dr Łukasz Wieczorek

 

Doktor nauk prawnych, kryminolog. Pracownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW, Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Interesuje się problematyką pracy przymusowej, handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej oraz funkcjonowaniem organów ścigania w Polsce.

 

Stopnie naukowe:

 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki – licencjat (2004)
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - magister (2006)
 • Instytut Nauk Prawnych PAN – doktor nauk prawnych (2014)

 

Staże naukowe:

 • 2012 - International Visitor Leadership Program, Departament Stanu USA
 • 2011 – European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), Finlandia

 

Najważniejsze publikacje:

 • Z. Lasocik, E. Rekosz-Cebula, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie, Warszawa/Sztokholm 2014, Rada Państw Morza Bałtyckiego, s. 91,
 • Instytucjonalne aspekty funkcjonowania systemu eliminowania handlu ludźmi w Polsce, [w:] Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce. Analiza systemu, Zbigniew Lasocik (red.), Warszawa 2011, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, s. 187,
 • Z. Lasocki, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 120,
 • Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Trafficking for Forced Labour in Poland, w: Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation in Finland, Poland and Estonia, A. Jokinen, N. Ollus, K. Aromaa (eds.), Helsinki 2011, HEUNI, s. 342,
 • J. Filipowicz, Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Praca przymusowa – zagrożone sektory gospodarki i pomoc ofiarom, Warszawa 2010, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, s. 66,
 • Przestępstwo handlu ludźmi w prawie międzynarodowym i krajowym, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 9/2009, s. 89-98,
 • Praca przymusowa – wstępna analiza problemu, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Nr 7, 2008, s. 87-92,
 • Zakaz pracy przymusowej w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Nr 10, 2008, s. 97-100,
 • Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek (red.) Handel dziećmi. Wybrane problemy, Warszawa 2007, UW, s. 231. 

 

Udział w projektach badawczych:

 • Global Slavery Index - Country Study of Poland.
 • FIGAS. Filing the gaps in the system of combating human trafficking in Poland.
 • ADSTRINGO. Poland and Russia – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches.
 • Ewaluacja systemu eliminowania handlu ludźmi w Polsce.
 • FLEX. Trafficking for forced labour and labour exploitation - towards increased knowledge, cooperation and exchange information in Estonia, Finland and Poland.