Projekt PHARE/TACIS „Security Services in Constitutional Democracy”. Organizator międzynarodowego seminarium nt. „National Security and Right to a Fair Trial”. Referat nt. „National Security and Right to a Fair Trial in a New Polish Code of Criminal Procedure”.
 • 26.x.1998, Warszawa, Centrum Dziennikarstwa w Warszawie. Konferencja nt. „Etyka w dziennikarstwie”. Udział w panelu nt. „Rząd i media”.
 • 5-8.xi.1998, Wiedeń, Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 13.xi.1998, Warszawa, MSZ. Spotkanie grupy ekspertów poświęcone realizacji art. 241 ust. 2 Konstytucji.
 • 14-15.xi.1998, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium nt. „Konstytucja po roku”. Udział w dyskusjach panelowych.
 • 20.xi.1998, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, IPSiR UW. Organizator Konferencji nt. „Ingerencja organów państwa w konstytucyjnie chronione prawo do prywatności”. Referat nt. „Sądowy kontroli technik operacyjnych stosowanych przez służby specjalne w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz prawa niektórych państw obcych”.
 • 21.xi.1998, Warszawa, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników. Konferencja przygotowawcza grupy roboczej do konferencji sekcji europejskich.
 • 22-25.xi.1998, Erewan. Ministerstwo Sprawiedliwości i MSWiBP Armenii. Praca ekspertalna dla Komisji rządowej przygotowującej kodeks karny wykonawczy Armenii.
 • 25-26.i.1999, Como. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 27-29.i.1999, Bellagio, Rockefeller Foundation University Center. Udział w Konferencji programowej nt. „Human Rights. Agenda 2010”.
 • 31.i.1999, Rynia. IPSiR UW. Wykład dla strażników miejskich w ramach projektu „Prawo na ulicy” nt. „Policje miejskie w państwach obcych”.
 • 4.ii.1999, Moskwa, Sąd Najwyższy. Udział w obserwacji procesu karnego przeciwko Aleksandrowi Nikitinowi.
 • 18-19.ii.1999, Budapeszt, Central European University. Udział w Konferencji nt. „Police in Transition”. Referat nt. „Police in the Constitutional Framework. Limits to Policing”.
 • 24-25.ii.1999, Warszawa, IPSiR UW. Organizator Konferencji nt. „Przestępstwa sędziów i prokuratorów jako element zbrodni komunistycznych w Polsce lat 1944-1956”. Referat nt. „Przystosowanie ustroju sądownictwa do potrzeb państwa totalitarnego w Polsce w latach 1944-1956”.
 • 28.ii-1.iii.1999, Kopenhaga, U.S. Information Service, Danish Centre for Human Rights. Udział w Konferencji nt. „Human Rights and Conflict Resolutions. An Agenda for the 21st Century”. Udział w dyskusji.
 • 22-23.iii.1999, Warszawa, Projekt PHARE/TACIS „Security Services in Constitutional Democracy”. Organizator międzynarodowego seminarium nt. „Access to Information”.
 • 25-26.iii.1999, Warszawa, Centrum Europejskie UW, Instytut Spraw Publicznych. Udział w Konferencji nt. „Strategia państwa w przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji. Współpraca Rady Europy i Unii Europejskiej w obszarze III Filaru”. Udział w panelu nt. „Techniki operacyjne”.
 • 27.iii.1999, Warszawa, Centrum Europejskie UW. Wykład dla adwokatów nt. „Statut Rady Europy. Warunki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
 • 11-12.iv.1999, Toruń, Wydział Prawa i Administracji UMK. VI Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka. Finał Ogólnopolski. Przewodniczący Jury Olimpiady.
 • 3-7.v.1999, Waszyngton, National Center for Security Studies. Opracowanie projektu międzynarodowego programu monitoringowego na lata 2000-2002 „Służby specjalne w demokracji konstytucyjnej.
 • 7-9.v.1999, Nowy Jork, Human Rights Watch. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 16-19.v.1999, Oviedo, Rada Europy. Konferencja nt. „Ethical Issues Arising From the Application of Biotechnology”. Udział w panelu nt. „European Legal Overview”.
 • 19-22.v.1999, Oviedo, Rada Europy. Udział w 16. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 25.v.1999, Warszawa, Koalicja Organizacji Pozarządowych na Rzecz Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prowadzenie konferencji.
 • 26.v.1999, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Seminarium „Prawo na ulicy”. Referat nt. „Rola funkcjonariusza publicznego w państwie prawnym”.
 • 31.v.-1.vi.1999, Kazimierz nad Wisłą, Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja nt. modelu przyszłego kodeksu postępowaniu w sprawach nieletnich. Udział w dyskusji.
 • 17.vi.1999, Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich. Referat w ramach cyklu „Spotkania u Rzecznika” nt. „Przestrzeganie praw obywatelskich w działaniach policji”.
 • 23-29.vi.1999, Baku, Dyrektoriat Praw Człowieka i Międzynarodowa Federacja Helsińska Praw Człowieka. Seminarium nt. „Strategies for Human Rights Implementation in Azerbaijan”. Referat nt. „Legal difficulties facing new contracting parties to the European Convention on Human Rights”.
 • 16-20.vii.1999, Genewa, Komitet Praw Człowieka ONZ. Udział, w charakterze eksperta Komitetu Helsińskiego w Polsce, w posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka w sprawie okresowego sprawozdania Polski z wykonania postanowień Paktu Praw Osobistych i Politycznych ONZ.
 • 6.ix.1999, Popowo, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Rada Europy. Międzynarodowa Konferencja nt. „Treatment of Long-Term Prisoners”. Prowadzenie obrad.
 • 7.ix.1999, Mądralin k/Warszawy, Fundacja Batorego. Seminarium dla dziennikarzy sądowych. Wykład nt. „Zakres praw i obowiązków uczestników postępowań sądowych”.
 • 6.ix.1999, Popowo, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Rada Europy. Międzynarodowa Konferencja nt. „Treatment of Long-Term Prisoners”. Prowadzenie obrad.
 • 22-23.ix.1999, Kijów, Charkiwska Prawozachitna Grupa, Konferencja nt. „European wiretapping legislation and improvement of the Ukrainian law”. Referat nt. „Interception of telecommunications in Poland”.
 • 24-25.ix.1999, Kijów, Projekt PHARE/TACIS „Security Services in Constitutional Democracy”. Organizator międzynarodowego seminarium nt. „Security Clearance”. Referat nt. „Security Clearance. New Regulations in Poland”.
 • 30.ix-2.x.1999, Popowo, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników. Konferencja sekcji europejskich ICJ nt. „New Europe – Making Rights Real”. Referat nt. „Do we really want common legal space in Europe”.
 • 9.x.1999, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla sędziów rosyjskich. Wykład nt. „Filozofia nowych kodyfikacji karnych w Polsce”.
 • 12-13.x.1999, Warszawa, USIAD. Seminarium nt. „The Judiciary and Press in Georgia”. Udział w panelu.
 • 21-24.x.1999, Helsinki, Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka. Raport nt. „Prawa człowieka w Białorusi, Mołdowie, Rosji oraz Ukrainie”.
 • 6.xi.1999, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja nt. „Postępowanie sprawdzające w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych”. Byłem organizatorem tej konferencji. Referat nt. „Postępowanie sprawdzające w Polsce w prawie i praktyce”.
 • 12-13.xi.1999, Mińsk, Białoruski Komitet Helsiński. Seminarium nt. „Prawa człowieka w Białorusi. Stan obecny i perspektywy”. Udział w panelu nt. niezawisłości sądownictwa.
 • 19.xi.1999, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Doroczna X konferencja absolwentów Szkoły praw człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Rok 1999 w dziedzinie praw człowieka w Polsce. Udział w panelu.
 • 20.xi.1999, Poznań, Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników. Seminarium dla sędziów i adwokatów okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nt. „Konstytucja a sądy”. Referat nt. „Pozycja ustrojowa sądów”.
 • 24.xi.1999, Kule k/Częstochowy, Stowarzyszenie na rzecz Działań Prospołecznych, Opole. Seminarium nt. „Poszukiwanie możliwości funkcjonowania międzynarodowych standardów praw człowieka w polskim systemie penitencjarnym”. Wykłady nt. „Adaptacja i realizacja europejskich standardów praw i wolności człowieka w Polsce”.
 • 25.xi.1999, Szczytno, Wyższa Szkoła Policji. Seminarium nt. „Prawa Człowieka a policja. Ku standardom europejskim w procesie nauczania”. Wykład nt. „Zatrzymanie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
 • 26-27.xi.1999, Warszawa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Konferencja nt. „Wolność prasy a prawo do prywatności i ochrony danych osobowych”. Referat nt. „Orzecznictwo strasburskie w zakresie wolności prasy”.
 • 2-3.xii.1999, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka w Wiedniu. Sympozjum nt. „Freedom of Expression and Access to Information”. Byłem organizatorem tego sympozjum. Referat nt. „Access to Information In Central and Eastern Europe”.
 • 6-9.xii.1999, Strasburg, Rada Europy. Udział w 17. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 13-14.xii.1999, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Sympozjum ogólnopolskie nt. „Zabójstwo i jego sprawca”. Byłem współorganizatorem tego sympozjum.
 • 21.xii.1999, Strasbourg, Rada Europy, Wydział Monitoringu. Udział w spotkaniu przygotowawczym niezależnych ekspertów dla opracowania raportu nt. „Freedom of Expression and Restrictions Included in the Penal Code and Other Legal Texts in Member States of the Council of Europe”.
 • 26.i.2000, Warszawa, Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników. Doroczne Seminarium nt. reformy sądów i prokuratury.
 • 11-13.ii.2000, Wiedeń. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 21.ii.2000, Szklarska Poręba. Ministerstwo Sprawiedliwości. Seminarium nt. podsłuchu telefonicznego. Udział w dyskusji.
 • 2.iii.2000, Warszawa, IPSiR UW. Seminarium Zakładu Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Referat nt. „Konwencja bioetyczna Rady Europy”.
 • 3-4.iii.2000, Wołów, IPSiR UW. Udział w badaniach empirycznych więźniów niebezpiecznych izolowanych w oddziale specjalnym Zakładu Karnego w Wołowie.
 • 8.iii.2000, Warszawa, Dyrekcja Naczelna Archiwów Państwowych. Konferencja dyrektorów archiwów państwowych w Polsce. Referat nt. „Wolność dostępu do dokumentów archiwalnych”.
 • 21.iii.2000, Strasbourg, Rada Europy, Wydział Monitoringu. Udział w spotkaniu przygotowawczym niezależnych ekspertów dla opracowania raportu nt. „Freedom of Expression and Restrictions Included in the Penal Code and Other Legal Texts in Member States of the Council of Europe”.
 • 24.iii.2000, Wieluń, Rada Miasta. Wykład nt. „Prawa człowieka. Mity i rzeczywistość”.
 • 27.iii.2000, Wiedeń, OBWE. Seminarium nt. „Human Rights and Inhuman Treatment or Punishment”. Udział w panelu nt. „Human Rights In Pre-Trial Detention”.
 • 11.iv.2000, Warszawa, Dyrekcja Naczelna Archiwów Państwowych. Seminarium dla dyrektorów archiwów państwowych w Polsce nt. „Prawne problemy udostępniania danych archiwalnych”.
 • 8.v.2000, Berlin, Bundestag, frakcja Partii Zielonych. Seminarium nt. „Europa gestalten – Grundrechte ausbauen”. Referat nt. „The European Charter of Fundamental Rights from Polish NGOs Perspective”.
 • 10.v.2000, Warszawa Trybunał Konstytucyjny. Udział w charakterze biegłego w sprawie K 21/99,
 • 13.v.2000, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Udział w panelu nt. „Przyszłość instrumentów ochrony praw człowieka”.
 • 29.v.2000, Warszawa Fundacja Batorego. Seminarium nt. „Korupcja – próba opisania zjawiska z różnych punktów widzenia”. Referat nt. „Badania nad korupcją w państwach naszego regionu w latach 1990”.
 • 3.vi.2000, Londyn, „Justice”. Udział w posiedzeniu Stałego Komitetu Sekcji Europejskich Międzynarodowej Komisji Prawników.
 • 5-8.vi.2000, Strasburg, Rada Europy. Udział w 18. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 9-10.vi.2000, Nottingham, The University of Nottingham, School of Law, Human Rights Law Centre. Seminarium nt. „Human Rights Reform of Criminal Justice Institutions in Central and Eastern Europe”. Referat nt. „Adopting a law enforcement agency to standards of the rule of law and needs of the democratic society. Police in Poland 1989-2000”.
 • 15-16.vi.2000, Kiszyniów, Komitet Helsiński w Mołdowie. Seminarium nt. „Probleme actuale de Drepturile omului în Republica Moldova”. Udział w panelu nt. „Freedom of Assembley”.
 • 23.vi.2000, Warszawa, Centrum Badań Europejskich Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja nt. „Obywatelstwo europejskie. Obywatel Unii, obywatel państwa a swobodny przepływ osób po poszerzeniu Unii Europejskiej”. Udział w dyskusji.
 • 24-26.vi.2000, Wiedeń. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 5.vii.2000, Warszawa, ONZ-UNDP. Regionalne seminarium ekspertów nt. „Mniejszości i inne grupy społeczne oraz umacnianie praw człowieka na szczeblu krajowym”.
 • 6.ix.2000, Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich. Seminarium nt. „Prawo do informacji – dostęp do informacji publicznej”. Udział w panelu.
 • 14.ix.2000, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. XI Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej. Wykład nt. „Prawo do życia”.
 • 15-18.ix.2000, Nowy Jork. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 25.ix.2000, Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spotkanie grupy ekspertów nt. projektu ustawy o informacji kryminalnej.
 • 28-29.ix.2000, Kijów, Rada Europy i Charkiwska Prawozachisna Grupa. Seminarium nt.: „Ewropejskie zakonodawstwo pro swobody informacji ta wdoskokanalennja ukrainskogo zakonodawstwa”. Referaty nt.: „Restrictions to the publication of information and expression of opinions concerning domestic or foreign policy (access to information and secrecy issues)” oraz „Access to Information in Central and Eastern Europe”.
 • 1.x.2000, Konstancin, Biuro Demokratycznych Instytucji i Praw Człowieka OBW oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Seminarium dla pracowników Specjalnego przedstawiciela Prezydenta Federacji Rosyjskiej dla ochrony praw i wolności człowieka w Republice Czeczeńskiej. Wykład nt. „Prawo do wolności do bezpieczeństwa i wolności osobistej”.
