W roku akademickim 2014/2015 Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej we  współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie i Stowarzyszeniem Interwencji realizuje projekt cyklu seminariów naukowych, pod tytułem:

 

„Wnioski i skargi skazanych a reakcja administracji więziennej”

 

Spotkania naukowe  podejmują problematykę kontroli legalności rozstrzygnięć podejmowanych przez sądy i administracje więzienne wobec skazanych. Nasi goście - zaproszeni teoretycy i praktycy z różnych perspektyw dyskutują na temat prawnego charakteru tych rozstrzygnięć, standardu decyzji administracji więziennej i granic jej uznaniowości, skuteczności środka odwoławczego oraz następczej sądowej kontroli.

Cyklowi seminariów towarzyszy pytanie o jeden standard dla wszystkich niezależnie od tego, po której stronie muru się znajdują. W rozumieniu Konstytucji RP pozostają oni „każdym”. Dowodem słabości systemu skargowego i braku wzorca kontroli sądowej są zalecenia sformułowane przez Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka z 27.11.2013 r.

Niezbadanymi dotychczas problemami są: koszty korzystania przez skazanych z prawa do skargi oraz właściwa równowaga pomiędzy gwarancjami proceduralnymi stron, a  koniecznością zapewnienia sprawności postępowania wykonawczego. Problemy te wymagają analizy zarówno prawnej, jak i ekonomicznego szacunku.

Dotychczas odbyły się dwa seminaria: 28 listopada 2014  roku oraz 6 marca 2015 roku.

Temat pierwszego seminarium odnosił się do postępowania toczącego się na skutek wniosków i skarg skazanych na podstawie art. 6 §2 k.k.w., prawnego i faktycznego charakteru reakcji administracji więziennej. Podjęta w toku spotkania dyskusja miała na celu weryfikację pojęcia „władztwa administracyjnego” i szczególnego stosunku administracyjno-prawnego między państwem a więźniem,  z uwzględnieniem współczesnych zasad dobrej administracji i standardów praw człowieka. Podczas seminarium podjęto także problematykę granic uznania administracyjnego i innych przejawów więziennego władztwa.

 

Poniżej zamieszczamy program I Seminarium naukowego:

 • godz. 10.30: Rozpoczęcie seminarium, przywitanie gości, wprowadzenie do tematu
 • godz. 10.45: mec. Michał Zoń, Dyrektor Biura Prawnego CZSW: Władztwo administracyjne i stosunek administracyjno-prawny między państwem a więźniem
 • godz. 11.10: dr Przemysław Tarwacki, Zespół Prawa Karnego BRPO: Wewnętrzny system skargowy osadzonych w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w wybranych krajach UE.
 • godz. 11.40: Dyskusja
 • godz. 12.00: Przerwa kawowa
 • godz. 12.20: płk Anna Osowska-Rembecka, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie: Zasady dobrej administracji w więziennictwie
 • godz. 12.40 Teresa Kujawa, Kierownik Zespołu ds. Skarg Osób Pozbawionych Wolności. Biuro Prawne CZSW,  Prawny i faktyczny charakter decyzji administracji więziennej wydawanej w reakcji na wnioski i skargi więźniów
 • godz. 13.00 Dyskusja
 • godz. 13.30 Prof. Andrzej Rzepliński,  Podsumowanie seminarium i komentarz do dyskusji

 

Tematem drugiego seminarium było postępowanie wszczęte na wniosek lub prośbę skazanego (art. 6 § 2 k.k.w.). Podczas spotkania uczestnicy seminarium dyskutowali o  charakterze prawnym rozstrzygnięć zapadających na podstawie art. 6 § 2 k.k.w., granic ich uznania oraz nadzorze judykacyjnym nad działalnością administracji więziennej. Na spotkaniu marcowym dokonano także podsumowania ustalenia i wniosków z dyskusji przeprowadzonej podczas poprzedniego seminarium, dotyczącego reakcji administracji na skargi skazanych.

 

Poniżej zamieszczamy program II Seminarium naukowego:

 • godz. 10.30:  Prof. Andrzej Rzepliński, Rozpoczęcie seminarium, przywitanie gości, wprowadzenie do tematu
 • godz. 10.45: SSO Piotr Hejduk, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Zakres kontroli sądowej decyzji administracji penitencjarnej w kontekście niezgodności z prawem – art. 7 § 1 k.k.w.: praktyka a teoria
 • godz. 11.15: dr Tomasz Przesławski, Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej IPSIR UW, Pozycja ustrojowa Służby Więziennej w kontekście podejmowanych aktów stosowania prawa
 • godz. 11.40: Dyskusja
 • godz. 12.00: Przerwa kawowa
 • godz. 12.20: mec. Michał Zoń, Dyrektor Biura Prawnego CZSW, Charakter prawny rozstrzygnięć wydawanych na skutek wniosków i próśb więźniów
 • godz. 12.40 Teresa Kujawa, Kierownik Zespołu ds. Skarg Osób Pozbawionych Wolności. Biuro Prawne CZS, Reakcja Służby Więziennej na prośby i wnioski więźniów
 • godz. 13.00 por. Kamila Kondej – Kot, OISW w Warszawie, mjr Marcin Kunert, Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego AŚ Radom,  Rozpatrywanie próśb i wniosków więźniów w praktyce Służby Więziennej
 • godz. 13.30 Dyskusja  
 • godz. 13.50 Podsumowanie seminarium i komentarz do dyskusji