Ośrodek Badań Handlu Ludźmi

 

Informacje o Ośrodku:

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi jest placówką badawczą i edukacyjną funkcjonującą w ramach Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW. Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie funkcjonowania niezależnego ośrodka akademickiego zajmującego się prowadzeniem wszelkich form aktywności naukowej, szkoleniowej, dydaktycznej i informacyjnej związanych ze współczesnymi formami niewolnictwa. Powstanie Ośrodka było ściśle związane z realizacją przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego projektu Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. W jego ramach odbywały się badania naukowe, szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania, konferencje międzynarodowe, seminaria i warsztaty. Rezultatem Projektu była m.in. pierwsza w Polsce monografia/podręcznik dotycząca handlu ludźmi, która ukazała się w czerwcu 2006, a także szereg innych publikacji. Niewątpliwie pozytywnym efektem realizacji Projektu było powstanie Zespołu osób, które zainteresowały się problematyką handlu ludźmi. Ponieważ to zainteresowanie okazało się trwale, a problem handlu ludźmi nie przestawała być istotnym, w jakimś sensie naturalna stała się potrzeba stworzenia forum aktywności dla tych osób. Tak oto, w 2006 r. powstał Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, który jest jedyną placówką naukową tego typu w Polsce i jedną z niewielu na świecie. Zespół Ośrodka współpracuje z licznymi instytucjami krajowymi (MSW, KGP, KG SG, Prokuratura Krajowa) oraz zagranicznymi (Unia Europejska, Rada Europy, EUROPOL, OBWE, MOP). Dzięki wieloletniej współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce ośrodek nawiązał kontakty z licznymi uniwersytetami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zarówno badaniem jak i eliminowaniem handlu ludźmi w USA.

Publikacje OBHL:

 • Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, red. Z. Lasocik, (2006).
 • Handel narządami ludzkimi. Etyka, prawo i praktyka,  red. Z. Lasocik i M. Wiśniewski, (2006).
 • Handel dziećmi. Wybrane problemy, red. Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek, (2007).
 • Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce, K. Karsznicki, (2009).
 • Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań, (2010).
 • J. Filipowicz, Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Praca przymusowa – zagrożone sektory gospodarki i pomoc ofiarom, (2010).
 • Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce. Analiza systemu, red. Z. Lasocik, (2011).
 • Handel narządami. Spory wokół interpretacji przepisów karnych ustawy transplantacyjnej red. Z. Lasocik, E. Rekosz (2011).
 • Niekaralność ofiar handlu ludźmi, red. Z. Lasocik, (2013).

 

Projekty badawcze OBHL:

 • Cross-border sex-industry related crime prevention – Poland, Czech Republic and Germany. Projekt realizowany był wspólnie z Uniwersytetem w Lipsku oraz Uniwersytetem Karola w Pradze.
 • THBSE – COOP-TRAF. Law Enforcement Agencies and NGOs cooperation in the prevention and victim assistance of trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation Hiszpania, Włochy, Portugalia i Polska.
 • Assessment of legal framework and responses of the justice system to trafficking and forced labour in Poland. Projekt zrealizowany wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy.
 • FLEX. Trafficking for forced labour and labour exploitation  – towards   increased knowledge, cooperation and exchange information in Estonia, Finland and Poland. Projekt był realizowany we współpracy z HEUNI w Finlandii oraz Uniwersytetem w Tartu, Estonia.
 • Study on trafficking for forced labour in Poland – Susceptible economic sectors and assistance structures for victims of forced labour – projekt zrealizowany wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy.
 • ADSTRINGO. Poland and Russia – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches – projekt realizowany przez Radę Państw Morza Bałtyckiego.  
 • FIGAS. Filling the gaps in the system of combating human trafficking in Poland – projekt realizowany wspólnie ze Strażą Graniczną, finansowany przez Komisję Europejską (Program ISEC).
 • Global Slavery Index - Country Study of Poland – projekt realizowany na zlecenie Walk Free Foundation z Australii

 

Zespół OBHL:

 • Profesor Zbigniew Lasocik
 • Dr Stana Buchowska
 • Emilia Rekosz-Cebula
 • Anna Marta Rosińska
 • Dr Łukasz Wieczorek
 • Eksperci OBHL:
 • Dr Krzysztof Karsznicki
 • Dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak
 • Dr Olga Sitarz