 • 6.x.2000, Kraków, Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników oraz Stowarzyszenie Sędziów Orzekających „Iustitia”. Seminarium nt. „Sędziowie wobec nowej Konstytucji”. Byłem organizatorem tego seminarium. Referat nt. „Konstytucyjne gwarancje niezawisłości sądownictwa a ochrona informacji niejawnych”.
 • 7.x.2000, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych. Konferencja nt. „Konstytucja dla rozszerzającej się Europy”. Udział w panelu nt. „Karta praw podstawowych w systemie międzynarodowych instrumentów ochrony prawnej”.
 • 20.x.2000, Popowo, Komisja Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP. Konferencja nt. „Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy”. Udział w dyskusji.
 • 25-26.x.2000, Wielki Nowogród, Generalny Dyrektoriat Prawny rady Europy oraz Komisja Ułaskawień przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Ogólnorosyjska Konferencja nt. „Problemy pomiłowanija”. Referat nt. „Nakazanije pożizniejnym liszeniem swobody. Prawo i praktika jego ispołnienija w Polsze”.
 • 29.x.2000, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Doroczna XI konferencja absolwentów Szkoły praw człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Referat nt. „Odpowiedzialność czy bezkarność polityków odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka”.
 • 30.x.2000, Legionowo, Centrum Szkolenia Policji. Ogólnoeuropejska Konferencja nt. „Policjant jako podmiot praw człowieka”. Referat nt. „Prawa i wolności polityczne policjanta”.
 • 2-5.xi.2000, Praga, Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka. Raport nt. „Prawa człowieka w Białorusi, Mołdowie, Rosji oraz Ukrainie”.
 • 13.xi.2000, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Sympozjum ogólnopolskie nt. „Zabójstwo – wykrywanie sprawców”. Referat nt. „Czynniki warunkujące wykrywalność sprawców zabójstw w badaniach amerykańskich”.
 • 20-21.xi.2000, Sztum, IPSiR UW. Udział w badaniach empirycznych więźniów niebezpiecznych izolowanych w oddziale specjalnym Zakładu Karnego w Sztumie.
 • 24.xi.2000, Katowice, Sąd Okręgowy. Seminarium konstytucyjne dla sędziów i adwokatów apelacji śląskiej. Referat nt. „Pozycja ustrojowa sądów”.
 • 29.xi.--1.xii.2000, Gwatemala, Harvard University – Justice in Times of Transition, Proyecto hacia una politica seguridad para la democracia. Konferencja nt. „Experiencias de reforma a los sistemas de inteligencia y procedimientos de supevisón y control”. Referat nt. „Habemas Data. Documentary evidence of repressive regimes”.
 • 4-7.xii.2000, Strasburg, Rada Europy. Udział w 19. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 14.xii.2000, Warszawa, Okręgowa Rada Adwokacka. Wykład nt. „Warunki złożenia skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka”.
 • 8-10.i.2001, Włocławek, IPSiR UW. Udział w badaniach empirycznych więźniów niebezpiecznych izolowanych w oddziale specjalnym Zakładu Karnego we Włocławku-Mielęcinie.
 • 25-26.i.2001, Amsterdam, Universiteit de Amsterdam. Projekt STRADEV Unii Europejskiej: „Defining the Strategic Development Directions of Warsaw University”. Udział w panelach w gronie ekspertów obu uniwersytetów.
 • 29-30.i.2001, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven. Projekt STRADEV Unii Europejskiej: „Defining the Strategic Development Directions of Warsaw University”. Udział w panelach w gronie ekspertów obu uniwersytetów.
 • 6.ii.2001, Warszawa, Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Narada prokuratorów IPN nt. „Odpowiedzialność sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe”. Referat nt. „Odpowiedzialność sędziego i prokuratora za zbrodnię sądową w świetle pytań prokuratorów oddziałowych komisji ŚZpNP”.
 • 11.ii.2001, Warszawa, Kongres Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Wykład nt. „Prawne problemy badań genetycznych w pracach Rady Europy”.
 • 16-17.ii.2001, Bukareszt, Międzynarodowa Federacja Helsińska Praw Człowieka. Konferencja w ramach Royaumont Project: „Human Rights. Priorities for Central Europe and the Balkans”. Referat nt. „Access to Information in Central European and Balkan Countries”.
 • 18.ii.2001, Bukareszt, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 28.ii.2001, Falenica, Fundacja Batorego. Seminarium o tematyce prawnej dla dziennikarzy gazet lokalnych i regionalnych. Wykład nt. „Reforma wymiaru sprawiedliwości i prawa karnego”.
 • 1.iii.2001, Kijów, Komisja Ustawodawcza Rady Najwyższej, OBWE oraz Dyrekcja Prawna Rady Europy. Okrągły stół nt. „The Law and the Judiciary of Ukraine”. Referat nt. „Structure of the Judiciary and Discipline”.
 • 10.iii.2001, Popowo, MSZ Danii, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium dla sędziów apelacyjnych nt. „Prawo europejskie i jego stosowanie”. Referat nt. „Prawo do wolności słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału”.
 • 12.iii.2001, Warszawa, Fundacja Grupa „Windsor”. Dyskusja panelowa nt. „Polski głos w NATO – perspektywy”.
 • 13.iii.2001, Konstancin, Biuro Demokratycznych Instytucji i Praw Człowieka OBWE oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla pracowników Specjalnego przedstawiciela Prezydenta Federacji Rosyjskiej dla ochrony praw i wolności człowieka w Republice Czeczeńskiej. Wykład nt. „Prawo do wolności do bezpieczeństwa i wolności osobistej”.
 • 23.iii.2001, Londyn, Interrights. The International Centre for the Legal Protection of Human Rights. Seminarium Komitetu Roboczego nt. Międzynarodowego programu badawczego „Access to Justice”.
 • 26.iii.2001, Londyn, Home Office. Udział w spotkaniu prokuratorów i ekspertów nt. wniosku polskiego Ministra Sprawiedliwości w sprawie ekstradycji ppłk. Heleny Wolińskiej-Brus.
 • 27.iii.2001, Popowo, Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Seminarium szkoleniowe dla prokuratorów IPN nt. „Prawo, jako narzędzie rozliczenia z przeszłością”. Referat nt. „Zachowania wyczerpujące pojęcie represji i naruszania praw człowieka, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.”.
 • 30-31.iii.2001. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Lustracja przestrzegania praw człowieka w zakładach karnych w Rzeszowie-Załężu i w Przemyślu.
 • 3.iv.2001, Warszawa, Senat RP. Konferencja nt. „Współczesne problemy bioetyki w obszarze regulacji prawnych”. Udział w dyskusji.
 • 5.iv.2001, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. II Międzynarodowa Zimowa Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej. Wykład nt. „Prawo do życia”.
 • 7.iv.2001, Warszawa, Okręgowa Rada Adwokacka. Zebranie wyborcze adwokatów nie wykonujących zawodu adwokata.
 • 13.iv.2001, Gdańsk, Areszt Śledczy. Udział w charakterze biegłego w wizji lokalnej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w nowoodkrytym i odmurowanym fragmencie podziemi więzienia, używanych do 1956 roku przez UB, a wcześniej przez gestapo.
 • 19.iv.2001, Warszawa, Rzecznik Praw Człowieka. Spotkanie nt. przygotowania strategii i programów edukacji w telewizji publicznej o prawach człowieka.
 • 21.iv.2001, Łódź, Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych. Konferencja nt. „Europejski system ochrony praw człowieka”. Wykład nt. „Przestrzeganie praw człowieka w Polsce z perspektywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka”.
 • 22.iv.2001, Konstancin, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla sędziów rosyjskich. Wykład nt. „System sądowy w Polsce. Reformy po 1989 roku, struktura sądów”.
 • 24.iv.2001, Szczytno, Wyższa Szkoła Policji. Międzynarodowa konferencja nt. „Policja w XXI wieku. Doświadczenia i nowe wyzwania”, udział w dyskusji panelowej.
 • 25.iv.2001, Warszawa, Fundacja Batorego, Program „Przeciw Korupcji”. Seminarium nt. „prawo przeciw korupcji”. Koreferat do przedstawionych opracowań – „Analiza wybranych przepisów sprzyjających korupcji” oraz „Korupcja i mechanizmy jej zwalczania”.
 • 27.iv.2001, Warszawa, Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Seminarium z okazji Dnia Wolności Prasy i prezentacja publiczna mojego projektu ustawy „Prawo dostępu do informacji”.
 • 28.iv.2001, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla liderów pozarządowych organizacji prawoczłowieczych z Rosji, Ukrainy i Mołdowy. Udział w panelu nt. „Praktyka działań prawnych w interesie publicznym w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce”.
 • 5-6.v.2001, Wiedeń, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 11.v.2001, Warszawa, Uniwersytet Warszawski i minister spraw zagranicznych. Konferencja nt. „Polska wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa”. Udział w dyskusji.
 • 19.v.2001, Toruń, Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „Homo Homini” UMK i the European Law Students’ Association. Finał ogólnopolski symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, „Moot Court”. Udział w jury.
 • 23-24.v.2001, Waszyngton, Carnegie Endowment for International Peace. Warsztat ekspertów nt. „Transparency”. Udział w dyskusji nad przygotowywanym projektem międzynarodowego programu,
 • 31.v.2001, Kraków, Wydział Prawa UJ. Konferencja nt. „Nauka wobec przestępczości” z okazji wręczenia prof. Tadeuszowi Hanauskowi „Księgi” ku jego czci. Udział w panelu nt. „Drogi i bezdroża reformy Policji”.
 • 5-8.vi.2001, Strasbourg, Rada Europy. Udział w 20. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 21.vi.2001, Bruksela, Unia Europejska, Komisariat ds. Rozszerzenia. Prezentacja w imieniu IHF problemów przestrzegania praw człowieka przez 15 państw kandydujących.
 • 25.vi.2001, Warszawa, Bank Światowy, Grupa Antykorupcyjna. Wykład nt. „Dostęp do informacji publicznej jako czynnik antykorupcyjny”.
 • 27.vi.2001, Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich. Referat w ramach cyklu „Spotkania u Rzecznika” nt. „Tajemnica w społeczeństwie otwartym”.
 • 22-23.ix.2001, Wiedeń, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 5-7.x.2001, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla absolwentów Szkoły Praw Człowieka nt. „Prawa człowieka a bioetyka”. Organizacja seminarium oraz wykład nt. „Analiza pojęć i zasad Konwencji bioetycznej Rady Europy” i prowadzenie dyskusji panelowej nt. „Eutanazja jako jeden z problemów współczesnej bioetyki”.
 • 25-26.x.2001, Gdynia, Instytut Pamięci Narodowej. Udział w Sesji naukowej nt. „System represji stalinowskich w Polsce w latach 1944-1956. Represje w Marynarce Wojennej. Referat nt. „Proces Hansa Baumanna przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku”.
 • 8.xi.2001, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Referat nt. „Grzech pierworodny – zbrodnia i kara z punktu widzenia polityki kryminalnej”.
 • 11-13.xi. Paphos, Cypr. 6th European Conference of National Ethics Committees.
 • 13-14.xi.2001, Paphos, Cypr. Rada Europy. Udział w 21. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 15-18.xi.2001, Zagrzeb, Chorwacja. Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka. Raport nt. „Prawa człowieka w Białorusi, Estonii, Litwie, Łotwie, Mołdowie, Rosji oraz Ukrainie”. Przygotowanie projektu stanowiska Federacji w sprawie wprowadzenia w USA wojskowych komisji specjalnych dla sądzenia osób oskarżonych o terroryzm.
 • 24.xi.2001, Warszawa, Naczelna Izba Lekarska. I Krajowa Konferencja Komisji Bioetycznych. Udział w panelu nt. „Badania bioetyczne w świetle prawa międzynarodowego”.
 • 30.xi.-2.12.xii.2001, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zjazd Absolwentów Szkoły Praw Człowieka. Udział w panelach nt. Czy zgodnie z Konstytucją? – Przegląd ustawodawstwa pod kątem jego dostosowania do Konstytucji RP” oraz „Zagrożenia dla praw człowieka na początku XXI wieku”. Seminarium nt. „Prawo do informacji”.
 • 3.xii.2001, Strasburg, Department Monitoringu, Rada Europy.. Spotkanie siedmiu ekspertów Rady Europy ds wolności informacji w celu ustalenia koncepcji i metody przeprowadzenia monitoringu w 17 państwach wybranych przez Komitet Ministrów.
 • 5.xii.2001, Warszawa, Fundacja Wita Stwosza. Wykład dla działaczy ZSP nt. „Prawa człowieka jako jeden z fundamentów integracji europejskiej”.
 • 12.xii.2001, Lublin, Katedra Filozofii i Praw Człowieka. Instytut Socjologii KUL. XIX Dni Praw Człowieka nt. „Prawa człowieka a terroryzm”. Referat nt. „Zmiany w prawie państw zachodnich po wydarzeniach 11 września”.
 • 13.xii.2001, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej. Konferencja nt. „Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach”. Udział w dyskusji.
 • 15.xii.2001, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Prawa Człowieka w Filmie”. Prowadzenie dyskusji panelowej nt. Jak przeciwdziałać zbrodniom polityków? (interwencja humanitarna czy międzynarodowe trybunały karne).
 • 20.xii.2001, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Referat nt. „Proces karny z 1949 r. w sprawie mordu w Jedwabnem”.
 • 4.i.2002, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Szkoła Praw Człowieka. Wykład nt. Europejska Konwencja Praw Człowieka”.
 • 9.i.2002, Garwolin, Biuro Porad Obywatelskich. Wykład dla urzędników miejskich i gminnych oraz nauczycieli i uczniów klas maturalnych nt. „Prawo do prywatności”.
 • 16.i.2002, Warszawa, Wydział Prawa i Administracji UW. Konferencja nt. „Prezydencki projekt nowelizacji ustaw karnych”. Udział w dyskusji.
 • 23-24.i.2002, Kiszyniów, Rada Europy, Departament Monitoringu. Monitoring wolności słowa i wolności informacji w Mołdawii. Przewodniczyłem wizycie grupy ekspertów.
 • 25-26.i.2002, Trewir, Academy of European Law. Konferencja nt. „The Anti-Terrorist Package: New Legislation in the EU”. Udział w dyskusji.
 • 30.i.2002, Warszawa, Polska Agencja Informacyjna. Szkolenie dla rzeczników prasowych instytucji państwowych nt. „Ustawa o dostępności do informacji publicznej. Szanse i zagrożenia dla polskiego dziennikarstwa”. Wykłady nt. „Prawa prasy do informacji w świetle orzecznictwa do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”.
