Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik

 

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi, Uniwersytet Warszawski
 • Profesor, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

 

Stopnie naukowe:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji -  magister (1981)
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - magister (1983)
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji  - doktor nauk prawnych (1991)
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji  - doktor habilitowany nauk prawnych (2004)
 • Prezydent RP -  Profesor nauk prawnych (2013)

 

Staże Naukowe:

1990Staż naukowy w National Council for Crime Prevention, Sztokholm, Szwecja,

1992 - Staż naukowy w Center For the Study of Human Rights, Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, USA

1993 - Staż naukowy w Human Rights Program, Uniwersytetu Harvarda, Cambridge, USA

2000 - Department of Sociology, London School of Economics

2001-2002 - John Jay College of Criminal Justice, New York, USA

2001 - Center for the Study of Human Rights, Uniwersytet Columbia, Nowy York, USA

2006 - International Visitor Leadership Program, Departament Stanu USA

2011 - Pobyt stażowy i wykłady na University of Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentyna.

 

Najważniejsze publikacje:

 • Z. Lasocik, M. Płatek, I. Rzeplińska, Abolitionism in history: On another way of thinking, Warszawa 1991, IPSiR Uniwersytet Warszawski.
 • Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993, PWN,
 • Z dziećmi o prawach człowieka, (tłumaczenie i adaptacja), Warszawa 1995, Ośrodek Badań Praw Człowieka UW,
 • New Europe – Making Rights Real. Conference of the European Sections of the ICJ (red.), Warsaw 2000, Polish Section of the International Commission of Jurists (Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników), s. 150,
 • Zabójca zawodowy i na zlecenie, Kraków 2003, Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 469,
 • Przestępca zawodowy, Archiwum Kryminologii, t. XXVI, Warszawa 2004, s. 17 – 51,
 • Więzienia w USA. Moje wizyty, Warszawa 2005, IPSiR UW, s. 241,
 • Gasudarstwo i prawo w Polsze – wzgliad Biełaruskich juristow (Państwo i prawo w Polsce w doświadczeniu prawników białoruskich), (red.), Warszawa 2005, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, s. 261,
 • Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, Uniwersytet Warszawski, s. 630,
 • Polish Prison Experiment in Szczypiorno, Crime and Justice International, Jan-Feb 2007, Volume 23, Number 96, Sam Houston State University, Huntsville, Texas,
 • Handel narządami ludzkimi – etyka, prawo i praktyka, Z. Lasocik, M. Wiśniewski, (red.), Warszawa 2007, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi, UW, s. 136,
 • Handel ludźmi – aspekty społeczne i prawne, Studia Socjologiczne nr 4/2007, s. 31-58,
 • Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek (red.) Handel dziećmi. Wybrane problemy, Warszawa 2007, UW, s. 231,
 • Więziennictwo na początku XXI wieku. III Polski Kongres Penitencjarny, T. Bulenda, W. Knapp, Z. Lasocik (red.), Warszawa 2007, IPSiR UW, s. 458,
 • Izolacja spotęgowana – kilka pytań na temat oddziałów dla tzw. więźniów niebezpiecznych, Archiwum Kryminologii, t. XXIX-XXX, Warszawa 2009, INP PAN, s. 703 – 718,
 • Human trafficking: a challenge for the European Union and its member states (with particular reference to Poland), w: Trafficking and Human Rights. European and Asia-Pacific Perspectives, Leslie Holmes (ed.), Cheltenham/Northampton 2010, Edward Elgar, s. 18 – 36,
 • Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań, Warszawa 2010, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, s. 120,
 • J. Filipowicz, Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Praca przymusowa – zagrożone sektory gospodarki i pomoc ofiarom, Warszawa 2010, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, s. 66, noty o autorach, wersja anglojęzyczna: Susceptible economic sectors and assistance structures for victims of forced labour,
 • Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Trafficking for Forced Labour in Poland, w: Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation in Finland, Poland and Estonia, A. Jokinen, N. Ollus, K. Aromaa (eds.), Helsinki 2011, HEUNI, s. 342,
 • Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej, Warszawa 2011, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW, s. 372,
 • Material detention conditions, execution of custodial sentences and prisoner transfer in Poland, [w:] Material detention conditions, execution of custodial sentences and prisoner transfer in the EU Member States, G. Vermeulen, A. van Kalmthout, N. Paterson, P. Verbeke, W. De Bondt (eds.), IRCP Series, Vol. 41, Antwerpen , Apeldoorn , Portland 2011, Maklu, s. 769-807,
 • Zakaz tortur w konfliktach zbrojnych, [w:] Walczyć po ludzku, czyli ochrona praw człowieka w działaniach zbrojnych. Wybrane zagadnienia, Barbara Janusz-Pawletta (red.), Warszawa 2011, Akademia Obrony Narodowej, s. 43 – 59,
 • Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce. Analiza systemu, Zbigniew Lasocik (red.), Warszawa 2011, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, s. 187,
 • Handel narządami. Spory wokół interpretacji przepisów karnych ustawy transplantacyjnej, Zbigniew Lasocik, Emilia Rekosz (red.), Warszawa 2011, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, s. 147,
 • 25.  Studying Human Trafficking for Forced Labor: The Polish Experience, Journal of Human Rights and Civil Society, Issue 5, Fall 2012, John Hopkins University, s. 99-112,
 • Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie handlu ludźmi, Państwo i Prawo 2012, Zeszyt 12 (802), s. 46-59,
 • Niekaralność ofiar handlu ludźmi – wstępna diagnoza problemu, Z. Lasocik (red.), Warszawa 2013, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, s. 58, aneksy, noty o autorach,
 • O ewolucji przepisów prawa karnego dotyczących handlu ludźmi w Polsce, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, Wolters Kluwer business, s. 252-266,
 • Czy polskiemu więziennictwu potrzebna jest nowa jakość? [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcia integralno-kulturowe, Paweł Szczepaniak (red.), Warszawa 2013, Wyd. Forum Penitencjarne, s. 340,
 • Z. Lasocik, E. Rekosz-Cebula, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie, Warszawa/Sztokholm 2014, Rada Państw Morza Bałtyckiego, s. 91,
 • 31.  Human Trafficking in Poland – Evolution of the Devil, Criminal Justice and Law Enforcement Annual. Global Perspectives, Larry E. Sullivan (ed.), New York 2014, AMS PRESS, INC, p. 440, s. 223-275,
 • Wytyczne dotyczące zapobiegania nadużyciom w rekrutacji, wyzyskowi i handlowi pracownikami migrującymi w regionie Morza Bałtyckiego. SKRÓT, Z. Lasocik (red.), Sztokholm  2014, Rada Państw Morza Bałtyckiego, s.16,
 • Current problems of Human Trafficking in Poland, Trafficking in Human Beings. Learning from Asian and European Experience, Singapore  2014, Konrad Adenauer Stiftung, s. 135.

 

Wybrane projekty badawcze:

 • Zabójcy zawodowi i na zlecenie
 • Motywy i metody działania sprawców zabójstw
 • Funkcjonowanie systemów penitencjarnych w różnych kontekstach społecznych
 • System organizacyjny więziennictwa
 • Handel ludźmi do pracy przymusowej
 • Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej
 • Warunki wykonania kary pozbawienia wolności w Europie
 • Zapobieganie torturom
 • Trafficking for forced labour and labour exploitation (FLEX) - towards increased knowledge, cooperation and exchange information in Estonia, Finland and Poland
 • Ewaluacja systemu eliminowania handlu ludźmi w Polsce
 • Filing the gaps in the system of combating human trafficking in Poland (EU)