Projekt ogólnorozwojowy dla więźniów skrajnie długoterminowych:  "Więźniowi dożywotni - prawo do drugiej szansy".

Jakie są zasady i reguły uczestnictwa w Projekcie?

W ramach Projektu każdy uczestnik (autorzy projektu i skazany) podpisuje Kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

1) Odnoszenia się z szacunkiem do pozostałych uczestników Projektu.

2) Zaangażowania i wkładu własnego w tworzenie Projektu.

3) Akceptowania warunków organizacyjnych Projektu i warsztatów zależnych od porządku wewnętrznego zakładu karnego, w którym przebywa i przepisów wykonania kary pozbawienia wolności.

4) Obecności na cyklicznych warsztatach i punktualności.  

Projekt i każde warsztaty stanowią pewną całość, dlatego zobowiązuję się do udziału w każdych kolejnych warsztatach, które trwają dwa dni. 

Nieobecność na jednych dwudniowych warsztatach oznacza rezygnację z Projektu. W szczególnych wypadkach dopuszczalna jest nieobecność na jakiejś części podczas jednych warsztatów z powodów obiektywnych (np. widzenie, msza święta, praca w sobotę). Z udziału w dwudniowych warsztatach zwalnia mnie choroba lub inna okoliczność niezależna ode mnie. 

W razie przeniesienia do innej jednostki z przyczyn obiektywnych bądź z mojego wyboru z uzasadnionego powodu (podjęcie szkoły, terapii, bycie bliżej rodziny) i jeżeli uczestniczyłem przynajmniej w dwóch warsztatach, za zgodą obydwu Stron kontraktu możliwy jest dalszy mój udział w Projekcie na uzgodnionych warunkach. 

Terminy warsztatów będą wiadome wszystkim uczestnikom przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. 

W ramach Projektu będę przygotowywał i otrzymywał materiały związane z poszczególnymi jego zagadnieniami współtworząc Projekt.