 • 7.ii.2002, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Interrights, Londyn, posiedzenie Komitetu zarządzającego programem „Dostęp do sprawiedliwości „. Udział w dyskusji.
 • 18.ii.2002, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Program Prawny Fundacji Batorego. Konferencja nt. „Prezydencki Projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego”. Byłem organizatorem tej konferencji i prowadziłem dyskusję panelową.
 • 21-23.ii.2002, Belgrad, Center for Antiwar Action. Konferencja nt. „Opening the Files of State Security Services”. Referat nt. „Hebeas Data. Documentary Evidence of Repressive Regimes”.
 • 27.ii.2002, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. III Międzynarodowa Zimowa Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej. Wykład nt. „Prawo do życia.
 • 1-3.iii.2002, Wiedeń, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 7.iii.2002, Warszawa, Fundacja Batorego. Konferencja nt. „Żydzi i europejski wiek XX”. Udział w dyskusji.
 • 12.iii.2002, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wyższa szkoła praw człowieka dla liderów organizacji pozarządowych z WNP. Wykład nt. „Demokratyczne systemy konstytucyjne”.
 • 13.iii.2002, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Referat nt. „Ustawodawstwo antyterrorystyczne państw UE po ataku 9/11”.
 • 4-5.iv.2002, Warszawa, Abacus – Biuro Promocji Medycznej. International Bioethical Conference nt. „Conflict of Interest and Its Significance in Science and Medicine”. Prowadziłem sesję nt. „Individual and Institutional Conflict of Interest: Policy Review by Research”.
 • 16.iv.2002, Strasburg, Rada Europy, Komitet Ministrów. Przedstawiłem raport z monitoringu nt. „Freedom of Expression and Information in Moldova”.
 • 18.iv.2002, Krasiczyn k/Przemyśla, Instytut Pamięci Narodowej. Konferencja międzynarodowa nt. „Akcja <Wisła>„. Udział w panelu nt. „Akcja <Wisła> 1947 r. – deportacje komunistyczne czy polskie”.
 • 28-29.iv.2002, Baku, Rada Europy, Departament Monitoringu. Monitoring wolności słowa i wolności informacji w Azerbejdżanie. Przewodniczyłem wizycie grupy ekspertów.
 • 6-9.v.2002, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Wizyta pracowników i studentów z: Vrije Universiteit Amsterdam, Inschrijven voor Criminologie. Prowadzenie prezentacji referatów studenckich (6 maja), wizyta w Komisariacie Policji na dworcu Centralnym (7 maja), prowadzenie dyskusji panelowej nt. korupcji w Fundacji Batorego (9 maja).
 • 13.v.2002, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Szkoła praw człowieka dla liderów organizacji pozarządowych z WNP. Wykład nt. „Prawo do informacji.
 • 15.v.2002, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Szkoła praw człowieka dla liderów organizacji pozarządowych z WNP. Wykład nt. „Prawo do wolności osobistej i bezpieczeństwa”.
 • 16.v.2002, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Referat nt. „Uzasadnianie kar dożywotniego pozbawienia wolności”.
 • 21.v.2002, Warszawa, Komenda Główna Policji. Posiedzenie Komitetu Doradczego Komendanta Głównego Policji. Udział w dyskusji nad „Założeniami Narodowego Programu Zapobiegania Przestępczości”.
 • 24-26.v.2002, Belgrad, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 28.v.2002, Wiedeń, Międzynarodowa Federacja Helsińska Praw Człowieka. Posiedzenie zespołu ekspertów w sprawie przygotowania programu monitoringu nt. „An Analysis of Anti-terrorism Legislation and Practice among Helsinki Signatory States”.
 • 30.v.-1.vi.2002, Skopje, Tetovo, Rada Europy, Departament Monitoringu. Monitoring wolności słowa i wolności informacji w Macedonii. Przewodniczyłem wizycie grupy ekspertów.
 • 3-6.vi.2002, Strasburg, Rada Europy. Udział w 22. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 7-8.vi.2002, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Międzynarodowa konferencja „Forum Pomocy Prawnej”. Prowadzenie panelu nt. „Możliwości reformy systemu dostępu do pomocy prawnej w Polsce”.
 • 11.vi.2002, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Akademickie Forum ‘Public relations’. Konferencja nt. „Polska u progu Integracji z Unią Europejską”. Referat nt. „Europejska Strefa bezpieczeństwa – prawodawstwo antyterrorystyczne”.
 • 17-18.vi.2002, Popowo, Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja nt. „Przestępczość zorganizowana – nowe wyzwania dla Służby Więziennej”. Referat nt. „Przestępcy niebezpieczni (zabójcy) w zakładach karnych”.
 • 4-5.vii.2002, Tbilisi, Gruzja, Rada Europy, Dyrektoriat Praw Człowieka. Seminarium nt. „Application of the European Convention on Human Rights by the Georgian Courts”. Dwa wykłady nt. „Article 8 of the European Convention and the case–law of the Court on Article 8” oraz „Article 10 of the European Convention and the case–law of the Court on Article 10”.
 • 11-14.vii.2002, Bergen aan Zee. The Centre for European Security Studies, University of Groningen. Research Roundtable nt. „Transparency and Accountability of Police Forces, Security Services and Intelligence Agencies”. Referat nt. „Poland. Law Enforcement, Security Services and Agencies in Poland, Their Transparency and Accountability”.
 • 6-8.ix.2002, Berlin, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 11-12.ix.2002, Warszawa, IPN-KŚZpNP. Konferencja. Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej. Udział w dyskusji nad kolaboracją Polaków oraz Litwinów z nazistami i sowietami.
 • 16.ix.2002, Warszawa, IPN-KŚZpNP. Dyskusja z szefami czeskiego Urzędu Dokumentacji i Badań Zbrodni Komunistycznych.
 • 17.ix.2002, Warszawa, IPN-KŚZpNP. Narada prokuratorów prowadzących postępowania sprawdzające w sprawach domniemanych członków załóg niemieckich obozów zagłady, pozbawionych obywatelstwa amerykańskiego, w tym Iwana Demianiuka.
 • 19.ix.2002, Warszawa, MSWiA. Spotkanie szefa resortu Krzysztofa Janika z organizacjami pozarządowymi nt. rządowego programu „Bezpieczna Polska”.
 • 26-28.ix.2002, Warszawa, Instytut Transplantologiczny AM w Warszawie. Sympozjum międzynarodowe nt. „Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne przeszczepienia narządów”. Referat nt. „Prawne granice dopuszczalności transplantacji narządów i tkanek ludzkich w myśl przepisów Rady Europy.
 • 5.x.2002, Warszawa, Krajowa Rada Radców Prawnych. Jubileusz XX-lecia samorządu radców prawnych.
 • 22.x.2002, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium z prof. Louise Arbour, sędzią Sądu Najwyższego Kanady i b. prokuratorem Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni w b. Jugosławii oraz Rwandzie.
 • 4-5.xi.2002, Taszkent, Międzynarodowa Federacja Helsińska Praw Człowieka. Kontrola działania Towarzystwa Praw Człowieka Uzbekistanu jako kandydata na członka Federacji.
 • 14-17.xi.2002, Haga, Holandia. Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka. Raport nt. „Prawa człowieka w Białorusi, Estonii, Litwie, Łotwie, Mołdowie, Rosji oraz Ukrainie”. Przygotowanie projektu stanowiska Federacji w sprawie żądania Rosji ekstradycji z Danii Achmeda Zakajewa; udział w panelu zorganizowanym przez Holenderski Komitet Helsiński oraz MSZ Holandii nt. „OSCE and Russia – Old Bridges, New Divisions”.
 • 18.xi.2002, Warszawa, Instytut Historii Prawa Wydziału Prawa UW. Seminarium nt. „Konstytucja RP po 5 latach. Refleksje autorów prezydenckiego projektu konstytucji: Andrzej Ajnenkiel, Lech Falandysz, Władysław Kulesza, Ewa Łętowska, Wiktor Osiatyński, Michał Pietrzak, Andrzej Rzepliński”.
 • 21.xi.2002, Jachranka. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. Seminarium nt. „Praktyczne problemy udostępniania dokumentów”. Udział w panelu.
 • 5-6.xii.2002, IPSiR UW i CZSW. III Kongres Penitencjarny nt. „Więziennictwo u progu XXI wieku”. Referat nt. „Więziennictwo w systemie prawno-instytucjonalnym państwa”. Byłem organizatorem tego Kongresu przewodniczyłem jego obradom.
 • 11.xii.2002, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wyższa szkoła praw człowieka dla liderów organizacji pozarządowych z WNP. Wykład nt. „Systemy konstytucyjne państw demokratycznych”.
 • 12.xii.2002, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Edukacji Publicznej. Dyskusja historyków o książce „Wokół Jedwabnego”. Udział w dyskusji.
 • 20.xii.2002, Kopenhaga. The Danish Centre for Human Rights. Konferencja nt. „The European Union Human Rights Discussion Forum”. Udział w grupie roboczej „Cooperation with third countries: Policies relating to political means and external assistance programmes”.
 • 20.i.2003, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Sympozjum ogólnopolskie nt. „Orzekanie w sprawach o zabójstwa”. Udział w dyskusji.
 • 10-12.ii.2003, Schaining (Austria), Urząd Narodów Zjednoczonych do Spraw Narkotyków i Przestępczości w Wiedniu. Spotkanie Grupy Ekspertów nt. „The Application of UN Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice”. Referat nt. „The rule of law as a priority in criminal justice reform: building up on experiences in technical cooperation between Europe and Central Asia” oraz prowadzenie obrad grupy roboczej nt. priorytetów monitorowania przez ONZ stosowania przez Państwa Członkowskie standardów i norm w zakresie zapobiegania przestępczości i kontroli.
 • 17.ii.2003, Warszawa, Fundacja Batorego. Konferencja nt. projektu ustawy o organizacjach pożytku publicznego. Udział w dyskusji.
 • 20.ii.2003, Warszawa, Fundacja Batorego. Seminarium nt. programu Fundacji Batorego nt. „Trzeci sektor”. Udział w panelu nt. „Formułowanie polityki organizacji pozarządowych w Polsce – potrzeby i możliwości”.
 • 21.ii.2003, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Konferencja nt. „W 50. rocznicę stracenia gen. Augusta Emila Fieldorfa ‘Nila’ w dniu 24 lutego 1953 r. w Wiezieniu Karno-Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie”. Referat nt. „Dr Emil Merz. Sylwetka adwokata, funkcjonariusza MBP, p.o. sędziego Sądu Najwyższego”.
 • 28.ii.2003, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wyższa szkoła praw człowieka dla liderów organizacji pozarządowych z WNP. Wykład nt. „Prawo do informacji”.
 • 4.iv.2003, Lublin, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa KUL. Konferencja nt. „Represje karne wobec osób duchownych i konsekrowanych w latach 1945-1989”.
 • 7.iv.2003, Warszawa, sejmowa Komisja Wymiaru Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Konferencja nt. „Kurator w społeczeństwie obywatelskim”. Referat nt. „Wolność dozorowana i jej egzekutorzy. Kuratela sądowa u progu XXI wieku”.
 • 12.iv.2003, Warszawa, Komitet Etyczny przy Ministrze Zdrowia. Konferencja nt. „Placebo - Its Action and Place in Health Research Today”. Byłem członkiem Komitetu organizacyjnego oraz współprzewodniczyłem obradom.
 • 8.v.2003, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Centrum Badania i Nauczania Dziejów Kultury Żydów w Polsce. Dzień Żydowski na Uniwersytecie Warszawskim. Panel nt. „Wokół Jedwabnego”. Udział w dyskusji.
 • 16.v.2003, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, Polska Rada Biznesu. Konferencja nt. „Prawna regulacja lobbingu w Polsce”. Udział w dyskusji.
 • 21.v.2003, Zakopane, Centralny Zarząd Służby Więziennej. Narada instruktażowo-szkoleniowa dla funkcjonariuszy Biura Kontroli i Inspekcji CZSW i terenowych inspektorów. Referat nt. „Naruszenia praw więźniów w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w latach 1961-2003”.
 • 23-24.v.2003, Oslo. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 29.v.2003, Łódź. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja nt. „Działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi 1946-1955”. Udział w dyskusji.
 • 9.vi.2003, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. S. Batawii. Wykład Hansa-Jörga Albrechta z Uniwersytetu we Fryburgu nt. „Political Corruption in countries of the European Union”. Byłem organizatorem tego wykładu.
 • 11.vi.2003, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych. Udział w seminarium Instytutu Spraw Publicznych nt. projektu ustawy o lobbingu.
 • 15-18.vi.2002, Strasburg, Rada Europy. Udział w 24. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 19-20.vi.2003, Sofia, Bułgarski Komitet Helsiński. Udział w spotkaniu ekspertów programu monitorowania przestrzegania wolności od tortur, nieludzkiego i poniżającego postępowania w Europie Środkowej i w Rosji.
 • 24.vi.2003; Warszawa, Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Udział w panelu nt. „Pułkownik Kukliński – bohater czy zdrajca?”.
 • 30.vi.2003, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych. Udział w seminarium Instytutu Spraw Publicznych nt. projektu ustawy o lobbingu. Dyskusja przygotowanego przeze mnie projektu.
 • 5-6.vii.2003, Londyn, Justice. Udział w konferencji nt. „Eurowarrant. European extradition in the 21st century”. Udział w dyskusji.
 • 3.ix.2003, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych. Udział w seminarium Instytutu Spraw Publicznych nt. projektu ustawy o lobbingu. Dyskusja przygotowanego przeze mnie projektu.
 • 7,11,12.ix.2003, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. XIV Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej. Wykłady nt. „Gwarancje konstytucyjne wolności podstawowych”; „Prawo do rzetelnego procesu”; „Wolność słowa”.
 • 8.ix.2003, Kętrzyn, Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wykład dla polskich i azerskich słuchaczy oraz wykładowców Centrum nt. „Wolność osobista i wolność przemieszczania się”.
 • 18-19.ix.2003, Tbilisi, Gruzja, Rada Europy, Dyrektoriat Praw Człowieka. Seminarium nt. „Election-related provisions of the European Convention on Human Rights”. Dwa wykłady nt. „ Right to free elections in the light of the European Convention on Human Rights” oraz „Litigation in electoral matter, in accordance with the requirements of Article 13 of the ECHR”.
 • 21.ix.2003, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. VII Festiwal Nauki. Wykład nt. „Wolność człowieka w XXI wieku – szanse i zagrożenia”.
