Ośrodek Badań Praw Człowieka

(Human Rights Studies Center)

 

Ośrodek Badań Praw Człowieka funkcjonuje w Instytucie Profilaktyki społecznej i Resocjalizacji od 1992 r. Kierowany jest przez profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Skupia pracowników naukowych Katedry oraz studentów zainteresowanych tematyką praw człowieka i ich ochrony. W ramach Ośrodka podejmowane są prace badawcze i dydaktyczne z tego zakresu.

Misja:

Działać na rzecz ochrony praw i wolności człowieka.

Cel:

Celem działania Ośrodka jest kształtowanie w studentach wrażliwości na zagadnienia związane z prawami człowieka oraz ich ochroną i zwiększanie świadomości w społeczeństwie w tym zakresie.  

Działania:

Ośrodek osiąga wyznaczony cel poprzez:

  • prowadzenie zajęć akademickich,
  • prowadzenie badań naukowych oraz monitoringów w miejscach w których istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności człowieka,
  • gromadzenie informacji oraz tworzenie baz danych, 
  • współpracę z władzami publicznymi i służbami społecznymi ,
  • współpracę międzynarodową z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
  • organizowanie seminariów i konferencji,
  • opracowywanie ekspertyz, analiz, opinii,
  • prowadzenie działań i akcji popularyzujących problematykę praw i wolności człowieka.  

 

Szczególne znaczenie mają zajęcia pod nazwą „Klinika 42”, której celem jest działanie na rzecz skazanych oraz zwiększenie ich dostępu do prawa i instytucji życia społecznego, zwłaszcza takich jak urzędy, sądy, organizacje społeczne, kościoły, a tym samym zapewnienie fachowej pomocy w realizacji ich podstawowych praw i wolności.

 

Kierownik:

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński