FIGAS - Filling the Gaps in the System of Combating Human Trafficking in Poland / Tworzenie Nowej Jakości w Systemie Eliminowania Handlu Ludźmi w Polsce

 

Cel projektu:

Projekt badawczy ma na celu uzupełnienie brakujących elementów w systemie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce.

 

Cele szczegółowe:

  • wypracowanie metodologii tworzenia długofalowej strategii zwalczania zjawiska handlu ludźmi,
  • przygotowanie projektu powołania instytucji specjalnego sprawozdawcy do spraw handlu ludźmi,
  • przeprowadzenie badań, w tym: przepływ dzieci przez granice, usługi pomocy domowej, badania porównawcze na temat specjalnego sprawozdawcy, badania w ośrodkach detencyjnych oraz analiza materiałów operacyjnych Straży Granicznej.

 

Zakładane rezultaty projektu:

Wyniki uzyskane w badaniach empirycznych posłużą do udoskonalenia systemu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce, poprzez:

  • uzupełnienie wiedzy na temat handlu ludźmi i pracy przymusowej,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla Straży Granicznej,
  • model długookresowej strategii walki z handlem ludźmi,
  • wypracowanie metodologii badania przepływu dzieci przez granice i usług pomocy domowej pod kątem zagrożenia handlem ludźmi i pracą przymusową.

 

Czas trwania projektu:

27 miesięcy, od stycznia 2013 r. do kwietnia 2015 r.

 

Partnerzy projektu:

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej  w Koszalinie.

Przedstawiciele OBHL: prof. Zbigniew Lasocik, Emilia Rekosz-Cebula,  Anna Rosińska, dr Stana Buchowska i dr Łukasz Wieczorek

Przedstawiciele OSSG w Koszalinie: ppłk. Agnieszka Szmulew-Ziółkowska i ppłk. dr Piotr Boćko

 

 

 

 

Projekt finansowany przez komisję europejską w ramach programu Prevention and Fight Against Crime 2011.