 • 26-28.ix.2003, Wiedeń. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 30.ix.2003, Duszanbe, Tadżykistan. United Nations Tajikistan Office of Peace Building. Wykład dla miejscowych parlamentarzystów, prokuratorów oraz oficerów MWD i MGB nt. „Теоретические вопросы развития законодательства о деятельности правоохранительных органов государств переходного периода в этой сфере”.
 • 6.x.2003, Baranów Sandomierski. Wykład dla sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu nt. „Prawo do rzetelnego procesu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
 • 11.x.2003, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium dla uzbeckich organizacji pozarządowych i funkcjonariuszy służby więziennej nt. „Prawa Człowieka w miejscach pozbawienia wolności”. Wykład nt. „Wolność od tortur”.
 • 14.x.2003, Warszawa, OSCE-ODHIR – Implementation Meeting. Seminarium IHF dla delegacji rządowych i dziennikarzy nt. „Minority Rights and Security in the Balkans and Turkey”. Byłem moderatorem dyskusji.
 • 20.x.2003, Warszawa Instytut Spraw Publicznych, Konferencja nt. „System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce: ocena i rekomendacje”. Udział w dyskusji.
 • 7-9.xi.2003, Bukareszt, Independent Custody Visiting Association, Wielka Brytania, Regional Facilitation and Negotiation Centre, Rumunia. Udział w Konferencji nt. „Enhancing the Transparency and Accountability of Police Arrest in Central and Eastern European Countries. Wykład nt. „Technics of Prison Visting in Poland”.
 • 13-16.xi.2003, Wiedeń, Austria. Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka. Prowadziłem panel nt. „Torture in the OSCE Region”.
 • 11.xii.2003, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 14. Zjazd Absolwentów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Opracowałem program i prowadziłem dwa panele: nt. „Czy wojna w interesie praw człowieka jest skutecznym instrumentem ochrony tych praw” oraz „Jak daleko można się posunąć z zawężaniem praw człowieka w wojnie z terroryzmem politycznym?. Brałem też udział w dwóch panelach nt. „Prawa podstawowe w Polsce – czy istnieją granice dla kolejnych wyjątków dobiera się do danych osobowych przez formacje policyjne” oraz „Prawa podstawowe w Polsce – jawność procesu sądowego”.
 • 1-2.xii.2003, Strasbourg, Rada Europy, Seminarium Europejskiej Konferencji Narodowych Komitetów Bioetycznych nt. „Bioéthique: tous concernés!”. Udział w dyskusji.
 • 2-5.xii.2003, Strasburg, Rada Europy, Udział w 25. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 10-14.xii.2003, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 3. Festiwal „Prawa człowieka w filmie”. Prowadzenie dwu paneli dyskusyjnych nt. „Populiści” oraz „Służby specjalne”.
 • 15.xii.2003, Warszawa, Minister Nauki i Informatyzacji. Debata nt. „Komórki macierzyste – Życie za życie?”. Udział w dyskusji.
 • 13.ii.2004, Ciechanów. Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Referat nt. „Karta praw podstawowych EU jako część przyszłej konstytucji Europy”.
 • 18-20.ii.2004, Moskwa, Twer. Bułgarski Komitet Helsiński. Udział w misji badawczej do szpitali psychiatrycznych i więzień w ramach programu „Przestrzegania wolności od tortur, nieludzkiego i poniżającego postępowania w Europie Środkowej i w Rosji”. Monitoring szpitala psychiatrycznego w Litwinowie k. Tweru oraz aresztów śledczych w Moskwie: nr 6 dla kobiet i nr 2 dla mężczyzn (Butyrki).
 • 21.ii.2004, Moskwa, Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 27.ii.2004, Kraków, Akademia Pedagogiczna, Instytut Politologii. Konferencja nt. „Bezpieczeństwo państwa w dobie w globalizacji”. Referat nt. „Służby specjalne w demokracji konstytucyjnej: zasady kontroli i odpowiedzialności”.
 • 29.ii-2.iii.2004, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. V Międzynarodowa Konferencja nt. „Prawa Człowieka i uchodźców w Korei Północnej”. Byłem współorganizatorem tej konferencji i prowadziłem panel nt. „Społeczność międzynarodowa a problem naruszeń praw człowieka w Korei Północnej”.
 • 10.iii.2004, Warszawa, Konferencja Mediów Polskich i Polska Agencja Prasowa. Inauguracja nowej kadencji Rady Etyki Mediów. Wykład nt. „Ład etyczny w mediach i rola Rady Etyki Mediów”.
 • 16-18.iii.2004, Strasburg, Rada Europy, Udział w 26. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 22.iii.2004, Warszawa, Ośrodek Badania Praw Człowieka IPSiR UW. Konferencja otwierająca program nt. „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. Projekt szkoleniowy”. Wprowadzenie do konferencji.
 • 23-24.iii.2004, Lyon. INTERPOL. 1th International Expert Meeting on War Crimes, Genocide and Crimes against Humanity. Referat nt. „Prosecution of Nazi Crimes in Poland in 1939-2004”.
 • 26-27.iii.2004, Warszawa, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka. Konferencja nt. „Komisje bioetyczne – regulacje etyczne i prawne w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”. Udział w panelu nt. projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki.
 • 30.iii.2004, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej. Prezentacja książki „Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w 1940 roku”. Udział w dyskusji.
 • 6.iv.2004, Warszawa, Naczelna Rada Adwokacka. Debata okrągłego stołu nt. „Rola samorządów zawodowych – zawodów zaufania publicznego w tworzeniu demokratycznego państwa prawa”.
 • 6.iv.2004, Warszawa, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Konferencja nt. „Monitoring działalności administracji publicznej wyzwaniem dla społeczeństwa obywatelskiego”. Udział w panelu nt. „Rola organizacji pozarządowych w kontroli stosowania prawa”.
 • 21.v.2004, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego. Konferencja nt. „Zbrodnie medycyny XX wieku. Zaprzeczanie – Wyjaśnianie - Nauczanie”. Prowadziłem panel nt. „Aspekty prawne zbrodni medycyny”.
 • 25.v.2004, Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich. Konferencja nt. „Okrągły stół nt. tolerancji”. Udział w panelu nt. „Tolerancja w społeczeństwie”.
 • 5-6.vi.2004, Wiedeń. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 24.vi.2004, Popowo, Centralny Zarząd Służby Więziennej. Konferencja nt. „Postępowanie ze skazanymi młodocianymi”. Referat nt. „Postępowanie z młodocianymi więźniami wg standardów Rady europy i Europejskiego Trybunały Praw Człowieka”.
 • 29.vi.2004, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium nt. „Czy i jak reformować prawo prasowe”. Byłem organizatorem tego seminarium dziennikarzy i ekspertów i prowadziłem jego obrady.
 • 16.vii.2004, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wykład dla nauczycieli i pedagogów izraelskich nt. „Prosecution of Nazi Crimes in Poland in 1939-2004”.
 • 3-5.viii.2004, Moskwa, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Naczelna Prokuratura Wojskowa Rosji. Rozmowy w składzie delegacji IPN w sprawie stanu rosyjskiego śledztwa katyńskiego.
 • 27-29.viii.2004, Berlin. International Commission of Jurists. Konferencja nt. „Counter-Terrorism and Human Rights”.
 • 31.viii.2004, Wieluń. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sesja naukowa pt. „Zbrodnia wojenna Luftwaffe w Wieluniu 1 września 1939 r.”. Prowadziłem obrady tej sesji.
 • 24.ix.2004, Warszawa. Naczelna Rada Lekarska. Konferencja nt. „Korupcja wśród lekarzy”. Referat nt. „Korupcja lekarzy a prawa pacjenta”.
 • 25-26.ix.2004, Sofia. Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 27-28.ix.2004, Łowecz, Belene (Bułgaria). Bułgarski Komitet Helsiński. Udział w misji badawczej do szpitali psychiatrycznych i więzień w ramach programu „Przestrzegania wolności od tortur, nieludzkiego i poniżającego postępowania w Europie Środkowej i w Rosji”. Monitoring zamkniętego więzienia dla recydywistów w Łoweczu oraz zamkniętego więzienia dla nierecydywistów w Belene.
 • 8-10.x.2004, Szczyrk, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego. Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii. Referat nt. „Osoby skazane na karę śmierci w latach 1978-1996 i następnie niestracone”.
 • 11.x.2004, Warszawa, OBWE, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Human Dimension Implementation Meeting 2004. Prowadzenie panelu organizacji pozarządowych nt. „Elections in Belarus, Turkmenistan and Ukraine”.
 • 13-16.x.2004, Waszyngton. American Enterprise Institute for Public Policy Research. Konferencja nt. „From De-Bolshevization to De-Baathification: Post-Soviet Europe’s Lessons for Iraq after Saddam”. Referat nt. „Memory and Education. Polish Legislation on the National Remembrance Institute”.
 • 18-22.x.2004, Strasburg, Rada Europy. Udział w 27. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy.
 • 25.x.2004, Warszawa. Biuro Informacji Rady Europy. Spotkanie z delegacją Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) nt. polskiego ustawodawstwa dot. mniejszości narodowych i etnicznych.
 • 27-28.x.2004, Kijów, Ukrainian Helsinki Human Rights Union. Monitoring sytuacji przed wyborami prezydenta Ukrainy, przygotowanie oświadczenia oraz konferencja prasowa.
 • 11-14.xi.2004, Moskwa. Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 15.xi.2004, Warszawa, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Konferencja nt. „Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie”. Udział w otwarciu konferencji.
 • 16.xi.2004, Warszawa, Komisja Spraw Unii Europejskiej Senatu RP VI kadencji. Udział w charakterze eksperta w dyskusji nad harmonizacją prawa karnego europejskiego i państw członkowskich UE.
 • 18.xi.2004, Warszawa, Komisja Ustawodawstwa i Praworządności Senatu RP VI kadencji Udział w charakterze eksperta w dyskusji nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 • 18.xi.2004, Warszawa, Komisja nadzwyczajna do spraw ustawy antylobbingowej Sejmu RP V kadencji. Udział w charakterze eksperta.
 • 13.xii.2004, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. IV Festiwal Filmów Praw Człowieka. Prowadzenie panelu po filmie „Prisons of Interests” Alisona Maclean’a i Tobiase Perse’go [sytuacja muzułmanów w USA po 9/11].
 • 16-19.xii.2004, Moskwa, Nazrań, Międzynarodowa Federacja Helsińska Praw Człowieka. Udział w monitoringu postępowania prokuratury wojskowej Federacji Rosyjskiej z doniesieniami na zbrodnie wojenne popełnionymi przez rosyjskie siły federalne w Czeczenii.
 • 27-29.xii, 2004 Kijów, Ukrainian Helsinki Human Rights Union. Sympozjum nt. „Bezpłatna pomoc prawna”. Przygotowałem oświadczenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka nt. koniecznych zmian w prawie ukraińskim po wyborach prezydenckich.
 • 30.xii.2004, Poznań, Wydział Prawa i Administracji UAM. Udział w spotkaniu grupy roboczej pracującej nad uwagami do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.
 • 21.i.2005, Warszawa, Fundacja Batorego. Konferencja nt. „Korupcja i jej przeciwdziałanie. Co się zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat”. Udział w panelu nt. „Ściganie i karanie korupcji – praktyka działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w 1999 i obecnie” i referat nt. „Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w walce z korupcją. Problemy do pokonania z perspektywy praw człowieka”.
 • 31.i.2005, Warszawa, Międzynarodowa Komisja Prawników – Sekcja Polska. Sympozjum nt. „Przeciwdziałanie terroryzmowi a prawa człowieka” – prowadzenie dyskusji.
 • 18.iv.2005, Warszawa, Archikonfraternia Literacka przy Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Wykład nt. „Sejmowa komisja śledcza. Prawo i praktyka”.
 • 19.iv.2005, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych. Konferencja nt. „Polska strategia europejska: cele i sojusze”. Udział w dyskusji.
 • 26.iv-13.v.2005, Genewa, Komitet ONZ ds Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Udział w 34 sesji Komitetu. Byłem sprawozdawcą do spraw raportu Norwegii.
 • 9.vi.2005, Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Debata nt. „Czy można ustalić prawdę obiektywną”. Referat nt. „Prawda materialna czy prawda formalna w procesie sądowym?”.
 • 18.vi.2005, Warszawa, Biuro Informacji Rady Europy. Kurs prawa europejskiego dla sędziów. Referat nt. „Prawo do rzetelnego procesu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
 • 19.vi.2005, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Seminarium nt. „Litygacja strategiczna”. Referat nt. „Niezawisłość sądów a rola opinii przyjaciela sądu (amicus curie) w realizacji celów litygacji strategicznej.
 • 19.vi.2005, Warszawa, Ośrodek Badania Praw Człowieka. Uniwersytet Warszawski oraz Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw człowieka. Konferencja nt. „Handel Ludźmi – zapobieganie i ściganie”. Wystąpienie nt. „Handel Ludźmi – nowe wyzwania także dla ludzi”.
 • 20.vi.2005, Warszawa, MSWiA. Spotkanie z dwoma prokuratorami koronnymi Anglii i Walii oraz oficerem Scotland Yardu ws zwalczania korupcji.
 • 24.vi.2005, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Konferencja nt. „60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Osiągnięcia i wyzwania”. Udział w dyskusji.
 • 30.vi.2005, Łódź, Uniwersytet Łódzki. Wydział Prawa i Administracji. Udział w obronie pracy doktorskiej.
 • 4-5.vii.2005 Paryż, Rada Europy – Private Law Department. Spotkanie czterech ekspertów Rady Europy nt. „The Draft Law on Judicial System of Ukraine”. Udział w dyskusji z parlamentarzystami Wierchownej Rady oraz ukraińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • 4.viii.2005; Warszawa, Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Referat nt. „Prawa człowieka w Polsce”.
 • 24.viii.2005, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Spotkanie z dziennikarzami z Gruzji nt. społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
 • 30.viii.2005, Warszawa, Fundacja „Centrum Solidarności” i Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy”. Udział w konferencji „Od Solidarności do wolności”.
 • 1.ix.2005, Wieluń, Instytut Pamięci Narodowej. Udział w obchodach 66. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana.
 • 2.ix.2005, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych z Banku BPH.
 • 4.ix.2005, Gdańsk, Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”. Konferencja nt. Prawa pacjenta prawami człowieka”. Wykład inauguracyjny nt. „Prawa człowieka w kontekście Europejskiej konwencji bioetycznej z 1997 r.”.
 • 5.ix.2005, Warszawa, Naczelna Izba Lekarska, Konferencja nt. „Standaryzacja procedur w komisjach bioetycznych”. Udział w panelu nt. „Ustalenie zasad dalszego działania na rzecz standaryzacji procedur w komisjach bioetycznych”.
 • 9.ix.2005, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. XVI Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej. Wykład nt. „Wolność pokojowego gromadzenia oraz wolność stowarzyszania się”.
 • 16.ix.2005, Kraków, Instytut Studiów Strategicznych. Seminarium nt. „Prezentacja założeń reform konstytucyjnych przygotowanych przez Platformę Obywatelską”. Przedstawiłem propozycję nowelizacji przepisów rozdziału I, II oraz VIII Konstytucji.
 • 28.ix.2005, Warszawa, Transparency International Polska, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Konferencja nt. „Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji”. Przedstawiłem postulaty koniecznych zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 • 29.ix.2005, Nowy Sącz, Sąd Okręgowy. Konferencja Polsko Słowacka nt. „Prawo do sądu i rzetelnego procesu w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka w Genewie i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”. Referat nt. „Prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu w wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach państw z tzw. grupy wyszegradzkiej”.
 • 3.x.2005, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Udział w obronie pracy doktorskiej.
 • 7.x.2005, Wiedeń, Vienna NGO Committee on Human Rights; The Bruno Kreisky Forum for International Dialogue. Dyskusja okrągłego stołu nt. „One Step on the Way to a Europe of Citizens – A Draft Regulation for a European Agency on Fundamental Rights”.
 • 17-21.x.2005, Strasburg, Rada Europy. Udział w 29. posiedzeniu ekspertów Komitetu Bioetycznego Rady Europy. Przyjęcie projektu Rekomendacji Rady Europy ws biomedycznych badań naukowych z wykorzystaniem ludzkiego materiału biologicznego oraz prace nad projektem Protokołu dodatkowego do Konwencji bioetycznej – o genetyce człowieka.
 • 6.xi-2.xii.2005, Genewa, Komitet ONZ ds Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Udział w 35 sesji Komitetu. Przygotowałem, jako sprawozdawca, koncepcję przedłożenia raportu przez Tadżykistan. Przyjęcie Komentarza Komitetu do art. 6 Paktu (prawo do pracy).
 • 18-20.xi.2005, Budapeszt. Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 21-22.xi.2005, Budapeszt, Węgierski Komitet Helsiński. Konferencja nt. „Human Rights in the Democracy Movement Twenty Years Ago – Human Rights Today”. Prowadziłem panel nt. „The Internationalisation of Human Rights”.
 • 3-4.xii.2005, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 16. Zjazd Absolwentów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wykład nt. „Państwa zbójeckie – casus Korei Północnej”. Udział w panelach: „Osiem lat obowiązywania Konstytucji RP. Czy i jakie zmiany są konieczne?”, „System ochrony praw człowieka ONZ. Próby reform, czy oznaka niemocy organizacji?”; „Europejski Trybunał Praw Człowieka – reforma, czyli naprawa tratwy na otwartym morzu”.
 • 13.xii.2005, Warszawa, Instytut Socjologii i Filozofii PAN. Konferencja nt. „Europejski sondaż społeczny (Runda 2). Polska w Europie. Komentarz do wyników modułu sondażu nt. „Moralność ekonomiczna w krajach Europy”.
 • 16.xii.2005, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badania Praw Człowieka. Konferencja nt. „Handel organami ludzkimi”. Udział w dyskusji.
 • 12.i.2006, Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Konferencja nt. „Reforma ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka: ocena perspektyw”. Referat nt. „Rola i pozycja NGO w zreformowanym ONZ-owskim systemie ochrony praw człowieka”.
 • 16.i.2006, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny. Przedstawiłem opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka typu amicus curie w sprawie konstytucyjności przepisów o kasacji procedury karnej.
 • 19.i.2006, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat nt. „Komitet Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych ONZ. Analiza pracy Komitetu i perspektywa reformy”.
 • 20.i.2006, Warszawa, Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Konferencja nt. „I Forum dyskusyjne w sprawie oceny bioetycznej badań klinicznych w Polsce.”. Referat nt. „Konwencja Rady Europy w ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii medycyny – co po ratyfikacji?”.
 • 21.iii.2006, Warszawa, Sejm – Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dot. lustracji i IPN. Udział w charakterze eksperta.
 • 30.iii.2006, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat nt. „Wolność od tortur. Standard międzynarodowy a standard polski”.
 • 30.iii.2006, Warszawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa oraz IPN. Debata nt. „Historia a lustracja”. We wprowadzeniu do debaty przedstawiłem porównanie projektów nowelizacji ustaw lustracyjnych.
 • 11.iv.2006, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja ogólnopolska nt. „Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Grupa polska”. Referat nt. „Zapobieganie torturom w Polsce. Sytuacja w zakładach i aresztach śledczych”.
 • 13.iv.2006, Warszawa, Fundacja Batorego, Debata nt. „Władza mediów, Władza nad mediami”. Udział w panelu.
 • 28.iv.2006, Warszawa, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE – OSCE-ODHIR. I Konferencja ekspertów nt. „Freedom of Assembly. Guidelines for the Member States”.
 • 1-20.v.2006, Genewa, Komitet ONZ ds Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Udział w 36. sesji Komitetu.
 • 30-31.v.2006, Tbilisi, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE – OSCE-ODHIR. II Konferencja ekspertów nt. „Freedom of Assembly. Guidelines for the Member States” dla Armenii, Azerbedżjanu, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.
 • 5.vi.2006, Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Centrum Badań nad Terroryzmem Colegium Civitas. Konferencja nt. „Społeczno-psychologiczne aspekty terroryzmu”. Udział w panelu nt. „Problem stosowania tortur podczas przesłuchań osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną”.
 • 13.vi.2006, Łódź, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Odczyt nt. „Proces gen. Emila Fieldorfa przed Sądem Wojewódzkim dla m.st. Warszawy”.
 • 28-29.vi.2006, Belgrad, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE – OSCE-ODHIR. III Konferencja ekspertów nt. „Freedom of Assembly. Guidelines for the Member States” dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Serbii oraz Turcji. Prowadziłem panel nt. „Breaches of assembly related legislation and ensuing liability. Sanctions and penalties”.
 • 14.vi.2006, Warszawa, Ambasador Wielkiej Brytanii i Płn. Irlandii. Spotkanie grupy polskich prawników z lordem Phillipsem – Lordem Chief Justice nt. „Etyka sędziów” oraz „Walka z terroryzmem a prawa człowieka”.
 • 8.ix.2006, Warszawa, Sąd Najwyższy oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Konferencja nt. „Problematyka dowodowa przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz efekty czynności operacyjnych”. Udział w dyskusji.
 • 11-12.ix.2006, Almaty, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE – OSCE-ODHIR. IV Konferencja ekspertów nt. „Freedom of Assembly. Guidelines for the Member States” dla Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżikistanu, Uzbekistanu, Niemiec, Rosji. Prowadziłem panel nt. „Breaches of assembly related legislation and ensuing liability. Sanctions and penalties”.
 • 21.ix.2006, Warszawa, MSWiA, Konferencja polskich, angielskich oraz holenderskich ekspertów i funkcjonariuszy nt. „Wzmacnianie wdrażania Strategii Antykorupcyjnej – podsumowanie programu 2003-2006”.
 • 26-28.ix.2006, Gniezno, Katedra Prawa Karnego UAM – Collegium Europeanum Gnesense. Zjazd Katedr Prawa Karnego. Udział w panelu nt. „Represyjność polskiego prawa karnego”.
 • 6.x.2006, Warszawa, OBWE, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Human Dimension Implementation Meeting 2006. Prowadzenie panelu organizacji pozarządowych nt. „Towards the Death of the Death Penalty in the OSCE region”.
 • 9.x.2006, Warszawa, Dom Literatury, Inicjatywa „33”. Panel, z prof. Stefanem Mellerem, nt. „Zagrożenia dla pozycji Polski w świecie jako konsekwencje obecnej polityki”.
 • 11.x.2006, Szczecin, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Objazdowy Festiwal Filmowy HFPC „Prawa człowieka w filmie”. Dyskusja panelowa „Czym był komunizm w Europie Środkowej – PRL i NRD?” z udziałem Wolfganga Templina, dysydenta wschodnioniemieckiego oraz Kazimierza Wóycickiego, dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie po prezentacji filmu „Życie agenta, 82” w reż. Gabor’a Zsigmond`a Peapp’a”, Węgry 2004, przedstawiającego instruktażowe filmy węgierskiego MSW dla tajnych służb z lat 1958-1988.
 • 14.x.2006, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Trening dla studentów WPiA oraz SGH w ramach programu Banku Światowego nt: „Court monitoring as a method for activation students of law and economics in Poland and Other CEE Countries”. Wykład nt. „Obserwacja procesów jako element kontroli rzetelności postępowania”.
 • 16-17.x.2006, Warszawa. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE – OSCE-ODHIR. V Konferencja ekspertów nt. „Freedom of Assembly. Guidelines for the Member States. Challenges and Lessons Learnt”. Dla Estonii, Belgii, Holandii, Łotwy, Litwy, Polski, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii.
 • 19-20.x.2006, Astana. Madżlis i Senat Kazachstanu, UNDP, OSCE. Konferencja nt. „Role of Public Expertise On Normative Acts In Increasing Competitiveness of the State”. Referaty nt. „Access to Information as a Pre-condition for Development of the Public Expertise” oraz „International Experience in Regulating Access to Information About the Legislative Process”.
 • 26.x.2006, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusja panelowa z prof. Andrzejem Siemaszką nt. „Łagodność polskiej polityki kryminalnej oraz co i kto za tym stoi”.
 • 6-24.xi.2006, Genewa, Komitet ONZ ds Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Udział w 37. sesji Komitetu. Byłem sprawozdawcą do spraw raportu Tadżykistanu.
 • 18-19.xi.2006, Sofia. Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 24-25.xi.2006, Genewa, Międzynarodowa Organizacja Pracy. Udział w Kolokwium nt. „80th anniversary of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations—Protecting Labour Rights as Human Rights: Present and Future of International Supervision”.
 • 29.xi.2006, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wyższa szkoła praw człowieka dla liderów organizacji pozarządowych z WNP. Wykład nt. „Prawa gospodarcze i społeczne w systemie ONZ”.
 • 3.xii.2006, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 17. Zjazd Absolwentów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prowadzenie panelu nt. „Apolityczność sądów – mit czy rzeczywistość”.
 • 19.xii.2006, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja nt. „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości – wybrane aspekty”. Kierowałem tą konferencją.
 • 18.i.2007, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat nt. „Ostatnia egzekucja w Polsce. Case study Andrzeja Cz.”.
 • 27.i.2007, Warszawa. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE – OSCE-ODHIR. VI (końcowa) Konferencja ekspertów nt. „Freedom of Assembly. Guidelines for the Member States. Challenges and Lessons Learnt”.
 • 7.ii.2007, Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Spotkanie Grupy Roboczej ds. Instytucji Demokratycznych Rady Państw Morza Bałtyckiego nt. „Rola mediów w rozwoju demokracji, w kontekście zwalczania zjawiska korupcji”. Udział w dyskusji.
 • 22.ii.2007, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat nt. „Wolność zgromadzeń publicznych w Europie”.
 • 28-30.iii.2007, Biszkek, United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Warsztat dla przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych państw Azji Środkowej nt. „Follow-up to the Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Wygłosiłem referat na temat „Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights” oraz prowadziłem warsztaty nt. „Prawo do dachu nad głową” oraz „Przygotowanie raportu przez państwo a następnie wdrożenie zaleceń końcowych Komitetu”.
 • 20.iv.2007, Białystok, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja nt. „Urzeczywistnienie idei demokracji i praw człowieka na Białorusi”. Referat nt. „Europejskie szanse Białorusi – warunki brzegowe w dziedzinie praw człowieka”.
 • 30.iv.-19.v.2006, Genewa, Komitet ONZ ds Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Udział w 38. sesji Komitetu.
 • 25.v.2007, Gdynia, Stowarzyszenie Ovum. Konferencja nt. „Prawa człowieka w ujęciu prawa karnego”. Referat nt. „Współczesne zagrożenia praw człowieka w aspekcie prawa karnego”.
 • 5-6.vi.2007, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności. Konferencja nt. „Dziesięciolecie polskiej kodyfikacji karnej”. Udział w dyskusji panelowej nt. „Ocena instytucji trzech kodeksów penalnych”.
 • 18.vi.2007, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja nt. „Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego”. Prowadzenie panelu nt. „Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego: strategiczne sprawy sądowe”.
 • 21.vi.2007, Warszawa, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusja panelowa nt. „Definicja handlu ludźmi w polskim prawie karnym”.
 • 25.vi.2007, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie z Johnem Shanks’em oraz JoAnne Shanks nt. „Americal Criminal Justice System – Facts and Myths”.
 • 29.vi.2007, Warszawa, Centrum Informacyjne Rady Europy, Uniwersytet Warszawski. Dyskusja panelowa organizacji pozarządowych z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, Thomas’em, Hammaberg’iem.
 • 5.vii.2007, Warszawa, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii i Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego. Zebranie naukowe nt. „Zmiany w kodyfikacjach karnych”. Udział w dyskusji.
 • 30.vii.2007, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja nt. „Obserwacje psychiatryczne w postępowaniu karnym – co zrobić, żeby było lepiej?”. Prowadzenie konferencji.
 • 1.ix.2007, Wieluń. Uroczysta wspólna sesja Rady Miasta i Rady Powiatu w Wieluniu. Wykład okolicznościowy nt. „Bombardowanie miasta otwartego jako zbrodnia wojenna w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych”.
 • 13-15.ix.2007, Poznań, 63. Zjazd Chirurgów Polskich. Referat nt. „Zawód chirurga a standardy ONZ”.
 • 20-22.ix.2007, Poznań, 49. Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Referat nt. „Prawa społeczne jednostki i ich <progresywna realizacja> w praktyce Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ”.
 • 28.ix.2007, Warszawa, Rzeczpospolita, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Izba Wydawców. Debata nt. „Odpowiedzialność karna za odmowę publikacji sprostowań i odpowiedzi jako naruszenie standardów wolności prasy”. Udział w debacie.
 • 1.x.2007, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, European Center for Constitutional Rights. Konferencja nt. „The CIA rendition program in the context of human rights violations in the <War on Terror>„. Wprowadzenie do Konferencji.
 • 3.x.2007, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych. Panel nt. „Wymiar sprawiedliwości w Polsce. Problemy i wyzwania”. Udział w panelu.
