JAKO PIERWSI W POLSCE OTWORZYLIŚMY STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA (W TRYBIE STACJONARNYM ORAZ NIESTACJONARNYM). ABSOLWENT NASZYCH STUDIÓW UZYSKUJE TYTUŁ MAGISTRA KRYMINOLOGII.


To studia wyjątkowe, oferujemy bowiem ważne, ciekawe, różnorodne wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne z kryminologii – nauki o etiologii, fenomenologii oraz politykach radzenia sobie z przestępczością. 


Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego, a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem naszego programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.

 

PONIŻEJ PRZESTAWIAMY RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA:


Przedmioty podstawowe:

 1. Kryminologia stosowana
 2. Etyka służb publicznych
 3. Socjologia prawa
 4. Metodologia badań społecznych
 5. Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 6. Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
 7. Wiktymologia
 8. Strategie zapobiegania przestępczości
 9. Metody badań w kryminologii
 10. Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
 11. Wymiar sprawiedliwości karnej
 12. Zarządzanie ryzykiem w więzieniach
 13. Resocjalizacja w społeczności lokalnej
 14. Kryminologia ilościowa
 15. Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania
 16. Psychopatologia kryminalna
 17. Granice praw i wolności człowieka
 18. Seminarium magisterskie
 19. Przedmioty fakultatywne
 20. Moduł przedmiotów prowadzonych w języku obcym B2+
 21. Zajęcia ogólnouniwersyteckie
 22. Praca magisterska

 

Przykładowe przedmioty fakultatywne:

 1. Handel ludźmi (w języku angielskim)
 2. Interwencja kryzysowa w rozwiązywaniu problemów społecznych
 3. Kryminalistyka
 4. Kryminologia – zagadnienia podstawowe
 5. Literatura piękna, film a przestępstwo i odwet
 6. Mediacje – sztuka rozwiązywania konfliktów
 7. Metodyka pracy kuratora
 8. Modele postępowania z nieletnimi
 9. Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki
 10. Ochrona praw kobiet w ustawodawstwie polskim
 11. Osobowościowe uwarunkowanie zachowań dewiacyjnych
 12. Prawnokarna ochrona dziecka
 13. Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków
 14. Problemy wymiaru sprawiedliwości oraz organów jego ochrony
 15. Przemoc domowa – przestępstwo i zjawisko społeczne
 16. Przestępczość zorganizowana – aspekty prawne i kryminologiczne
 17. Przestępczość zorganizowana w Rosji (w języku rosyjskim)
 18. Rodzina jako fundament społeczeństwa w starożytności
 19. Rozliczenia z przeszłością w okresie transformacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (w języku angielskim)
 20. Ruch na rzecz abolicji więzień
 21. Służby społeczne wobec wykluczenia społecznego
 22. Socjologia dobroczynności
 23. Socjologia kary
 24. Socjologia służb porządku publicznego
 25. Sprawiedliwość naprawcza
 26. Symulacja procesu karnego (w języku angielskim)
 27. Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
 28. Wybrane problemy personelu więziennego
 29. Zarządzanie w pomocy społecznej
 30. Zasady odpowiedzialności karnej

 

Kto powinien wybrać studia na kierunku kryminologia?
Dwuletnie uniwersyteckie studia magisterskie – po raz pierwszy w Polsce, wzorem amerykańskim, brytyjskim, niemieckim, francuskim – na kierunku KRYMINOLOGIA dedykujemy tym licencjatom, ale i magistrom, którzy chcą pracować w wielkim sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym ale i działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości.

To studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.

Absolwent kierunku nabędzie wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Pozna także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza przekłada się na umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.

Absolwent będzie potrafił zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości. Nabędzie także umiejętność analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych, a także umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Będzie umiał analizować i oceniać współczesne zdarzenia i działania represyjne państwa w kontekście pogwałcenia praw podstawowych oraz planować działania naprawcze zgodnie z aktualną tendencją rozwoju praw człowieka.

Absolwent kierunku „kryminologia” posiądzie także umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego. Dodatkowo, magistrant pozna fachowy język angielski używany przez kryminologów oraz będzie potrafił zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat.JAK DŁUGO TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA?

Studia są dwuletnie, składają się z czterech semestrów.
Na studiach stacjonarnych oferujemy 990 godzin zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.
Na studiach zaocznych oferujemy 603 godziny zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.