 • 9.x.2007, Warszawa, Stowarzyszenie Prokuratorów RP. Konferencja nt. „Pozycja prawnoustrojowa prokuratury w Polsce”. Udział w dyskusji.
 • 15.x.2007, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat nt. „Bombardowanie miasta otwartego jako zbrodnia wojenna w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych”.
 • 23.x.2007, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja nt. „Polityka udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia – przesłanki prawne a praktyka”. Prowadziłem konferencję.
 • 5-28.xi.2006, Genewa, Komitet ONZ ds Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Udział w 39. sesji Komitetu.
 • 16-18.xi.2007, Helsinki. Doroczne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Helsińskiej Praw Człowieka.
 • 16.xi.2007, Helsinki. MSZ Finlandii; Międzynarodowa Federacja Helsińska Praw Czlowieka. Kolokwium nt. „Prospects and Challenges of the Human Rights Movement”. Referat nt. „What is the role and responsibility of the international community with respect to human rights defenders at risk?”.
 • 22.xi.2007, Genewa, Friedrich Ebert Stiftung, A joint 5. meeting and dinner between members of the UN_CESCR and the ILO Committee of Experts. Subject: „Freedom of association”.
 • 4-5.xii.2007, Będlewo k/Poznania, Polska Platforma Bezpieczenstwa Wewnętrznego. Konferencja nt. „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej”. Udział w panelu.
 • 9.xii.2007, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Wydział Pedagogiczny UW. Wykład nt. „Zagrożenia dla praw człowieka. Rola Rady Praw Człowieka ONZ w ochronie praw i wolności człowieka”.
 • 10.xii.2007, Warszawa, Koło Naukowe „Dialog Między Cywilizacjami” Instytutu Orientalistycznego UW. Panel nt. „Prawa człowieka w Korei Północnej”. Referat nt. „Konsekwencje systemu totalitarnego dla obywateli Korei Północnej”.
 • 11.xii.2007, Wiedeń,
 • 12.xii.2007, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja nt. „Klinika ‘Niewinność’ w praktyce programu ‘Prawa do rzetelnego procesu sądowego’”. Prowadzenie konferencji.
 • 10-13.ii.2008, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, Konferencja sędziów TK Polski, Ukrainy oraz Gruzji. Udział w dyskusji nad statusem prawnym sędziego TK.
 • 10-23.v.2008, Genewa, Komitet ONZ ds Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Udział w 40. sesji Komitetu.
 • 30.v.2008, Dębe k/Warszawy, Seminarium Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Referat nt. Strategic litigation in Poland and in CEE Countries – viewpoint of former NGO activists, current justice of the Constitutional Court and former member of the Adsvisory Board of the Strateic Litigation Program”.
 • 26.vi.2008, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. XIX Międzynarodowa Letnia Szkoła Praw Człowieka dla działaczy demokratycznych i prawników praktyków z Europy Wschodniej. Wykłady nt. „Prawo do życia”.
 • 17.vii.2008, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej UW. Konferencja nt. „Freedom and Power. Prowadziłem panel nt. „Human rights in the post-communist and post-soviet area”.
 • 9-12.ix.2008, Wilno, Sąd Konstytucyjny Litwy—XII Konferencja TK i SK Litwy nt „Ochrona środowiska naturalnego w prawie konstytucyjnym”.
 • 22.x.2008, Warszawa, Krajowa Rada Sadownictwa. II Kongres Sędziów Polskich.
 • 24.x.2008, Warszawa, Klinika art. 42 IPSiR UW. Konferencja nt. „Klinika art. 42. Dobre praktyki”, referat nt. „Więziennictwo a organizacje strażnicze”.
 • 24-25.x.2008, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny i UKSW. Konferencja nt. „Pięćdziesiąt lat Konstytucji V. Republiki. Związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego”.
 • 3-21.xi.2008, Genewa, Komitet ONZ ds Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Udział w 41. sesji Komitetu. Byłem sprawozdawcą do spraw raportów Angoli oraz Kenii.
 • 14-15.xi.2008, Warszawa, International Bar Association, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja nt. „Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa – wyzwania współczesności”. Referat nt. „Niezależność i niezawisłość sędziowska jako podstawa państwa prawa”.
 • 3.xii.2008, Warszawa, TK. Spotkanie z sędziami TK Tadżykistanu nt. kompetencji do rozpoznawania skarg konstytucyjnych.
 • 6.xii.2008, Warszawa, WPiA UW, Studium doktoranckie. Wykład nt. „Klauzula bezpieczeństwa narodowego w prawie konstytucyjnym”.
 • 10.xii.2008, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, „8. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”. Udział w panelu red. Małgorzaty Łaszcz, Krzysztofa Lidla z Collegium Civitas i Piotra Niemczyka nt. „Wolność od tortur – stan dyskusji”.
 • 10-12.xii.2008, Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, IPN. Konferencja nt. „PZPR jako machina władzy”. Referat nt. „Partia a wymiar sprawiedliwości”.
 • 10.i.2009, Warszawa, Instytut Nauk Prawnych PAN, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wykład w szkole Praw Człowieka nt. „Silne i słabe strony mnogości. Europejski Trybunał Praw Człowieka a: najwyższe krajowe instancje sądowe (Casus odpowiedzialności za Srebrenicę)”.
 • 20.ii.2009, Warszawa, Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników. Doroczna Konferencja nt. „Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka”. Referat nt. Zestrzeliwanie cywilnych porwanych samolotów używanych przez terrorystów jako lecące bomby?
 • 27.ii.2009, Warszawa, Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska UKSW. Konferencja nt. „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski”.
 • 16.iii.2009, Warszawa, IPSiR UW. I sympozjum naukowe IPSiR UW – prezentacja referatów nowozatrudnionych doktorów.
 • 29.iv.2009, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, Kolegium Europy Wschodniej. Spotkanie z delegacją Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy.
 • 12.v.2009, Warszawa, Zakład Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW. Konferencja nt. „Dzielnicowy w nowoczesnej formacji politycznej. Podsumowanie projektu badawczego”. Wprowadzenie do Konferencji.
 • 12.v.2009, Warszawa, Zakład Kryminologii INP PAN. Konferencja nt. „Kryminologia a polityka kryminalna – wokół dokonań Profesora Jerzego Jasińskiego”. Referat nt. „Bunt sędziów przeciwko karze śmierci w latach 1987-1988”.
 • 8-9.vi.2009, UAM Katedra Teorii i Filozofii Prawa UAM, Obrzycko k/Poznania. Seminarium nt. Działa prawa w czasie. Udział w dyskusji.
 • 20.vi.2009, Warszawa, UW, Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego nt. „Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”. Udział w dyskusji.
 • 24-25.vi.2009, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny. XIII Konferencja TK i SK Litwy nt „Ochrona własności w prawie konstytucyjnym”. Udział w dyskusji nt. aktywizmu sędziowskiego.
 • 24-25.vi.2009, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Konferencja nt. „Znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla polskich sądów i prawników. Wystąpienie nt. „Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z perspektywy 20.lecia polskich przemian demokratycznych”.
 • 31.viii.2009, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Konferencja naukowa pt. „Wieluń – miastem pokoju i pojednania”. Prowadziłem obrady tej konferencji.
 • 28-30.ix.2009, Augustów, Trybunał Konstytucyjny. Narada wyjazdowa sędziów TK poświęcona reformie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
 • 6-7.x.2009, Luksemburg, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Udział w uroczystym Zgromadzeniu sędziów ETS.
 • 21.x.2009, Warszawa, Marszałek Sejmu. Konferencja nt. Konstytucja RP – 12 lat po wejściu w życie.
 • 27-30.x.2009, Wiedeń. United Nations Office on Drugs and Crime, Assistance Mission in Afghanistan. Warsztat ekspertów afgańskich i zagranicznych nt. “Outline Finalizing the Draft Criminal Procedure Code”.
 • 11.xii.2009, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Sesja nt. 20.urodziny HFPC. Udział w panelu „Prawa człowieka – aktualne wyzwania”.
 • 12.xii.2009, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny. Wykład dla absolwentów Szkoły Praw Człowieka HFPC nt. „Kompetencje TK”.
 • 14.xii.2009, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka WPiA UW. Konferencja nt. „Wojna z terroryzmem a prawa człowieka – dochodzenie prawdy i odpowiedzialność”. Prowadziłem I panel.
 • 16.xii.2009, Paryż, Komitet Prawny i Komitet Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Konferencja nt. „The future of the Strasbourg Court and Reinforcement of ECHR Standards: a Contribution to Interlaken”. Referat nt. „The authority and effectiveness of the ECHR at the national level: stemming the flood of applications”.
 • 18.xii.2009, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, ELSA. Konferencja nt. Studenci prawa w Polsce 2009. Wprowadzenie
 • 20.xii.2009, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Studium Podyplomowe dla dyr. więzień. Wykład nt. „Więźniowie niebezpieczni i długoterminowi”.
 • 1.ii.2010, Warszawa, Fundacja Batorego Fundacja, Konferencja nt. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. Udział w dyskusji.
 • 18.ii.2010, Warszawa, Zamek Królewski, Krajowa Rada Sądownictwa. Konferencja nt. XX-lecie KRS.
 • 5.iii.2010, Warszawa, Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników. Doroczna Konferencja nt. „Traktat lizboński w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych”. Prowadziłem sesję.
 • 31.iii.2010, Warszawa, BUW. Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja FOR. Konferencja nt. „Państwo wrogie przedsiębiorcy?” Udział w panelu nt. „Między wykonywaniem władzy a jej nadużywanie – zatrzymania i stosowanie środków zapobiegawczych wobec przedsiębiorców”.
 • 8.iv.2010, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat nt. „Sprawa K 6/09 – obniżenie przywilejów emerytalnych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – w Trybunale Konstytucyjnym”.
 • 22-25.iv.2010, Lutherstadt Wittenberg, Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Deutsch-polnisches Kolloquium „Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und ihre Beachtung in Rechtswissenschaft und Rechtsprechung in Deutschland und Polen – Kooperations- oder Spannungsverhältnis?“. Referat nt.: “The Impact of the Case-law of the ECtHR On the Jurisprudence of the Constitutional Tribunal in Poland”.
 • 14-15.v.2010, Biszkek, ODHiR oraz Komisja Wenecka RE. Okrągły Stół z udziałem Rady Konstytucyjnej Kirgistanu. Referat nt. „Parlament (Dżogorku Kinesz) w projekcie konstytucji Kirgistanu. Uwagi i Komentarze”.
 • 17.v.2010, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny. IV Konferencja sędziów TK Polski i SK Ukrainy, nt. „Relacje między TK a pozostałymi organami konstytucyjnymi a wykonywanie wyroków TK”. Udział w dyskusji.
 • 18.v.2010, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Wprowadzenie do referatu Silvii Casale nt. “Shaping Values by the Practice of Committee of Prevention of Torture”.
 • 20.v.2010, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Wprowadzenie do referatu Ronalda Huff’a nt. “Wrongful Conviction Research in North America and Europe”.
 • 28-29.v.2010, Międzyzdroje, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Szczeciński. 53. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego. Temat: „Zasady naczelne i wartości Konstytucji RP”. Udział w dyskusji.
 • 10.vi.2010, Trybunał Konstytucyjny. Konferencja nt. „Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja”. Udział w dyskusji.
 • 14.18.vi.2010, Kłajpeda, Litewski Sąd Konstytucyjny. XIV Konferencja sędziów TK Polski i SK Litwy, nt. „Konstytucyjne podstawy wolności gospodarczej”. Udział w dyskusji.
 • 25.vi.2010, Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska UKSW. Konferencja nt. „Wartości w planowaniu przestrzennym”.
 • 17.ix.2010, Duninowo k/Płocka, u pp. Wiktorskich. Wyjazdowe Seminarium Plenerowe Kryminologów katedralnych IPSiR i zakładowych INP PAN. Temat dyskusji: Więcej tego samego. Czyli co nowego po kongresie europejskim kryminologów w Liege?
 • 22-23.ix.2010, Toruń UMK, Zjazd katedr prawa karnego. Udział w dyskusji.
 • 29.ix.2010, Warszawa, INP PAN i NSA, Pałac Staszica, Sala lustrzana, Konferencja nt. „Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych – zagadnienia szczegółowe”. Udział w dyskusji.
 • 29.x.2010, Kraków, UJ Collegium Maius, Sesja naukowa nt. „30.rocznica założenia w Krakowie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ ‘Solidarność’ - Społecznej Rady Legislacyjnej 1980-1992”. Udział w dyskusji.
 • 5.xi.2010, Pabianice, Klub Historyczny im. gen. „Grota”. Wykład nt. „Proces gen. Augusta Fieldorfa ‘Nila’”.
 • 6.xii.2010, Warszawa-Rembertów, Akademia Obrony Narodowej, Katedra Prawa i Administracji WBN. Konferencja nt. Ochrona praw człowieka w konfliktach zbrojnych. w 60 rocznicę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Referat nt. „Prawo do rzetelnego procesu przed sądami wojskowymi”.
 • 8.xii.2010, Łódź, Instytut Historii UŁ, IPN. Konferencja nt. „Dorobek naukowy i edukacyjny IPN”. Udział w dyskusji.
 • 26-28.i.2011, Strasburg, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Inaguracja roku sądowego oraz Konferencja nt. „What are the limits to the evolutive interpretation of the Convention?”. Udział w dyskusji.
 • 15.ii.2011, Ośrodek badań handlu ludźmi - Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW. II Krajowe spotkanie w sprawie eliminowania pracy przymusowej w Polsce. Udział w dyskusji.
 • 25.ii.2011, Piotrków Tryb., Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota”, Instytut Historii UJK w Piotrkowie Tryb. Wykład nt.: „Proces gen. Augusta Fieldorfa „Nila”;
 • 14.iv.2011, Brno, Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej. Wykład na sympozjum sądów konstytucyjnych Czech i Polski nt. „Prawne środki bezpieczeństwa przeciwko terroryzmowi w kontekście wyroków Trybunału Konstytucyjnego nr K44/07 oraz K51/07”.
 • 15.v.2011, Warszawa, OSCE-ODHIR, Annual Meeting. Seminar on “The Role of Political Parties in the Political Process”, Referat nt: “Regulations regarding political parties in national legislation.
 • 22-23, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW, Centralny Zarząd Służby Więziennej, V Kongres Penitencjarny "Modernizacja polskiego więziennictwa”, Otwierałem w jako przewodniczący Komitetu Naukowego. Referat wprowadzający referat nt. „Więziennictwo i jego problemy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego” oraz referat z Marią Niełaczną nt. „Zabójcy więzienni”.
 • 24-25.v.2011, Bukareszt, XV Kongres Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych. Udział w panelu „Rozstrzyganie sporów między organami przez sąd konstytucyjny”.
 • 1-4.vi.2011, Galiny k/Bartoszyc, XV Konferencja litewskiego i polskiego sądu konstytucyjnego nt. „Orzecznictwo w sprawach prawa zabezpieczenia społecznego”.
 • 10.vi.2011, Józefów, Polskie Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego. 53. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, nt. „Zmiany współczesnych systemów parlamentarnych”. Udział w dyskusji.
 • 17.vi.2011, Płońsk, Sąd Rejonowy, Bank Spółdzielczy. Wykład nt. „Trybunał Konstytucyjny, kompetencje i orzecznictwo w ostatnich latach”.
 • 7.vii.2011, Poznań, Bank PKO BP, Region Wielkopolski. Doroczne Konwersatorium nt. „Przedsiębiorczość - kultura – religia”. Wykład nt. „Funkcje konstytucji oraz Trybunału Konstytucyjnego”.
 • 28-30.vii.2001, Sofia, XV-lecie Sądu Konstytucyjnego Bułgarii. Udział w dyskusji.
 • 27.viii.2011, Nowe Lipki, Dacza Ani Kossowskiej. Seminarium wyjazdowe Katedry Kryminologii UW oraz Zakładu Kryminologii INP PAN. Temat: Przestępczość w RP w okresie transformacji.
 • 8.ix.2011, Szczecin, wykład dla młodzieży liceów szczecińskich (klasy o profilu prawniczym, oraz wykład dla Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” nt. procesu gen. Fieldorfa.
 • 15-17.ix.2011, UW, VI OFIP; SIP, Konferencja nt. Organizacje prawo człowieczych – zadania i wyzwania. Referat nt. „Przesłanki długookresowe sukcesu organizacji prawoczłowieczej w wypelnianiu misji”.
 • 22-23.ix.2011, Trybunał Konstytucyjny i Uczelnia Łazarskiego, Konferencja nt. „Finanse komunalne”. Prowadziłem dyskusję pierwszego panelu.
 • 27-30.x.2011, Moskwa – Petersburg, XX-lecie Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej. Konferencja nt. “Constitutional review: doctrine and practice. Referat nt. „Свободные парламентские выборы в практике польского Конституционного трибунала”.
 • 17-18.xi.2011, Berlin, Global Network for Public Interest Law, Nowy Jork. Konferencja nt. European Pro Bono Actions and Policy. Referat nt. “Challenges and preconditions for development of public interest legal actions in cooperation with national bar associations”.
 • 15.xii.21011, Łódź, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Centrum Myśli Tocqueville’a. Konferencja nt. prawnych podstaw stanu wojennego. Wykład nt. „Niekonstytucyjność dekretu o stanie wojennym w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dn. 16 marca 2011 r.”.
 • 16.xii.2011, Warszawa, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW. Konferencja nt. ‘Kamienie milowe’ orzecznictwa sądów penitencjarnych? Sądownictwo penitencjarne i nadzór a zmiana praktyki i prawa. Referat nt. „Opowieść o genezie sądów penitencjarnych w A.D. 1906, 1936 i 1956”.
 • 22.i.2012, Warszawa, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, Kolegium Prawa Akademii Koźmińskiego, Dept. Prawa UE MSZ - Konferencja: Konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej: Polska wobec projektu umowy o pogłębionej unii gospodarczej.
 • 27-28.i.2012, Strasburg, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Inauguracja roku sądowego ETPCz. Temat sesji: Reforma procedury.
 • 30.i.2012, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Księga pamiątkowa prof. Kazimierza Działochy.
 • 9.ii.2012, Warszawa, WAT Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Konferencja ostatnich wynalazków technicznych dla śledczych oraz syntezatora mowy do zastosowania przez sądy.
 • 21.ii.2012, Warszawa, Krajowa Rada Sądownictwa, Konferencja nt.: Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i praw człowieka.
 • 1-2.iii.2012, Słubice, Collegium-Polonicum. Konferencja polsko-niemiecka nt. Sąd konstytucyjny jako strażnik konstytucji. Referat nt. Instytucjonalna ochrona praw podstawowych.
 • 18-20.iii.2012, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny. Seminarium sędziów Sądu Najwyższego Norwegii i sędziów TK. Prowadzenie obrad.
 • 27.iii.2012, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny. Seminarium sędziów Sądu Konstytucyjnego Słowacji i sędziów TK. Prowadzenie obrad.
 • 2.iv.2012, Warszawa, Senat, Komisja Ustawodawcza. Konferencja nt. 15 lat Konstytucji. Referat nt. Katalog zasad naczelnych w Konstytucji RP i system źródeł prawa a praktyka.
 • 10.iv.2012, Warszawa, spotkanie z sędzią Sądu Konstytucyjnego Korei prof. Dong-Heub Lee.
 • 16-18.iv.2012, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny. Seminarium sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Czech i sędziów TK nt. Dialog między Sądem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym – aspekty praktyczne, znaczenie dialogu. Prowadzenie obrad.
 • 20.iv.2012, Warszawa, Klasztor Dominikanów, Duszpasterstwo Akademickie, Dominikańska Fundacja „Ponad Granicami”. Seminarium polsko-czeskie nt. Europa: początek, czy koniec kryzysu?
 • 24-29.iv.2012, Ankara, Sąd Konstytucyjny Turcji. Konferencja z okazji 50-lecia Sądu nt. Movements of Rights and Freedoms in the 21st Century and the Role of Constitutional Courts.
 • 10–12.v.2012, Augustów, 54. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, nt. Aktualne problemy reform konstytucyjnych.
 • 17.v.2012, Warszawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. Konferencja nt. Małe konstytucje w historii ustroju polskiego 1919-1947-1992. Referat: Uwarunkowania ustrojowe i polityczne tworzenia Małej Konstytucji z 1992 roku.
 • 20-23.v.2012, Gródek nad Dunajcem. Katedra Prawa Europejskiego UJ. Konferencja nt. „Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich”.
 • 25.v.2012, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny. Konferencja Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników z okazji XX-lecia istnienia Sekcji. Wykład Sir Nicolas Bratza’y, prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nt. ‘Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przestrzeganiu praw podstawowych w europejskiej przestrzeni prawnej’ oraz dyskusja panelowa nt. ‘Kryzys Gospodarczy jako szansa a rządy prawa’.
 • 30.v.2012, Warszawa, Kancelaria Prezydenta RP, Belweder. Seminarium nt. Przyszłość prokuratury.
 • 5.vi.2012, Łódź, WPiD UŁ, Zjazd Katedr Prawa Finansowego.
 • 6-9.vi.2012, Tirana, Sąd Konstytucyjny Albanii. Konferencja z okazji 20-lecia Sądu. nt. Referat nt. Sprawy albańskie w Strasburgu oczyma polskiego prawnika.
 • 12-15.vi.2012, Kowno, XVI Konferencja sędziów TK i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. „Podstawy konstrukcji aktów sądownictwa konstytucyjnego (inter alia warianty struktury, ustalenie granic badania, ujawnienie spornej regulacji, wyłożenie rozumowania, technika formułowania rezolucji)“, „Podstawy konstrukcji aktów sądownictwa konstytucyjnego“. „Najważniejsze problemy orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej (2011 06–2012 05)“.
 • 10.vi.2012, Warszawa. Konferencja Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSIR UW oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju nt. raportu z badań nt. Przyczyny niesłusznych kazań w Polsce.
 • 5-7.ix.2012, Kraków, Katedra Prawa Karnego UJ. Zjazd katedr prawa karnego i kryminologii oraz uroczystość wręczenia Księga Jubileuszowej dla Andrzeja Zolla.
 • 10-12.ix.2012, Wiedeń, Federalny Sąd Konstytucyjny Austrii. Spotkanie przygotowawcze przed XVI Kongresem Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych.
 • 17-19.x.2012, Kijów, Konferencja Sędziów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy i TK.
 • 2.x.2012, Warszawa, Katedra Teorii Prawa WPiA UW, Pałac Tyszkiewiczów. Konferencja nt. Wzorce wykładni konstytucji w Polsce i w państwach Europu Środkowo-Wschodniej: doktryna i praktyka.
 • 3-4.x.2012, Koszyce, Sąd Konstytucyjny Słowacji. Konferencja z okazji 20-lecia Sądu. Referat nt. Czy jesteśmy dziećmi gorszego Boga. Sądy konstytucyjne Europy środkowej 20 lat później.
 • 11.x.2012, Warszawa, UKSW, Wręczenie dyplomu doktora honoris causa prezydentowi Republiki Czeskiej Profesorowi Václavowi Klausowi.
 • 17.x.2012, Warszawa, TK, Konferencja z okazji 15-rocznicy wejścia w życie Konstytucji, nt.: Konstytucji RP w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych.
 • 18.x.2012, Warszawa, Sąd Najwyższy. Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego Międzynarodowa. Konferencja: nt. Dowody w sprawach o naruszenie interesów finansowych UE.
 • 19.x.2012, Warszawa, MSZ, KRS, VI Seminarium Warszawskie o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce nt. „Stosowanie EKPCz w krajowym porządku prawnym”.
 • 21.x.2012, Wilno, Sąd Konstytucyjny Litwy, 20-lecie Konstytucji Republiki Litewskiej: Standards of Europe’s Constitutional Heritage. Przemówienie.
 • 29-31.x.2012, Bukareszt. Wizyta delegacji TK w Sądzie Konstytucyjnym Rumunii, nt.: ”Constitutional Jurisdiction. Powers and settlement of referrals.
 • 21-24.xi.2012, Kiszyniów, Konferencja Sędziów Sądu Konstytucyjnego Mołdowy i TK.
 • 27.xi.2012, Wrocław, WPiA UWr, Konferencja nt. wykonywanie orzeczeń TK.
 • 28.xi.2012, Warszawa, Senat, Uroczyste posiedzenie Senatu RP VII kadencji. 90. Rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej.
 • 29.xi.2012, Warszawa, TK. Konferencja nt. Następstwa wyroków TK w świetle orzecznictwa NSA, SN i TK.
 • 1.xii.2012, Luksemburg, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Konferencja z okazji 60-lecia Trybunału.
 • 6.xii.2012, Warszawa, TK oraz gmina Lesznowola. Konferencja nt. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Diagnoza i propozycje zmian.”
 • 6-9.xii.2012, Kraków, Oświęcim, UJ, 3 Międzynarodowa Konferencja nt. Human Rights Education. Moderator.
 • 18.i.2013, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny. Konferencja nt. „Ustawy incydentalne w polskim porządku prawnym.”
 • 6.i.2013, Warszawa, Senat RP. Krajowa Rada Sądownictwa oraz Senat. Konferencja nt. „Model dojścia do urzędu sędziego”. Udział w dyskusji.
 • 11.i.2013, Warszawa. IPSiR UW, Seminarium Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej nt. „Porozumienie na rzecz wprowadzenia OPCAT. KMP: Misja, rola.”.
 • 26-28.i.2013, Strasburg, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Inauguracja roku sądowego oraz Konferencja nt. „What are the limits to the evolutive interpretation of the Convention?”. Udział w dyskusji.
 • 25.ii.2013, Kraków, Muzeum AK, Spotkanie Kombatantów z okazji 60. rocznicy tragicznej śmierci gen. Emila Fieldorfa ‘Nila”. Wykład nt. „Polska w dniu egzekucji gen. Augusta Emila Fieldorfa ‘Nila’ – 24 lutego 1953 r.”.
 • 7-8.iii.2013, Warszawa, IPSiR UW, Konferencja nt. „Reformy prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych”. Udział w dyskusji.
 • 17.iii.2013, Zamek Królewski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Debata nt. „Zapomniany Pokój. Traktat Ryski po latach”. Udział w dyskusji.
 • 19.iv.2013, Kraków, Aula Collegium Maius UJ, otrzymałem tytuł honorowy Człowieka Roku nadany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Wykład nt. „Status społeczny prawników w powojennej Polsce przed i po 1989 r.
 • 26.iv.2013, Łódź, Klub Historyczny im. gen. Stefan Roweckiego „Grota” oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Piłsudskiego w Łodzi. Wykład nt. „24.02.1953 r. – Całe życie w służbie Niepodległej”. W 60. rocznicę zamordowania generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.
 • 15-16.v.2013, Kraków, Prokurator Generalny, doroczne Spotkanie Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji w Sądach Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej nt. „Prace nad powołaniem Prokuratury Europejskiej”. Wykład nt. „Relacje między prokuratorem Generalnym a Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce”.
 • 17.v.2013, Toruń, LV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Udział w dyskusji nad pozycja ustrojową samorządu terytorialnego oraz samorządu zawodowego w Polsce.
 • 20.v.2013, Warszawa, Akademia Koźmińskiego. Konferencja nt. „Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech”. Udział w dyskusji.
 • 30.v.2013, Lwów, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Wydział Prawa. Wykład w studium Szkoła prawa polskiego nt. „Prawo do wolności osobistej i bezpieczeństwo osobistego w judykaturze Trybunału Konstytucyjnego”.
 • 6.vi.2013, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Konferencja z okazji jubileuszu profesora Kazimierza Pospiszyla oraz 50.lecia Zakładu Karnego w Krzywańcu. Udział w panelu nt. „Wykonanie kar pozbawienia wolności wobec kobiet”.
 • 20.vi.2013. Kraków, UJ, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Colegium Novum, IX Kongres Societas Iuris Publici Europaci (SIPE) nt. „Responsibility, Accountability and Control of the Constitutional State and the European Union in Changing Times”. Udział w dyskusji.
 • 29.vi.2013, Warszawa, IPSiR UW, Seminarium Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej nt. „Niebezpieczność sprawców. Przestępcy niebezpieczni. Zarządzanie ryzykiem w więzieniach.”. prowadziłem konferencję.
 • 6.vi.2013, Wilno, Pałac Prezydenta. Wręczenie mi Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina przez Panią Prezydent Republiki Litewskiej.
 • 1-3.ix.2013, Lwów, Wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki oraz Studium Europy Wschodniej Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład nt. „Polskie i ukraińskie sprawy z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przed Trybunałem Strasburskim.” Spotkania Ossolińskie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Wykład nt. „Niezawisłość sędziów”.
 • 6.ix.2013, Wilno, Sąd Konstytucyjny, Konferencja nt. „20th Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania”. Referat nt. „Honour as a Constitutional and Conventional Notion”
 • 12.ix.2013, Warszawa, Pałac Staszica. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Stowarzyszenie Interwencji Prawnych oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii. Konferencja pt. „Wykonać karę i co dalej? Wyniki badań nad wykonaniem kary dożywotniego pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych 2011-2012”. Prowadziłem panel.
 • 14.ix.2013, Kalisz, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. IV Polskie Sympozjum Penitencjarne nt. „Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system.” Referat nt. „Programy dla więźniów dożywotnich: hipokryzja resocjalizacji vs wspomagana pryzonizacja.”.
 • 10.xi.2013, Warszawa, Sąd Najwyższy, Konferencja SN, NSA oraz TK nt. „Jednolitość Orzecznictwa – Standard – Instrumenty – Praktyka.”. Udział w dyskusji.
 • 28xi.2013, Warszawa, BUW, European Network Remembrance and Solidarity. Panel nt. “Retributive Justice: Dealing with Perpetrators”. Udział w dyskusji nt. prawnych ram pamięci.
 • 29.xi.2013, Warszawa, IPSiR UW, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Komisja Badań i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Konferencja nt. „Przestępcy niebezpieczni”. Referat nt. „Skazani na dożywotnie pozbawienie wolności i ich historie niebezpieczności”.
 • 2.xii.2013, Warszawa, Galeria Freta. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja nt. „Publicznoprawne ograniczenia jawności. Zagadnienia wybrane”. Udział w dyskusji.
 • 9.xii.2013, Warszawa, Sejm, Sala Kolumnowa. Sejm, CBA, UOKK i UZP. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna nt. „Rola urzędów administracji państwowej w identyfikacji nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.”
 • 10.xii.2013, Warszawa, Sala Kolumnowa UW. Centrum im. Adama Smitha. Konferencja nt. „Polska droga do wolności gospodarczej szansą dla Europy”. Wystąpienie nt. „Konstytutywne znaczenie ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej dla wolności gospodarczej i przemian gospodarczych przełomu ustrojowego”.
 • 12.xii.2013, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej. IX Seminarium „Dobre rządzenie”. Udział w panelu nt. „Polityka karna”. Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie. Wykład nt. „Honor jako kategoria konstytucyjna”.
 • 20.i.2014, Warszawa, Sejm, Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach, Konferencja pt.: „Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego”. Referat: Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym w podejściu Trybunału Konstytucyjnego.
 • 20.ii.2014, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Konferencja nt. Kompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi. Udział w dyskusji.
 • 24.ii.2014, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich Konferencja nt. Prawa ofiar przestępstw. Otwarcie konferencji i udział w dyskusji.
 • 27.ii.2014, Kraków, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Konferencja nt. „Programy aplikacji - ocena i propozycje zmian”. Udział w dyskusji.
 • 4.iii.2014, Warszawa, Sejm, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisja Ustawodawcza, Seminarium nt. projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Prezentacja projektu. Udział w dyskusji.
 • 7.iv.2014, Sopot, Wydział Prawa i Administracji UG. Konferencja nt. Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce. Referat nt. kary skrajnie długie i mity o prizonizacji.
 • 22. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Postępowania Karnego. Konferencja „Wykorzystywanie w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności pozaprocesowych”. Udział w dyskusji.
 • 30.v.2014, Leszno k/W-wy. Wykład dla Sędziów Sądu Najwyższego trzech Izb na temat: „Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy powszechne, wojskowe i Sąd Najwyższy”.
 • 5-6.vi.2014, Wiedeń, The Federalist Society for Law and Public Policy Studies. Konferencja nt. What role should Constitutional Courts play in protecting and promoting the proper balance between the powers of the European Court of Justice, the European Court of Human Rights, and the European Commission, on the one hand, and the powers of national courts, on the other hand? Referat.
 • 5-6.vi.2014, Mariampol, Litwa, XVIII Konferencja Sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej nt. „Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego”. Prowadziłem konferencję.
 • 24.vi.2014, Poznań, UAM, Wydział Prawa i Administracji. Sesja jubileuszu pracy naukowej prof. Sławomiry Wronkowskiej. Konferencja naukowa nt. „Wykładnia Konstytucji: praktyka i teoria”. Udział w dyskusji.
 • 3.vii.2014, UW, Sala Senatu, 3—Jubileusz i wręczenie księgi prof. Marii Gintowt-Jankowicz. Przemówienie nt. wkładu jubilatki w transformację Polski w latach 1989-1990.
 • 2.viii.2014, Auschwitz, 70 rocznica likwidacji „Zigeunerlager”. Przemówienie.
 • 8-9.ix.2014, Lwów. Uniwersytet Państwowy im. Franki, Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie. Wykład nt. „Prezydent w ustroju III Rzeczpospolitej”.
 • 14-17.ix.2014, Augustów, Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, referat nt. „Honor jako kategoria konstytucyjna w państwie demokratycznym”.
 • 19-20.ix.2014, Warszawa, Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii. Referat nt. „Kryminologiczne aspekty współczesnych zmian w prawie karnym i prawie karnym wykonawczym”.
 • 26-30.ix.2014, Seul, Korea, Third Congress of the World Conference on Constitutional Justice: “Constitutional Justice and Social Integration,”. Referat nt. W Europie Srodkowej.
 • 23-25.x.2014, Armenia, Yerevan, 19 Konferencja: „The Constitutional Status of Human Dignity”. Referat nt. “Dignity of a Human Being and Dignity of a Person”.
 • 4.xi.2014, Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II), Seminarium Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich nt. „Rola wymiaru sprawiedliwości w zapobieganiu nienawiści i dyskryminacji”. Referat
 • 9.xii.2014, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, CBA, V Międzynarodowa Konferencja nt. „Krajowe strategie antykorupcyjne”. Udział w dyskusji.
 • 9.xii.2014, Będlewo k. Poznania, Ośrodek Polskiej Akademii Nauk. Konglomerat Badawczy: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Prace badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego - rola Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Udział w dyskusji.
 • 12.i.2015, Szczecin, Sąd Apelacyjny w Szczecinie – 25.lecie Sądu, Referat nt. „Dialog orzeczniczy między sądami zachodniopomorskimi a Trybunałem Konstytucyjnym”.
 • 29.i.2015, Strasburg – rozpoczęcie roku sądowego 2015. Udział w dyskusji nt. „Subsidiarity: a two-sided coin?”. 
 • 6.iii.2015, Warszawa, UW, IPSiR, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. II seminarium naukowe, nt. „Wnioski i skargi skazanych a reakcja administracji więziennej”. Prowadzenie dyskusji. 
 • 9.iii.2015, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Sala Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, Krajowy sprawozdawca do spraw handlu ludźmi w Europie – Projekt FIGAS. Udział w Konferencji.
 • 19.iii.2015, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, II Konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Konstytucyjnego Mołdawii nt. „Obywatelstwo w konstytucjach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii”. Prowadzenie dyskusji.
 • 26.iii.2015, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, Konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Konstytucyjnego Gruzji nt. „Lustracja w orzecznictwie konstytucyjnym”. Prowadzenie dyskusji.27.iv.2015, Warszawa, Seminarium Krajowe Rzeczników Praw Obywatelskich. Udział w dyskusji nt. „Zagadnienia poprawności językowej w tekstach prawa Unii Europejskiej”.
 • 17-19.ix.2015, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego nt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego. Referat nt. Wybory do Sejmu kontraktowego w 1989 r. 
 • 8.x.2015, Warszawa, Sejm, Sala Kolumnowa, 12 debata Dziedzińca Dialogu pt. „Wierzący w państwie świeckim”. Udział w panelu: prof. John Milbank (University of Nottingham), prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Zbigniew Mikołejko. 
 • 12.x.2015, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, III Konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Konstytucyjnego Węgier, nt. „Wolność gospodarcza w orzecznictwie konstytucyjnym”. Prowadzenie dyskusji. 
 • 15.x.2015, Gdańsk, Sąd Apelacyjny w Gdańsku – 25.lecie Sądu, Referat nt. „Dialog orzeczniczy między sądami pomorskimi a Trybunałem Konstytucyjnym”.
 • 7.xi.2015, Warszawa, UW, IPSiR, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. III seminarium naukowe, nt. „Wnioski i skargi skazanych a reakcja administracji więziennej”. Prowadzenie dyskusji. 
 • 12-15.xi.2015, Wessington, the Federalist Society's National Lawyers Convention, the European Judicial Network, referat nt. “Freedom of Speech and the European Court of Human Rights”. 
 • 18.xii.2015, Debaty Ojca Tomasza Dostatniego, OP, udział w debacie z: Zbigniew Mikołejko, ks. prof. Andrzej Szostak, ojciec Ludwik Wiśniewski, OP, nt. „Po co nam sumienie? Autonomia indywidualnego sumienia, wokół książki „Blask wolności” Ludwika Wiśniewskiego”. 
 • 18.i.2016, Warszawa, Krajowa Rada Sądownictwa, Miedzynarodowa Konferencja nt. ‘Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów? Referat nt. Ustrojowa pozycja Trybunału Konstytucjngo. 
 • 25.i.2016, Warszawa, Instytut Reportażu – Wrzenie Świata, Referat nt. Niezawisłość sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 
 • 29-30.i.2016 Strasbourg, otwarcie roku sądowego, keyspeech: Being a Judge. 
 • 9.ii.2016, Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, Konferencja robocza sędziów Trybunału z członkami Komisji Weneckiej. 
 • 12.ii.2016, Warszawa, Sąd Najwyższy, Konferencja robocza sędziów SN z Nilsem Muižniekisem – Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy nt. Niezależność sędziów w Polsce.
 • 22.ii.2106, Warszawa, 22, Prokuratura Generalna, Konferencja Prokuratora Generalnego nt: Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar.
 • 25.ii.2016, Warszawa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Konferencja nt: Ochrona danych osobowych w Kościele. Udział w dyskusji.
 • 29.ii.2016, Warszawa, UW, WPiA, Konferencja nt: Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym. Udział w dyskusji.
 • 1.iii.2016, Warszawa, KSAP, Konferencja nt.: Pycha, gnuśność – rachunek sumienia i drogi poprawy. Udział w dyskusji.
 • 4.iii.2016, Warszawa, UW, WPiA, Konferencja Wydziałowa nt: Konferencja: Źródła prawa. Teoria Prawa. Udział w dyskusji. 
 • 11.iii.2016, Olsztyn, UW-M WPiA, Wykład otwarty pt.: Kontrola konstytucyjności prawa Polski Ludowej.
 • 14.iii.2016, Poznań, Uniwersytet. A.Mickiewicza, Odnowienie doktoratu prof. zw. dr. hab. h.c. Stanisława Sołtysińskiego. 
 • 16.iii.2016, Warszawa, UW, Kolegium Artes Liberalesi  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Międzynarodowa konferencja naukowa nt: Temat: Sowieckie represje 1943-1945. Nowe interpretacje i nowe ustalenia.
 • 13.iv.2016,Gdańsk, IPN-KBZpNP, Konferencja nt: Gangsterzy z PRL. Przestępczość zorganizowana w Polsce. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Referat nt. Zorganizowana grupa przestępcza gen. Matejewskiego. Prywatyzowanie państwa przez SB.
 • 15.iv.2016, Poznań. 1050.Lecie Chrztu Polski. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Sesja Zgromadzenia Narodowego. 
 • 21.iv.2016, Warszawa, UW, X Konferencja Lingua Iuris. Kongres Języka Prawnego i Prawniczego.
 • 22.iv.2016, Warszawa, UW, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Konferencja Jubileuszowa z okazji 10-lecia Podyplomowego Studium Penitencjarnego.
 • 8.v.2016, Warszawa, Stowarzyszenie Radia Wolna Europa, Cafe Radio, wykład nt. Wojna hybrydowa z Trybunałem Konstrytucyjnym. 
 • 11.v.2016, Warszawa, Akademia Leona Kuźmińskiego, Wykład ambasadora Jana Truszczyńskiego nt: Dlaczego Polska przystąpiła do UE? Problemy w negocjacjach akcesyjnych – 12 lat później.
 • 12.v.2016, Warszawa, Stadion Narodowy, Polska Platforma Bezpieczeństwa Narodowego. Konferencja Międzynarodowa nt: Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń. 
 • 13.v.2016, Warszawa, UW, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Sąd Apelacyjny w Warszawie. Seminarium nt: „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”. Prowadzenie seminarium. 
 • 18-22.v.2016, Washington, University of Michigan Law School, 19th Annual International Judicial Conference nt: Rule of Law Initiatives Regarding the Judiciary; Court Administration and Caseload Management; Transparency and Judicial Reasoning; Transparency and Judicial Ethics; 
 • 10.vi.2016, Osnabrück, Wydział Prawa. Wykład nt. Being of Judge, po nadaniu tytułu doktora h.c. tego Uniwersytetu. 
 • 20.vi.2016, Warszawa, 70-lecia „Państwa i Prawa”, debata nt. Trybunał Konstytucyjny teraźniejszość i przyszłość. 
 • 23.vi.2016, Państwowa Komisja Wyborcza. Konferencja nt. 25-lecie demokratycznego prawa wyborczego i administracji wyborczej w Polsce (1991-2016).
 • 27.vi.2016, Warszawa, UW, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Debata nt „Algorytm identyfikacji i postępowania wobec małoletniej ofiary handlu ludźmi dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej”.
 • 3.ix.2016, Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich, Pałac Kultury i Nauki, sala im. Stefana Starzyńskiego na IV p. zwołany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wraz z Krajową Radą Sądownictwa. Wystąpienie. 
 • 25-28.ix.2016 Wilno, Konstytucyjna zasad podziału władzy według orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Przewodniczenie obradom.XX Konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Republiki Litewskiej.
 • 17.x.2016, Konferencja Jubileuszowa, TK na straży wartości konstytucyjnych, XXX-lecia TK. hotel Mercury, Gdańsk, W Rocznicę; wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 
 • 20.x.2016, Wydział Prawa i Administracji UW, XXVlecie Niemieckiej Szkoły Prawa, Konferencja. Udzial w dyskusji, 
 • 3-6.xi.2016, Washington, The Federalist Society, 16. National Lawyers Convention. A tribute to „The Jurisprudence and Legacy of Justice Scalia.”. Udział w dyskusji.
 • 24-26.xi.2016, XII Krajowy Zjazd Adwokatów, Kraków, Centrum Kongresowe. Przemówienie wstępne, 
 • 5.12.2016, Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w partnerstwie z European Council on Foreign Relations, z WiseEuropa oraz z Centrum Stosunków Międzynarodowych Międzynarodową - Konferencja Europejskie Podsumowanie Roku: Spojrzenie na główne wyzwania Unii Europejskiej. Hotel Intercontinetal. Udział w dyskusji.